ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เครือข่าย SUN Thailand 43 สถาบันอุดมศึกษา ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย สัญจร ครั้งที่ 1 ที่ ม.อ.ปัตตานี
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ทั้งการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ มีเครือข่าย SUN Thailand 43 สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงาน 
    พิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 4 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน ผ่านระบบ online นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ ผศ. ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน และ ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณ