ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ทหารไทยห่วงใยประชาชน” ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท
    สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชน ระหว่างอายุ 15-24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลิตสื่อไวรัลคลิปในหัวข้อ “ทหารไทยห่วงใยประชาชน” เพื่อชิงทุนการศึกษามากกว่า 30,000 บาท สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และประกาศผลงานที่ชนะการประกวดในวันที่ 1 มีนาคม 2566

เงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลชนะเลิศ                                  5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1            4,500 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     3,500 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3     3,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 11 รางวัลๆ ละ     2,000 บาท
กติกาและเงื่อนไขของการประกวด
  1. ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์และผลิตคลิปวิดีโอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายน่าสนใจ จำนวน 1 เรื่อง ความยาวคลิปไม่น้อยกว่า 45 วินาที และไม่เกิน 1.30 นาที มีคุณภาพ Full HD 1080p พร้อมใส่คำบรรยายภาษาไทย
  2. ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  3. ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ห้ามลอกเลียนแบบ และจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่ หรือเคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อนหากตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียนว่ามีการลอกเลียนแบบ จะถือว่าการเข้าร่วมประกวดของผู้ประกวดรายนั้นเป็นโมฆะและถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว
  4. ผู้เข้าร่วมประกวดที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องส่งมอบผลงานเป็นไฟล์นามสกุล MP4 ทางอีเมล์ multisopsd@gmail.com และยินยอมโดยไม่มีเงื่อนไข หากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจะนำผลงานนั้นไป แก้ไข ดัดแปลง หรือปรับปรุง และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ เพิ่มเติมได้โดยไม่ขออนุญาตผู้เข้าประกวดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซด์ https://sopsd.mod.go.th หรือโทร 02 225 8262