ข่าวชาวสงขลานครินทร์

“สงขลานครินทร์” กำหนด 5 ทิศทาง ขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแนวหน้า
    โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ซึ่งเป็นโครงการปฏิรูประบบการศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการแบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น 4 กลุ่ม ตามการดำเนินงานและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อให้ได้ใช้ศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) ซึ่งความคาดหวังต่อผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มนี้คือจะสามารถใช้องค์ความรู้ชั้นสูงจากการวิจัยต่อยอดไปสู่นวัตกรรมในอนาคต เพื่อช่วยยกระดับมหาวิทยาลัยให้มีสูงขึ้นในเวทีโลก สร้างบัณฑิตที่มีทักษะสามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานระดับสากล สร้างนักวิจัยที่มีผลงานระดับโลก มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำ และสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เน้นนวัตกรรมในระดับโลก     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงศ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ได้มีการนำเสนอทิศทางและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 5 ด้าน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุความคาดหวังในแต่ละผลลัพธ์สำหรับมหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก คือ 

1. ด้านการมีองค์ความรู้ชั้นสูงจากการวิจัยที่สามารถต่อยอดไปสู่นวัตกรรมในอนาคตหรือเกิดนวัตกรรมที่มีองค์ความรู้พื้นฐานที่เป็นทุนเดิม โดยวิเคราะห์ถึงความได้เปรียบเชิงพื้นที่เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาคณะทํางาน เครือข่ายความร่วมมือจัดตั้งหน่วยงานที่ร่วมพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมกับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ การร่วมลงทุนเพื่อสร้างแผนอนาคต 

2. ด้านการยกระดับมหาวิทยาลัยในเวทีโลกให้มีอันดับสูงขึ้น โดยการสนับสนุนงบประมาณให้นักวิจัยที่มีผลงานสูงในการทําวิจัย การผลักดันผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ การผลักดันให้มีการทํางานวิชาการร่วมกับต่างประเทศมากขึ้น การเพิ่มจำนวนการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ3. ด้านการสร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูงในระดับสากลตอบโจทย์ตลาดแรงงานระดับโลก โดยการพัฒนาหลักสูตร ระบบและเทคโนโลยีสนับสนุนเพื่อผู้เรียนทุกช่วงวัย พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ พัฒนาผู้เรียนที่มีความพร้อมสู่ตลาดงาน


 
4. ด้านการสร้างนักวิจัยที่มีผลงานระดับต้นๆ ของโลก มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนํา การกําหนดสาขาที่เชี่ยวชาญและเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย มีระบบการบริหารจัดการคนเก่ง การพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากร การพัฒนาระบบและนิเวศวิจัยที่เอื้อให้นักวิจัยและคณาจารย์ได้แสดงศักยภาพและความสามารถอย่างเต็มที่  และจัดหาที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมาช่วยพัฒนานักวิจัย คณาจารย์และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม

5. ด้านการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เน้นนวัตกรรมในระดับโลก โดยการส่งเสริมการเรียนรู้เข้าใจและเข้าถึง การคัดเลือกและบ่มเพาะธุรกิจฐานนวัตกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันและออกสู่ตลาดโลก การสร้างศูนย์หรือเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนําเสนอผลงานและต่อยอดนวัตกรรมในต่างประเทศ การเปิดพื้นที่ให้เอกชนมาร่วมวิจัยและลงทุนในมหาวิทยาลัย การผลักดันสินค้านวัตกรรมที่เกิดจากการขับเคลื่อนโดยสาขาวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่นของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการรับรู้และแสดงถึงศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ    ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยยังคงดำเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจที่ได้ตั้งเอาไว้ โดยยังคงมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกไปพัฒนาประเทศโดยเฉพาะภาคใต้ สร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก แต่จะมีการเพิ่มจุดเน้นที่เป็นของกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก มากขึ้น ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขตสามารถร่วมกันสร้างผลงานในหน้าที่เหล่านี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของมหาวิทยาลัย จะสามารถผลักดันชื่อเสียงด้านการวิจัยและเพิ่มอันดับในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยในระดับโลกให้สูงขึ้นได้ตามที่คาดหวัง