ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. – มฟล. จับมือ 15 สถาบันอุดมศึกษา จัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สู่ความเป็นนานาชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ ครั้งที่ 1 (The 1st NSU-Net Presidents’ Forum) ภายใต้หัวข้อ Sustainable Networking for a Better Future Together โดยมี รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้แทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ the North-South University Network (NSU-Net) ระหว่าง 6 สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นแม่ข่าย และ 11 สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่าย ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 66
    ภายในงานดังกล่าวมีการประชุมกลุ่มย่อยของคณะผู้บริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ประเด็นการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ และการบริหารจัดการองค์กรในยุค Digital

กลุ่มที่ 2 ประเด็นการพัฒนาการเรียนการสอนสมัยใหม่ร่วมกัน การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษาในฐานะเป็นพลเมืองโลก การแลกเปลี่ยนบุคลากรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่าย ผ่านโครงการ Visiting Scholars ในลักษณะ cost sharing การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) การเทียบโอนผลการเรียนข้ามสถาบันภายในมหาวิทยาลัยเครือข่ายเหนือ-ใต้ และ Collaborative Online International Learning (COIL) Programme

กลุ่มที่ 3 ประเด็นเครือข่ายในต่างประเทศ (International Networking) การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การสร้างเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเหนือใต้ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี (best practice) ระหว่าง IROs ของมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ และการจัด Virtual Mobility หรือ Virtual Camp ร่วมกัน
    การจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ - ใต้ (North-South University Network: NSU- Net) มีจุดเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และได้มีการลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศร่วมกัน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสำนักวิชา/คณะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสานความสัมพันธ์ไปสู่มหาวิทยาลัยพันธมิตรในภาคเหนือและภาคใต้ให้สามารถบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมระหว่างกันต่อไป