หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตร ด้านการบริหารและการจัดการ

ทั้งหมด : 20 หลักสูตร


การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ      คณะวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตหาดใหญ่

การจัดการการท่องเที่ยว


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
หลักสูตรปกติ      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ      วิทยาเขตตรัง

การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะการบริการและการท่องเที่ยว      วิทยาเขตภูเก็ต

การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการบริการ)(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะการบริการและการท่องเที่ยว      วิทยาเขตภูเก็ต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์


บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตหาดใหญ่

การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
หลักสูตรปกติ      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ      วิทยาเขตตรัง

การจัดการรัฐกิจ


รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจ)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การจัดการสารสนเทศ


ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศ)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ      วิทยาเขตตรัง

การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ


ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

การตลาด


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
หลักสูตรปกติ      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ      วิทยาเขตตรัง

การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง


บริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ      วิทยาเขตตรัง

บัญชีบัณฑิต


บัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตหาดใหญ่

บัญชีบัณฑิต


บัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ      วิทยาเขตตรัง

บัญชีบัณฑิต


บัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

พัฒนาธุรกิจ


บริหารธุรกิจบัณฑิต (พัฒนาธุรกิจ)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ภาษาอังกฤษธุรกิจ


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
หลักสูตรปกติ      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ      วิทยาเขตตรัง

ศิลปะการแสดงและการจัดการ


ศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ      วิทยาเขตตรัง

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี