ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เยือน ม.อ. พบปะนักศึกษาและบุคลากรชาวอินเดีย
    ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้การต้อนรับ นายนาเกช ซิงห์ (H.E. Mr. Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เพื่อเยี่ยมคารวะอธิการบดี ชมมุมอินเดีย และพบปะนักศึกษาและบุคลากรชาวอินเดีย ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนักศึกษาและบุคลากรชาวอินเดียที่กำลังศึกษาและปฏิบัติงานอยู่ในคณะต่างๆ ในวิทยาเขตหาดใหญ่ อาทิ คณะอุตสากรรมเกษตร คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    ทั้งนี้ เมื่อปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการสนับสนุนหนังสือ เอกสารต่างๆ จากสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย กรุงเทพฯ สำหรับการจัดตั้งมุมอินเดียขึ้นภายในศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 4 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและอินเดีย และเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่น่าใจเกี่ยวกับประเทศอินเดียให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป