หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตร ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ทั้งหมด : 49 หลักสูตร


การจัดการงานวิศวกรรม


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณิตศาสตร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

คณิตศาสตร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

คณิตศาสตร์ประยุกต์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี

จิตวิทยา


วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

จุลชีววิทยา


วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

ชีววิทยา


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ชีววิทยา


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

นวัตกรรมการออกแบบสื่อ


ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบสื่อ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการสื่อสาร      วิทยาเขตปัตตานี

พืชศาสตร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่

ฟิสิกส์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ฟิสิกส์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี

ฟิสิกส์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

ภูมิศาสตร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

รังสีเทคนิค


วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
หลักสูตรปกติ      คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาการคอมพิวเตอร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาศาสตร์ทั่วไป


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร


วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมการผลิต


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมชีวการแพทย์


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมวัสดุ


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมเครื่องกล


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมเหมืองแร่


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ)


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง)
หลักสูตรนานาชาติ      โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมไฟฟ้า


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

สถิติ


วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน


วิทยาศาสตรบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย


วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เคมี


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

เคมี


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

เคมี-ชีววิทยา


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ชีววิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี

เคมีอุตสาหกรรม


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เทคโนโลยีการประมง


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมง)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี

เทคโนโลยีการเกษตร


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี

เทคโนโลยีชีวภาพ


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

เทคโนโลยียาง


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียาง)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี

เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่

เทคโนโลยีสารสนเทศ


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)


เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา


ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรปกติ      คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตภูเก็ต

เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร


วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี