ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 1 - 20 จากผลการค้นหาประมาณ 267 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
เสวนาพิเศษด้านทะเลและชายฝั่ง "สมุทราภิบาล (Ocean Governance)"
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
เชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 4
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อ Interactive ด้วยโปรแกรม Office Mix"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 5 ก.ย. 60
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 (อบรมนอกเวลาราชการ)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 1 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 60
ประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL:Work-integrated Learning)
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 22 ก.ย. 60
อบรม เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเพื่อความสำเร็จกับอนาคตแรงงานไทย 4.0
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 22 ก.ย. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ดูแลระบบ"
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 30 ส.ค. 60
ขอเชิญนักศึกษา ม.อ. ปฐมนิเทศการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 30 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
ขยายเวลาสำหรับ ผู้สนใจวิถีชวนสวนทุเรียนและศึกษาดูงานสวนทุเรียน
คณะทรัพยกรธรรมชาติ 15 ส.ค. 60 16 ส.ค. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 10 ส.ค. 60 11 ส.ค. 60
อบรม Membrane Technology
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก 8 ส.ค. 60 9 ส.ค. 60
อบรมคอมพิวเตอร์ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 (นอกเวลาราชการ)
ศูนย์คอมพิวเตอร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ”
สำนักวิจัยและพัฒนา
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมอาหาร TMR และการใช้โปรแกรม KCF สำหรับคำนวณสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 5 ส.ค. 60 6 ส.ค. 60
CODE Phuket เรียนเชิญนักพัฒนา embedded system นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 31 ก.ค. 60 4 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Boosting your confidence & proficiency for hunting UK-TH Funds”
สำนักวิจัยและพัฒนา 7 ส.ค. 60
เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเพิ่มขี้นของระดับน้ำทะเล
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 25 ก.ค. 60
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ส่วนผสมฟังก์ชันสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารทะเล”
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา 28 ก.ค. 60 29 ก.ค. 60
เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ“การบริหารเงินตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน”
งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ 17 ก.ค. 60
เชิญร่วมโครงการอบรมและจัดสอบผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 8
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 17 ก.ค. 60 21 ก.ค. 60
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design