หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตร ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ทั้งหมด : 31 หลักสูตร


การจัดการรัฐกิจ


รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจ)
หลักสูตรปกติ      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ      วิทยาเขตตรัง

การปกครอง


รัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะรัฐศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

การปกครองท้องถิ่น


รัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะรัฐศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

การประถมศึกษา


ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

การออกแบบศิลปะการแสดงและนวัตกรรม


ศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ      วิทยาเขตตรัง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


รัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะรัฐศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ทัศนศิลป์


ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปกรรมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

นานาชาติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)


ศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติศึกษา)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิเทศศึกษา      วิทยาเขตภูเก็ต

นิติศาสตรบัณฑิต


นิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะนิติศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

นิเทศศาสตร์


นิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการสื่อสาร      วิทยาเขตปัตตานี

นโยบายสาธารณะ


รัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะรัฐศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ประวัติศาสตร์


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

พัฒนาสังคม


ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ภาษาจีน


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ภาษาจีน


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

ภาษาญี่ปุ่น


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ภาษามลายู


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ภาษายุโรป


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษายุโรป)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ภาษาอังกฤษ


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

ภาษาอังกฤษ


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ภาษาเกาหลี


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ)
หลักสูตรนานาชาติ      วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ภาษาไทย


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ภาษาไทยประยุกต์


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต์)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

ศิลปศึกษา


ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์


ศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

สถาปัตยกรรม


สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
หลักสูตรปกติ      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      วิทยาเขตตรัง

สังคมสงเคราะห์


สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

อิสลามศึกษา(นานาชาติ)


ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาการอิสลาม      วิทยาเขตปัตตานี

อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม


ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการอิสลาม      วิทยาเขตปัตตานี