ข่าวชาวสงขลานครินทร์

รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อวัสดุเหลือใช้
    กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อวัสดุเหลือใช้ ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


  ไฟล์เอกสารแนบ 1