ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ มอบรางวัลนักกิจกรรมตัวอย่าง ประจำปี 2565 ชื่นชมนักศึกษาผู้ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและแสดงความชื่นชมต่อนักกิจกรรมที่ได้อุทิศตนในการจัดและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทำโครงการอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ โดยมี รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักกิจกรรมตัวอย่าง ณ ห้องภูมิปัญญศิลป์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 66 สำหรับในปีการศึกษา 2565 ได้มีนักศึกษาร่วมเป็นกรรมการองค์กรกิจกรรม และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าประสงค์กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา จำนวนกว่า 1,000 คน นับเป็นกลุ่มองค์กรกิจกรรมจำนวนกว่า 50 องค์กร ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้เสียสละทั้งด้านกำลังกายและความคิด ในการใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เกิดการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม นอกเหนือจากความพร้อมด้านวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมีนักกิจกรรมตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 192 คน และโครงการกิจกรรมดีเด่น จำนวน 33 โครงการ ประกอบด้วย https://emailpsuac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/chuleeporn_s_psu_ac_th/ETmsNzTu1h5EkfvaXq5XE84Bj7NjpIDD4_Pw8gDfs3I1RA?e=fyQQd6