หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ทั้งหมด : 19 หลักสูตร


ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล


ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
หลักสูตรปกติ      คณะทันตแพทยศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

การแพทย์แผนไทย


การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะการแพทย์แผนไทย      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะพยาบาลศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
หลักสูตรปกติ      คณะทันตแพทยศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

เภสัชศาสตร์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะเภสัชศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การจัดการระบบสุขภาพ


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ)
หลักสูตรปกติ      บัณฑิตวิทยาลัย      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การบริหารทางการพยาบาล


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)
หลักสูตรปกติ      คณะพยาบาลศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การผดุงครรภ์


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)
หลักสูตรปกติ      คณะพยาบาลศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
หลักสูตรปกติ      คณะพยาบาลศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
หลักสูตรปกติ      คณะพยาบาลศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ)


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะพยาบาลศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การพยาบาลเด็ก


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)
หลักสูตรปกติ      คณะพยาบาลศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
หลักสูตรปกติ      คณะพยาบาลศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การแพทย์แผนไทย


การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะการแพทย์แผนไทย      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
หลักสูตรปกติ      คณะทันตแพทยศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะเภสัชศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
หลักสูตรปกติ      คณะทันตแพทยศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

เซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ)
หลักสูตรปกติ      คณะทันตแพทยศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร


เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร)
หลักสูตรปกติ      คณะเภสัชศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่