หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร ด้านสังคมศาสตร์

ทั้งหมด : 10 หลักสูตร


ปริญญาเอก

พัฒนามนุษย์และสังคม


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การจัดการธุรกิจเกษตร


บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจเกษตร)
หลักสูตรปกติ      คณะเศรษฐศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การบริหารการพัฒนาสังคม


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

ความขัดแย้งและสันติศึกษา


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความขัดแย้งและสันติศึกษา)
หลักสูตรปกติ      บัณฑิตวิทยาลัย      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

จิตวิทยา


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

พัฒนามนุษย์และสังคม


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

ภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรนานาชาติ)


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิเทศศึกษา      วิทยาเขตภูเก็ต
ปริญญาโท

ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

รัฐประศาสนศาสตร์


รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตหาดใหญ่