ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 41 - 60 จากผลการค้นหาประมาณ 291 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเพิ่มขี้นของระดับน้ำทะเล
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 25 ก.ค. 60
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ส่วนผสมฟังก์ชันสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารทะเล”
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา 28 ก.ค. 60 29 ก.ค. 60
เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ“การบริหารเงินตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน”
งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ 17 ก.ค. 60
เชิญร่วมโครงการอบรมและจัดสอบผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 8
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 17 ก.ค. 60 21 ก.ค. 60
จัดประชุมลุ่มน้ำทะเลสาบหัวข้อ “อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 17 ส.ค. 60 18 ส.ค. 60
เชิญผู้สนใจอบรมเทคนิคการสื่อสารสร้างสรรค์ด้วย Infographic และอบรมการผลิตการ์ตูน LINE Application
คณะวิทยาการสื่อสาร 1 ส.ค. 60 4 ส.ค. 60
เชิญฟังการบรรยายเรื่อง “Denitrification and biological nitrogen fixation in soils exposed to chronic atmospheric reactive nitrogen deposition”
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ 3 ก.ค. 60
50 ปี ม.อ. เศรษฐศาสตร์ "TSDF-TRF Sustainability Forum 2017"
คณะเศรษฐศาสตร์ 22 มิ.ย. 60
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Basic 3D Model การออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติเบื้องต้น"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 22 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 60
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Technology Enhanced Learning
กองบริการการศึกษา 29 พ.ค. 60 30 พ.ค. 60
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในยุค Thailand 4.0 “สอนอย่างไรให้เป็น WIL”
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 30 พ.ค. 60
เชิญผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาหาร และกลุ่มเครื่องสำอางและสมุนไพร เข้าร่วม "โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2560"
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 2 มิ.ย. 60 2 ก.ค. 60
เชิญอาจารย์และบุคลากร อบรม "แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อนักศึกษายุคใหม่"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 15 มิ.ย. 60
เชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "Blended Learning using Technology"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 16 มิ.ย. 60
ม.อ.รับสมัคร ผู้ประกอบการใหม่ Start Up
คณะวิทยาการจัดการ 21 พ.ค. 60
สัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการแบบบูรณาการจากผู้ผลิตเครื่องมือ ประเทศเยอรมัน
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 9 พ.ค. 60
เชิญฟังการบรรยาย “โอกาสการทำงานของนักศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียน”
โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา 28 เม.ย. 60
ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST User Group ครั้งที่ 9 ฟรี
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 8 มิ.ย. 60 9 มิ.ย. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ : LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology”
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 15 พ.ค. 60 16 พ.ค. 60
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Ubuntu Networking
ชมรมโอเพ่นซอร์สและฟรีแวร์ 19 พ.ค. 60
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design