ข่าวชาวสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ประจำปี 2565
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น เป็นประจำทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัยและประพฤติตนดีงามเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น และอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น อาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2565 ดังนี้อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2565 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ เลาห์เรณู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ. นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคข้อในด้านที่เกี่ยวกับอาการทางด้านคลินิกและการรักษาต่างๆ มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับเชิญไปบรรยายและเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ จากผลงานทางด้านวิชาการและความเชี่ยวชาญทางโรคข้อซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการ จึงได้รับคัดเลือกเป็นนายกสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ถึง 2 สมัย ทำหน้าที่ร่วมกับสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคข้อสำหรับประชาชน และร่วมจัดตั้งกลุ่มผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โดยนำมาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับโรครูมาติสซั่มในคนไทยมาใช้ปฏิบัติในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้น

อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565
ด้านการเรียนการสอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ศรีลา สำเภา คณะแพทยศาสตร์

ผศ. พญ.ศรีลา สำเภา มีความเชี่ยวชาญทางศัลยศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอนทั้งในระดับก่อนและหลังปริญญาอย่างดีเยี่ยม สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยจะเห็นได้จากการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นลักษณะ flipped classroom เกิดการบูรณาการและการเรียนรู้ที่แท้จริง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบ lifelong learning และ continuous professional development จนเป็นที่ยอมรับและนำไปปรับใช้ในสาขาวิชาระดับก่อนปริญญาในปัจจุบัน หนึ่งในตัวอย่างของ Role model อาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และยังเป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ รวมถึงรุ่นน้องและลูกศิษย์ ดังจะเห็นได้จากรางวัลและประกาศเกียรติคุณด้านการเรียนการสอนมากมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

    ผศ. ตรีชาติ เลาแก้วหนู เป็นอาจารย์ตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอน โดยการนำเอาเทคนิคการสอนเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน การเรียนรู้แบบมีชุมชนเป็นฐาน รวมทั้งการจัดการศึกษาบูรณาการระหว่างสหวิทยาการ ยังเป็นผู้ที่ทุ่มเทในการทำงานเพื่อให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในวงการวิชาการ วงการวิชาชีพ และสังคมในวงกว้าง เป็นผู้ผ่านการประเมินกรอบมาตรฐานวิชาชีพการจัดการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษ ในระดับที่ 3 และการประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระดับที่ 3 รวมทั้งได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สมาคม ควอท.)

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม