ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เยือน ม.อ. บรรยายพิเศษ “ความสัมพันธ์ไทย-จีน และการพัฒนาของประเทศจีน”
    นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย-จีน และการพัฒนาของประเทศจีน” ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม EILA5 ชั้น 8 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 1) โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร คณะผู้บริหาร บุคลกร และนักศึกษาเข้าร่วม
    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความร่วมมือที่เข้มแข็งกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีนมากว่า 30 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศจีน จำนวนมากกว่า 90 ฉบับ เพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่น อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา งานวิจัย การจัดสัมมนาร่วมกัน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการจัดทำหลักสูตรความร่วมมือร่วมกันในสาขาต่างๆ มีบุคลากรสำเร็จการศึกษาจากประเทศจีน จำนวน 48 คน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต เปิดสอนในสาขาวิชาเอกภาษาจีน และรายวิชาภาษาจีน มีสถาบันขงจื๊อจำนวน 2 แห่ง ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต ภายใต้ความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี และมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้    นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักศึกษาต่างชาติ ประมาณ 700 คน ซึ่งในจำนวนนี้ มีนักศึกษาชาวจีนจำนวนสูงสุด คือ จำนวน 209 คน คิดเป็น 30% ของจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด โดยนักศึกษาจากจีนส่วนใหญ่มาศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่วิทยาเขตภูเก็ต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจจีน และศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่วิทยาเขตหาดใหญ่    นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนกับประเทศจีน และการเรียนการสอนภาษาจีน ได้ส่งนักศึกษาไปเรียนที่ประเทศจีนเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็รับนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก นับเป็นการสร้างความพร้อมด้านบุคลากรต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ