หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร ด้านการบริหารและการจัดการ

ทั้งหมด : 11 หลักสูตร


ปริญญาเอก

การจัดการ


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

การบริหารการศึกษา


ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)


บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการบริการและการท่องเที่ยว)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะการบริการและการท่องเที่ยว      วิทยาเขตภูเก็ต
ปริญญาโท

การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การบริหารการศึกษา


ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

บริหารธุรกิจ


บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

บริหารธุรกิจ


บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปริญญาโท

บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)


บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

บัญชี


บัญชีมหาบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

หลักสูตรและการสอน


ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี