ข่าวชาวสงขลานครินทร์

งานวิจัย ม.อ. รับรางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น” ภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”
    ผลงานโครงการนครหาดใหญ่บนฐานทุนวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชน ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ โครงการวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี (Pattani Heritage City) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใต้การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ปีงบประมาณ 2564 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น” ในงานมหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมี ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ และ ผศ. ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เข้ารับรางวัล     สำหรับโครงการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย ผลงานวิจัยระดับดีเด่น 5 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และผลงานวิจัยระดับดี 2 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

    โครงการนครหาดใหญ่บนฐานทุนวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชน ดำเนินการศึกษาโดยทีมวิจัย ได้แก่ ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ดร.สิริวิท อิสโร อ.ดวงธิดา พัฒโน อ.ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์ ผศ. ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ ดร.รุชดี บิลหมัด ดร.วิทวัส เหมทานนท์ อ.ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ และนายกฤดิ วรรณไชย ร่วมบูรณาการศาสตร์ ลงพื้นที่สอบถาม และสร้างความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ใจกลางนครหาดใหญ่ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกิมหยงสันติสุข ชุมชนพระเสน่หามนตรี ชุมชนแสงศรี และ ชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง ค้นพบว่าหาดใหญ่มีทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถใช้เป็นจุดขาย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ โดยผลการศึกษา พบว่าหาดใหญ่มีทุนทางวัฒนธรรมสำคัญ 4 ส่วน ภายใต้แนวคิดหาดใหญ่เมืองมงคล ได้แก่ อาหารมงคล (Auspicious Food) มงคลแห่งศรัทธา (Auspicious Faith) เทศกาลมงคล (Auspicious Festivals) และ วิถีชีวิตมงคล (Auspicious Lifestyle)