ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย เยี่ยมชม คณะสถาปัตย์ ม.อ. พร้อมสนับสนุนด้านวิชาการ
    H.E. Mr. Georg Schmidt เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย พร้อมคณะราชทูต และ นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและผลงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ผศ. อรกัญญา ง่วนสนสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา    นอกจากนี้ ยังร่วมพูดคุยความร่วมมือด้านวิชาการที่ทางคณะฯ สามารถดำเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเยอรมนี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางสถานทูตฯ อาทิ ด้าน Innovation and Green Architecture and Technology การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสถาปัตยกรรมศาสตร์และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเยอรมนี ฯลฯ