ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 21 - 40 จากผลการค้นหาประมาณ 214 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
จัดประชุมระดมความคิดหารูปแบบการเรียนรู้เพื่ออนาคต
กองบริการการศึกษา 19 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59
เชิญร่วมสัมมนา "Design Perspective and Big Data Analysis "
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 28 ต.ค. 59
เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร ม.อ. และบุคคลทั่วไป
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 59
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Assessment of Learning Outcomes
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 13 ต.ค. 59 14 ต.ค. 59
ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติการ สื่อสารตัวตนบนโลกออนไลน์ : Social Media
ศูนย์ภาษา วิทยาเขตปัตตานี 10 ก.ย. 59 11 ก.ย. 59
เชิญเข้าร่วมสัมมนาทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
คณะวิทยาการจัดการ 16 ก.ย. 59
ร่วมอบรมปฏิบัติการออกแบบกราฟิกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบ MOOC
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 13 ก.ย. 59
ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “FOOD SAFETY”
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ 9 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ปีที่ 3 อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต : สยาม-ปาตานี ในความสัมพันธ์กับออตโตมัน-ตุรกี
สถาบันสันติศึกษา 15 ก.ย. 59
เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร”
คณะแพทยศาสตร์ 29 ส.ค. 59
ขอเชิญนักศึกษา ม.อ. ร่วมปฐมนิเทศ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.”
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 6 ก.ย. 59 7 ก.ย. 59
เชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ Interactive Educational Technology
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 8 ก.ย. 59 9 ก.ย. 59
เชิญผู้สนใจทุกท่านเข้า Workshop "Strategies to Successful Publication in International Journals"
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 30 ส.ค. 59
ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการวางแผนการสร้างบทเรียน Storyboard/ Model/ Diagram/ Flow การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ MOOC
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 23 ส.ค. 59
ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการตัดต่อภาพและเสียงเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบ MOOC
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 24 ส.ค. 59
เชิญอบรมเรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการขอมาตรฐาน อย.” ฟรี
อุทยานวิทยาศาสตร์ 2 ส.ค. 59 3 ส.ค. 59
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ส.ค.-ต.ค.59 (อบรมนอกเวลาราชการ)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ส.ค. 59 1 ก.ย. 59
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสันติเสวนา ปีที่ 3 ครั้งที่ 5
สถาบันสันติศึกษา 29 ก.ค. 59
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่า 25 ส.ค. 59 27 ส.ค. 59
รับสมัครอบรมการสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานจริงด้วย MS Access
คณะวิทยาการสื่อสาร 25 ก.ค. 59 29 ก.ค. 59
หน้าแรก   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Power by www.kysys.net