ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ต จับมือ National Pingtung University ไต้หวัน เปิดหลักสูตรร่วม “MBA in Hospitality and Tourism Management”
    คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ National Pingtung University (NPTU), Taiwan ลงนามบันทึกข้อตกลง การจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วม Double Degree in master’s Program โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ รักษาการแทนคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว และ ผศ. ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ร่วมลงนาม และมี รศ. ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ตลอดจนคณะผู้บริหารเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า คณะการบริการและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66    โครงการ Double Degree in Master’s Program เป็นโครงการที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับปริญญาโทของหลักสูตร MBA in Hospitality and Tourism Management program (International program) ที่สนใจเข้าร่วมได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนยังประเทศไต้หวัน และเมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาโทจำนวน 2 ใบ ซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษาที่คณะการบริการและการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจะต้องเดินทางไปศึกษากับหลักสูตร Master of Science (M.S.) by the Department of Leisure Management ที่ National Pingtung University อีก 1 ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาโททั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรับเพิ่มจากของ National Pingtung University อีก 1 ใบ
    ทั้งนี้ ทั้ง 2 สถาบัน ยังมีการหารือเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์ทั้ง 2 สถาบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และพัฒนาหลักสูตรร่วมกันในอนาคตต่อไป