หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ทั้งหมด : 97 หลักสูตร


ปริญญาเอก

การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
หลักสูตรปกติ      คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

การจัดการสิ่งแวดล้อม


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรปกติ      คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

คณิตศาสตร์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

จุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

ชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

ชีวเคมี


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

ธรณีฟิสิกส์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ธรณีฟิสิกส์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

พืชศาสตร์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วาริชศาสตร์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วาริชศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิทยาการข้อมูล


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล)
หลักสูตรปกติ      บัณฑิตวิทยาลัย      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ระบบโลก)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตภูเก็ต
ปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิธีวิทยาการวิจัย


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาเอก

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิศวกรรมเครื่องกล


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

วิศวกรรมไฟฟ้า


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

สรีรวิทยา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

อาหารสุขภาพและโภชนาการ


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาหารสุขภาพและโภชนาการ)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

เคมี (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตภูเก็ต
ปริญญาเอก

เทคโนโลยีชีวภาพ


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

เทคโนโลยีพลังงาน


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก

เทคโนโลยีพอลิเมอร์


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาเอก

เทคโนโลยียาง


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปริญญาโท

กายวิภาคศาสตร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรปกติ      วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์      วิทยาเขตภูเก็ต
ปริญญาโท

การจัดการทรัพยากรดิน


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรดิน)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
หลักสูตรปกติ      คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน)
หลักสูตรปกติ      คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การจัดการสิ่งแวดล้อม


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรปกติ      คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การจัดการอุตสาหกรรม


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

การวิจัยและประเมินผลการศึกษา


ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

กีฏวิทยา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กีฏวิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

คณิตศาสตร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

คณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปริญญาโท

จุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

ชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

ชีววิทยาประยุกต์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

ชีวเคมี


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

ธรณีฟิสิกส์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธรณีฟิสิกส์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

นิติวิทยาศาสตร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

พัฒนาการเกษตร


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

พืชศาสตร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

ฟิสิกส์ประยุกต์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

วัสดุศาสตร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วาริชศาสตร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วาริชศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิทยาการข้อมูล


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล)
หลักสูตรปกติ      บัณฑิตวิทยาลัย      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิทยาการคอมพิวเตอร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ระบบโลก)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตภูเก็ต
ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิศวกรรมเครื่องกล


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิศวกรรมโยธา


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

วิศวกรรมไฟฟ้า


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

สถิติ


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

สรีรวิทยา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

สัตวศาสตร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

อาหารสุขภาพและโภชนาการ


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาหารสุขภาพและโภชนาการ)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

เคมี (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

เคมีประยุกต์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปริญญาโท

เคมีประยุกต์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

เทคโนโลยีชีวภาพ


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

เทคโนโลยีพลังงาน


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

เทคโนโลยีพอลิเมอร์


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

เทคโนโลยียาง


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปริญญาโท

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรปกติ      คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตภูเก็ต
ปริญญาโท

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาโท

เภสัชวิทยา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาโท

โรคพืชวิทยา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคพืชวิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่