ข่าวชาวสงขลานครินทร์

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล ม.อ. จัดสัมมนา “Mini Conference in Data Science 2023”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล สาขาวิทยาการข้อมูล จัดสัมมนา “Mini Conference in Data Science 2023” (MCDS 2023) โดยมี ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน รศ. ดร.แสงสุรีย์ วสุหงศ์อัยยะ รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า หลักสูตร Data Science ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักศึกษามากกว่า 50 คน ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวม 5 วิทยาเขต ซึ่ง Data Science เป็นศาสตร์ที่สำคัญมากในยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ประเทศและประชาคมโลกต้องการ เป็นศาสตร์ที่รวมทั้งความเป็นคอมพิวเตอร์ ไอที และศาสตร์ด้านอื่นๆ เข้าด้วยกัน หลักสูตร Data Science เป็นหลักสูตร Multidisciplinary จะเสริมสร้างผู้เรียนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงสนับสนุนอาจารย์ในการทำวิจัย อย่างไรก็ตาม Data Science ยังเป็นศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ และมองถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคตปัจจุบัน ChatGPT เข้ามามีบทบาทสำคัญมากในโลกดิจิทัล ซึ่งศาสตร์อย่าง ChatGPT เป็นศาสตร์ที่เราจะต้องเป็นผู้ริเริ่มและพัฒนาต่อไป และในอนาคต ChatGPT อาจจะเป็นรากฐานที่ทำให้เรามองสู่ advance research การสัมมนา “Mini Conference in Data Science 2023” ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รวมตัวกันแบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ที่ถูกออกแบบในลักษณะออนไลน์ และเชื่อว่าอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมให้การสนับสนุนนักศึกษาในทุกด้านที่เรียนหลักสูตรนี้