"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.อ. จัดสัมมนาวิชาการ พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว "สมดุลธรรมชาติ สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน"
    สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "สมดุลธรรมชาติ สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน" (Balance of Nature to Sustainable Way of Life) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดงาน รศ. ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 22 สถาบัน เข้าร่วม ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เกิดจากความร่วมมือกันผลักดันของเครือข่ายให้เกิดกิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ขยายโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ตลอดจน การใช้ชีวิตที่สมดุลไปกับธรรมชาติ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การจัดการขยะ การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่า การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน    ด้าน รศ. ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เป็นเครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดที่ให้ความสนใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการลงนามความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียวมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านจิตวิญญาณที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ใช้บริการและชุมชน
    การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2566 มีการบรรยาย 3 หัวข้อ ได้แก่ การจัดการขยะให้เป็นศูนย์ โดย ดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาวัสดุอัพไซเคิล โดย ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ และคุยความจริงเรื่องสิ่งแวดล้อม โดย ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย กิจกรรมปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ กิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศชายทะเล เยี่ยมชมวิถีชีวิตเมืองเก่าสงขลา และการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลระดับชาติ