หอสมุด

วิทยาเขตหาดใหญ่

Girl in a jacket

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง

เวลาเปิดทำการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ระหว่างเปิดภาคเรียน
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-22.30 น.
วันเสาร์ 09.00-20.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00-20.00 น.
ก่อนการสอบ 2 สัปดาห์เปิดบริการถึง 24.00 น.
ระหว่างเปิดภาคฤดูร้อน
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-19.30 น.
วันเสาร์ 09.00-17.00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
ระหว่างปิดภาคเรียน
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเวลาทำการของหอสมุดได้ที่
    0-7428-2352 (ภายใน 2352)
   clib.psu@gmail.com
http://www.clib.psu.ac.th


วิทยาเขตปัตตานี

Girl in a jacket

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เวลาเปิดทำการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระหว่างเปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 21.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ : 09.00 - 17.00 น.
ระหว่างเปิดภาคฤดูร้อน
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 17.30 น.
เสาร์ : 08.30 - 16.30 น.
อาทิตย์ : ปิดบริการ
ระหว่างปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิดบริการ


ข้อมูลเพิ่มเติม
    0-7331-3486
   oas@psu.ac.th
http://tanee.oas.psu.ac.th/


วิทยาเขตภูเก็ต

Girl in a jacket

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

เวลาเปิดทำการ

ระหว่างเปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 19.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : 08.30 - 16.30 น.
ระหว่างเปิดภาคฤดูร้อน
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิดบริการ
ระหว่างปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิดบริการ


ข้อมูลเพิ่มเติม
   0-7627- 6042
   library@phuket.psu.ac.th
http://library.phuket.psu.ac.th


วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Girl in a jacket

หอบรรณสารสนเทศ

เวลาเปิดทำการ

ระหว่างเปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 21.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ : 09.00 - 17.00 น.
ระหว่างเปิดภาคฤดูร้อน
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 17.30 น.
เสาร์ : 08.30 - 16.30 น.
อาทิตย์ : ปิดบริการ
ระหว่างปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิดบริการ


ข้อมูลเพิ่มเติม
    0-7727-8801 ต่อ 2070 - 2074
http://library.surat.psu.ac.th


วิทยาเขตตรัง

Girl in a jacket

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง

เวลาเปิดทำการ

ระหว่างเปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 21.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ : 09.00 - 17.00 น.
ระหว่างเปิดภาคฤดูร้อน
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 17.30 น.
เสาร์ : 08.30 - 16.30 น.
อาทิตย์ : ปิดบริการ
ระหว่างปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ปิดบริการ


ข้อมูลเพิ่มเติม
    0-7520-1730
https://library.trang.psu.ac.th