ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เปิดงาน คุณค่าสงขลานครินทร์ รำลึกถึงวันสถาปนา พร้อมเชิดชูผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 13 เดือนมีนาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการยกย่อง และสดุดีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ช่วยกันสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยลัยครบรอบ 55 ปี โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 66ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2509 ได้รับพระราชทานนาม “สงขลานครินทร์” จากในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2510 และในวันที่ 12 มีนาคม 2511 เป็นวันที่ พรบ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศใช้ และมีผลในวันถัดไป จึงถือว่าวันที่ 13 มีนาคม 2511 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย สำหรับปีนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีวาระครบ 55 ปี จึงเป็นปีที่มีการเฉลิมฉลองวาระครบ 55 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยยังมีความมุ่งมั่นในการจัดงานวันคุณค่าฯ อย่างเปี่ยมล้น ด้วยปณิธานอันแรงกล้า มีจิตอาสา สร้างประโยชน์ต่อเพื่อมนุษย์ ซึ่งเป็นคุณค่ารวมของชาวสงขลานครินทร์ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขให้สมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก และมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ เพื่อที่จะได้ทำให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นที่ทำให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรบุคคล เป็นโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในภาคใต้ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน การเสริมสร้างความรู้ และการสร้างเครือข่าย สร้างองค์ความรู้ต่างๆ สร้างนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ ภายในงานมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษจาก ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ “คุณค่าสงขลานครินทร์สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” การร้องเพลงโดยนักศึกษา การแสดงโขน พร้อมกับกิจกรรม พบนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี 2566 ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์  และ “ศิษย์เก่ากับคุณค่าสงขลานครินทร์” โดย คุณพาตีเมาะ สะดียามู  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปัตตานี ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ ชูโต     สำหรับปีนี้มีการมอบรางวัล จำนวน 13 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่น ของ ม.อ. 2. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ 3. รางวัลบุคลากรดีเด่นของ ม.อ. 4. รางวัลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าพิจารณาเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. 5. รางวัลผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) และผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของอังกฤษ (UK-PSF) ระดับ Senior Fellow 6. รางวัลผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) 7. รางวัล The Blue Jacket 8. รางวัลเครือข่ายวิจัยดีเด่น 9. รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุดฐานข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Web of Science (นับเฉพาะที่เป็น Corresponding author) 10. รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมสูงสุดจากฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ Web of Science (นับเฉพาะที่เป็น Corresponding author) 11. รางวัลนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์และชุมชนที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 5 อันดับแรกจากฐานข้อมูล (นับเฉพาะที่เป็น author) 12. รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 13. รางวัลนักศึกษาดีเด่น โดยมีผู้เข้าร่วมรับรางวัลทั้งหมด 56 ท่าน