ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชิดา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ วังศุโขทัย     สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชิดา เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย และกำลังพระสติปัญญาในการปฏิบัติพระกรณียกิจ ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ อย่างต่อเนื่อง ทรงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย ในด้านการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ ตลอดจนทรงส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาวิจัยด้านการแพทย์และการพยาบาล โครงการต่างๆ ในพระดำริ อาทิ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โครงการกำลังใจ มูลนิธิ ณภา เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี