หลักสูตรปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด : 13 หลักสูตร


คณิตศาสตร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

จุลชีววิทยา


วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

ชีววิทยา


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

ฟิสิกส์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วัสดุศาสตร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาการคอมพิวเตอร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

สถิติ


วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

เคมี


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

เคมี-ชีววิทยาประยุกต์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ชีววิทยาประยุกต์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

เทคโนโลยีชีวภาพ


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)


เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่