หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตร ด้านสังคมศาสตร์

ทั้งหมด : 29 หลักสูตร


การจัดการรัฐกิจ


รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจ)
หลักสูตรปกติ      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ      วิทยาเขตตรัง

การปกครอง


รัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะรัฐศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

การปกครองท้องถิ่น


รัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะรัฐศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

การประถมศึกษา


ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


รัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะรัฐศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)


ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา)(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิเทศศึกษา      วิทยาเขตภูเก็ต

ทัศนศิลป์


ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปกรรมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

นิติศาสตรบัณฑิต


นิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะนิติศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

นิเทศศาสตร์


นิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการสื่อสาร      วิทยาเขตปัตตานี

นโยบายสาธารณะ


รัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะรัฐศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ประวัติศาสตร์


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ปรัชญาและศาสนา


ศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

พัฒนาสังคม


ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ภาษาจีน


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

ภาษาญี่ปุ่น


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ภาษามลายู


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ภาษายุโรป


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษายุโรป)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ภาษาอังกฤษ


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ภาษาอังกฤษ


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ภาษาเกาหลี


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ภาษาไทย


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ภาษาไทยประยุกต์


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต์)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

ยุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ยุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส)(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิเทศศึกษา      วิทยาเขตภูเก็ต

ยุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ยุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส)(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิเทศศึกษา      วิทยาเขตภูเก็ต

ศิลปศึกษา


ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

สถาปัตยกรรม


สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
หลักสูตรปกติ      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      วิทยาเขตตรัง

สังคมสงเคราะห์


สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษา)(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิเทศศึกษา      วิทยาเขตภูเก็ต