ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันฮาลาล ม.อ. ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม จัดทำหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาบุคลากรด้านฮาลาล
    สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โดยมี ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล และนายมารุต เมฆลอย นายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม ร่วมลงนาม ผศ. ดร.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลฝ่ายวิชาการวิจัยและพัฒนาองค์กร และ ดร. ชลิต ศรีสมาน รองนายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ สถาบันฮาลาล ชั้น 8 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 66
    โดยการลงนามดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นและการพัฒนาบุคลากรด้านฮาลาล พัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย และกิจกรรมด้านธุรกิจฮาลาล ส่งเสริมและผลักดันด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ให้ถูกต้องตามหลักการอิสลามและเป็นมิตรกับมุสลิม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบริการทางการแพทย์ฮาลาล ตลอดจนร่วมกันจัดทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการด้านฮาลาล อีกด้วย