ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564
    สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 8,207 คน โดยมีรายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้1. ดร.รอยล จิตรดอน วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

    ดร.รอยล จิตรดอน เป็นผู้มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นสูงมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ ทำให้ชุมชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค และสำหรับพื้นที่เกษตรสามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี ช่วยให้ชุมชนสามารถรอดพ้นจากปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นผู้บุกเบิกการก่อตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย ในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน” จนพัฒนาเป็น “คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ”2. นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 
    นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล เป็นผู้ริเริ่มสร้างความเข้าใจและเรียนรู้การใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพภายใต้กรอบแนวคิด Hospital Accreditation (HA) ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทั่วประเทศ ได้ชี้นำและส่งเสริมโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ให้เข้าร่วมกับสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในการเป็นโรงพยาบาลนำร่องที่ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยเครื่องมือ HA ของประเทศไทย จนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ ทำให้เป็นที่รู้จักและสร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์