ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เน้นองค์กรคุณธรรมความโปร่งใส พัฒนาความรู้และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน ITA
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล มาลยารม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่อยู่ในกำกับของรัฐที่ยึดคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน โดยมีกระบวนการวิธีการ กฏเกณฑ์ข้อบังคับในการดำเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการปลูกฝังให้ทั้งนักศึกษาและบุคลากร ได้ยึดมั่นในพระปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก ในการยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์มากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นจิตวิญญาณมาโดยตลอด นอกจากนั้น คณะนิติศาสตร์ได้มีการเปิดสอนรายวิชาบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ด้านความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ เนื้อหาในรายวิชา เป็นหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เรื่องการบริหารงานบุคคล การป้องกันการทุจริต เป็นการปลูกฝังให้บัณฑิตได้รับรู้ การป้องกันการทุจริต    หลายปีที่ผ่านมาจากแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นประเด็นหนึ่งคือการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐด้านดังกล่าวในเชิงสร้างสรรค์ โดยมี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช.เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบสถานะและปัญหาในการดำเนินงานด้านความโปร่งใสและคุณธรรม เพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการและอำนวยความสะดวก สนองต่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เข้ารับการประเมินทุกปี

    สำหรับตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินจะมาจาก 3 ส่วนคือ จากบุคลากรภายใน ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจความเป็นธรรม ความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินราชการ และการแก้ปัญหาการทุจริต จากบุคคลภายนอกผู้รับบริการ ในเรื่องคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานที่สาธารณชนควรทราบ ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต การปรับปรุงระบบวิธีการขั้นตอนการทำงาน การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการดำเนินงาน และตัวชี้วัดสุดท้ายคือ จากการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ จากข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานได้สะดวก เช่น โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร แผนการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการติดต่อสอบถาม     อย่างไรก็ตาม การเตรียมการดำเนินการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในช่วงปีที่ผ่านมายังมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาของการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งคะแนนจากบุคลากรภายใน ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสไปสู่บุคลากรภายใน ยังไม่ทั่วถึง จากการที่เป็นหน่วยงานใหญ่และค่อนข้างซับซ้อน มีหลายหน่วยงานหลายวิทยาเขต ในปีนี้จึงได้มีการเน้นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจไปสู่บุคลากรภายใน โดยได้ทำความตกลงความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ในการจัดอบรมถ่ายทอดความเข้าใจในการดำเนินงานให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมให้บุคลากรทุกระดับ ในวิทยาเขตต่างๆ ได้มีความเข้าใจ และปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ เน้นแสดงข้อมูลสาธารณะ แผนยุทธศาสตร์ แผนป้องกันทุจริตและกิจกรรมต่างๆ เปิดช่องทางสอบถามและแจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก นอกจากนั้นได้มีกิจกรรมส่งเสริมป้องกันการทุจริต เช่น 

    จัดแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ เพื่อนำเสนอปัญหาและหามาตรการแก้ไขปัญหา เพื่อปิดโอกาสไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น จัดอบรมผู้สอบทานเพื่อเป็นเครือข่ายเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบดูแลการเงินการบัญชีการพัสดุ เพื่อจะได้กลับไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในองค์กรของตน และจัดอบรมนิติกรสัญจรเพื่อรับฟังปัญหาแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน การดำเนินการตามกฏหมาย และหาทางแก้ปัญหา การแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมของข้อมูลการประเมินในส่วนของแบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ได้รับคะแนนในการประเมินสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา