ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 41 - 60 จากผลการค้นหาประมาณ 227 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “FOOD SAFETY”
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ 9 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ปีที่ 3 อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต : สยาม-ปาตานี ในความสัมพันธ์กับออตโตมัน-ตุรกี
สถาบันสันติศึกษา 15 ก.ย. 59
เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร”
คณะแพทยศาสตร์ 29 ส.ค. 59
ขอเชิญนักศึกษา ม.อ. ร่วมปฐมนิเทศ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.”
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 6 ก.ย. 59 7 ก.ย. 59
เชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ Interactive Educational Technology
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 8 ก.ย. 59 9 ก.ย. 59
เชิญผู้สนใจทุกท่านเข้า Workshop "Strategies to Successful Publication in International Journals"
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 30 ส.ค. 59
ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการวางแผนการสร้างบทเรียน Storyboard/ Model/ Diagram/ Flow การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ MOOC
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 23 ส.ค. 59
ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการตัดต่อภาพและเสียงเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบ MOOC
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 24 ส.ค. 59
เชิญอบรมเรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการขอมาตรฐาน อย.” ฟรี
อุทยานวิทยาศาสตร์ 2 ส.ค. 59 3 ส.ค. 59
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ส.ค.-ต.ค.59 (อบรมนอกเวลาราชการ)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ส.ค. 59 1 ก.ย. 59
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสันติเสวนา ปีที่ 3 ครั้งที่ 5
สถาบันสันติศึกษา 29 ก.ค. 59
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่า 25 ส.ค. 59 27 ส.ค. 59
รับสมัครอบรมการสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานจริงด้วย MS Access
คณะวิทยาการสื่อสาร 25 ก.ค. 59 29 ก.ค. 59
ร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลทดลองใช้ IG library และ EEWOWW ฟรี!!!
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 15 ก.ค. 59
ร่วมเสวนาหัวข้อ “เปิดม่านอาเซียนผ่านมุมมองหลากหลายมิติ : บรูไนและกัมพูชา”
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 29 มิ.ย. 59
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจเดือน ก.ค.-ต.ค.59 (อบรมนอกเวลาราชการ)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ก.ค. 59 31 ต.ค. 59
เชิญร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานสหกิจศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 11 ก.ค. 59
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มพูนทักษะการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ ครั้งที่ 9”
คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 59 3 ก.ย. 59
การสร้างสื่อแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม Adobe Presenter V.10 (Advance Version)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 21 มิ.ย. 59
ผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างไร ? ให้ถูกลิขสิทธิ์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 27 มิ.ย. 59
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย