ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษา ม.อ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
    นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย นางสาวจุฬามณี บุญตามชู นางสาวภาวิตา กรดเต็ม และ นายศิรินทร์ โกศลศักดิ์สกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีอาจารย์จริยภัทร รัตโณภาส เป็นที่ปรึกษา    นอกจากนี้ นางสาวอิชยา เส้งมี นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ยังได้นำเสนอบทความวิชาการประเภทปากเปล่า (Oral Presentation) จากงานวิจัยเรื่อง การศึกษามูลค่าต่อท้องถิ่นซึ่งเกิดจากกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงกับกลุ่มนักท่องเที่ยวสะพายเป้และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดกระบี่ โดยมี ดร.นัฐพร โรจนหัสดิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาตื่นตัวในการแสวงหาความรู้ เปิดโอกาสได้ให้นักศึกษาแสดงความสามารถในการตอบปัญหาและนำเสนอบทความงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ และฝึกฝนการนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจในสถานการณ์จริง อีกทั้งยังได้ร่วมกันสร้างเครือข่าย ได้พบปะนิสิตนักศึกษาจากต่างสถาบันการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการทำงานในอนาคตต่อไป โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์

ขอบคุณภาพข่าวจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง