ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 41 - 60 จากผลการค้นหาประมาณ 218 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ส.ค.-ต.ค.59 (อบรมนอกเวลาราชการ)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ส.ค. 59 1 ก.ย. 59
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสันติเสวนา ปีที่ 3 ครั้งที่ 5
สถาบันสันติศึกษา 29 ก.ค. 59
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่า 25 ส.ค. 59 27 ส.ค. 59
รับสมัครอบรมการสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานจริงด้วย MS Access
คณะวิทยาการสื่อสาร 25 ก.ค. 59 29 ก.ค. 59
ร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลทดลองใช้ IG library และ EEWOWW ฟรี!!!
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 15 ก.ค. 59
ร่วมเสวนาหัวข้อ “เปิดม่านอาเซียนผ่านมุมมองหลากหลายมิติ : บรูไนและกัมพูชา”
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 29 มิ.ย. 59
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจเดือน ก.ค.-ต.ค.59 (อบรมนอกเวลาราชการ)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ก.ค. 59 31 ต.ค. 59
เชิญร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานสหกิจศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 11 ก.ค. 59
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มพูนทักษะการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ ครั้งที่ 9”
คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 59 3 ก.ย. 59
การสร้างสื่อแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม Adobe Presenter V.10 (Advance Version)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 21 มิ.ย. 59
ผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างไร ? ให้ถูกลิขสิทธิ์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 27 มิ.ย. 59
เชิญร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC และ IELTS ฟรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 20 มิ.ย. 59
ขอเชิญผู้สนใจอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ (Business English for Entrepreneurs)
คณะวิทยาการจัดการ 18 มิ.ย. 59
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจเดือน มิ.ย.-ก.ค.59 (อบรมในเวลาราชการ)
คอมพิวเตอร์ 20 มิ.ย. 59 31 ก.ค. 59
เชิญร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “เขียนอย่างไร...ให้ได้ทุนรุ่นใหม่ สกว.”
สำนักวิจัยและพัฒนา 29 มิ.ย. 59
เชิญผู้สนใจอบรม หลักสูตรสัมมนา "การใช้เครื่อง Ash Fustion Determinator" (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 21 มิ.ย. 59
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม‬เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 27 มิ.ย. 59 30 มิ.ย. 59
ร่วมฟังสัมมนาพิเศษเรื่อง “Power of microbes: Bioconversion of secondary metabolites to highly-functionalized compounds”
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 7 มิ.ย. 59
ร่วมสัมมนาพิเศษ Recent progress on the production of PHA – a biodegradable microbial polyester
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 17 มิ.ย. 59
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี จัดอบรม 3 หลักสูตร
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี 2 ก.ค. 59
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Power by www.kysys.net