ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ต เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและให้คำปรึกษา ภายใต้โครงการ Erasmus + Astra
    คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและให้คำปรึกษา Research & Development Innovation Center ภายใต้โครงการ Advancing Strategic Management, Leadership and Fundraising in Higher Education in Asia (ASTRA) ที่ได้รับทุนจากโครงการ Erasmus+ ภายใต้การเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินการอุดมศึกษา เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศลาวและประเทศไทย โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดงาน ผศ. ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว กล่าวต้อนรับ ผศ. ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการและแผนการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต พร้อมกันนี้ ยังมีการลงนามขอบเขตและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ Research & Development Innovation Center (Mandate & Operational Guide) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการเข้าถึงทรัพยากรด้านการเงินด้วยการใช้ประโยชน์จากโครงการที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมศาสตร์ ณ ห้อง 2402 ชั้น 4 คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เข้าร่วมโครงการ Erasmus + ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการอุดมศึกษา (Capacity Building in Higher Education) ตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันมีโครงการที่ได้เข้าร่วมทั้งสิ้น 18 โครงการ นับได้ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ดำเนินโครงการ Erasmus + มากที่สุดของประเทศ เป็นโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านการศึกษาระดับสูง สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้การเข้าถึงความรู้และความเป็นสากลของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศที่เป็นภาคี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป และมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตร ส่งเสริมความท้าทายและการกำกับดูแลของสถาบันอุดมศึกษา การปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาขั้นสูง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาใหม่ นวัตกรรม และปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางเครื่องมือการเรียนการสอนที่ทันสมัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก