ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 21 - 40 จากผลการค้นหาประมาณ 227 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2
คณะศิลปศาสตร์ 29 เม.ย. 60
ม.อ.ปัตตานี จัดประชุมนานาชาติ การใช้การสื่อสารและสันติวิธีลดความขัดแย้ง
คณะวิทยาการสื่อสาร สถาบันสันติศึกษา คณะวิทยาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ 24 ม.ค. 60 25 ม.ค. 60
เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (NEC รุ่นที่ 30)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 ม.ค. 60 5 มี.ค. 60
คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาแต่ละคณะ / วิทยาเขต ร่วมโครงการ Share and Learn the Cooperative experiences
สหกิจศึกษา 15 ธ.ค. 59 16 ธ.ค. 59
เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร ม.อ. และบุคคลทั่วไป
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ธ.ค. 59 31 ม.ค. 60
คณะศิลปศาสตร์เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนและเตรียมสอบ TOEIC
คณะศิลปศาสตร์ 24 พ.ย. 59
เชิญอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" รุ่นที่ 11
สถาบันพัฒนา SMEs คณะวิทยาการจัดการ 1 มี.ค. 60 1 มิ.ย. 60
รับสมัคร "สอนเขียนภาพในหลวงด้วยชาร์โคล"
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 24 ธ.ค. 59
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรอบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ 24 ธ.ค. 59 29 ม.ค. 60
วจก. ม.อ. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ “มุมมองการตรวจสอบภาครัฐสมัยใหม่"
คณะวิทยาการจัดการ 27 พ.ย. 59
วิทยาลัยนานาชาติขอเชิญผู้สนใจอบรมการออกแบบ Logo Design and Branding
วิทยาลัยนานาชาติ 26 พ.ย. 59
เชิญผู้สนใจร่วมเสวนา "การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 2016 : ผลกระทบต่อไทย"
คณะวิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 59
เชิญฟังบรรยาย “พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศ CLMV”
คณะเศรษฐศาสตร์ 30 ต.ค. 59
จัดประชุมระดมความคิดหารูปแบบการเรียนรู้เพื่ออนาคต
กองบริการการศึกษา 19 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59
เชิญร่วมสัมมนา "Design Perspective and Big Data Analysis "
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 28 ต.ค. 59
เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร ม.อ. และบุคคลทั่วไป
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 59
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Assessment of Learning Outcomes
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 13 ต.ค. 59 14 ต.ค. 59
ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติการ สื่อสารตัวตนบนโลกออนไลน์ : Social Media
ศูนย์ภาษา วิทยาเขตปัตตานี 10 ก.ย. 59 11 ก.ย. 59
เชิญเข้าร่วมสัมมนาทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
คณะวิทยาการจัดการ 16 ก.ย. 59
ร่วมอบรมปฏิบัติการออกแบบกราฟิกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบ MOOC
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 13 ก.ย. 59
หน้าแรก   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย