ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ร่วมงานประเพณี มข. - ม.อ. - มช. ครั้งที่ 6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - ม.อ. - มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 6 ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 536 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง Grand Orchid Ballroom โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” มีจุดเริ่มต้นจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. (Let’s walk together) โดยมีเจตจำนงค์ที่จะร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายในการสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการวิจัยและบัณฑิต การเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการวางแผนและพัฒนา การงบประมาณ การสร้างรายได้ ด้านการประเมินคุณภาพทางวิชาการ และการประกันคุณภาพสถาบัน รวมไปถึง การส่งเสริมบุคลากรให้มีการสร้างความร่วมมือ ระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - ม.อ. - มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 6 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 – 1 ธันวาคม 2565 ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “University in the Future” และได้กำหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 8 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ Research Utilization (การร่วมลงทุนสินค้าและบริการนวัตกรรม (Venture Capital (VC)/Spin off Company /Holding Company กลุ่มที่ 2 ด้านการบริหารต้นทุนองค์กรภายใต้วิกฤติและความท้าทาย กลุ่มที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ความแตกต่างระหว่างวัย กลุ่มที่ 4 การพัฒนานักศึกษา Generations ใหม่ กลุ่มที่ 5 The Future of Higher Education after Covid -19 กลุ่มที่ 6 การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ เพื่อนำไปสู่ Digital Transformation กลุ่มที่ 7 เครือข่ายความร่วมมือความสุจริตทางวิชาการ (Academic honesty) กลุ่มที่ 8 ห้องสมุดดิจิทัล (Digital library)

ทั้งนี้ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้กล่าวถึงนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนของแต่มหาวิทยาลัย และการแบ่งปันประสบการณ์/ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ ระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย ตลอดจนพิธีมอบธงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งถัดไป