ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 1 - 20 จากผลการค้นหาประมาณ 244 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
50 ปี ม.อ. เศรษฐศาสตร์ "TSDF-TRF Sustainability Forum 2017"
คณะเศรษฐศาสตร์ 22 มิ.ย. 60
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Basic 3D Model การออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติเบื้องต้น"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 22 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 60
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Technology Enhanced Learning
กองบริการการศึกษา 29 พ.ค. 60 30 พ.ค. 60
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในยุค Thailand 4.0 “สอนอย่างไรให้เป็น WIL”
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 30 พ.ค. 60
เชิญผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาหาร และกลุ่มเครื่องสำอางและสมุนไพร เข้าร่วม "โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2560"
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 2 มิ.ย. 60 2 ก.ค. 60
เชิญอาจารย์และบุคลากร อบรม "แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อนักศึกษายุคใหม่"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 15 มิ.ย. 60
เชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "Blended Learning using Technology"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 16 มิ.ย. 60
ม.อ.รับสมัคร ผู้ประกอบการใหม่ Start Up
คณะวิทยาการจัดการ 21 พ.ค. 60
สัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการแบบบูรณาการจากผู้ผลิตเครื่องมือ ประเทศเยอรมัน
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 9 พ.ค. 60
เชิญฟังการบรรยาย “โอกาสการทำงานของนักศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียน”
โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา 28 เม.ย. 60
ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST User Group ครั้งที่ 9 ฟรี
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 8 มิ.ย. 60 9 มิ.ย. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ : LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology”
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 15 พ.ค. 60 16 พ.ค. 60
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Ubuntu Networking
ชมรมโอเพ่นซอร์สและฟรีแวร์ 19 พ.ค. 60
เชิญร่วมกิจกรรม “เครือข่ายการดำเนินงาน Talent Mobility และทรัพย์สินทางปัญญา (TM&IP Network)”
อุทยานวิทยาศาสตร์ 28 เม.ย. 60
ร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “ปัญหาอาชญากรรมกับความมั่นคงในบริบทอาเซียน”
โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา 19 เม.ย. 60
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วม "เภสัชศาสตร์ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ"
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 26 พ.ค. 60
ม.อ.ปัตตานีจัดสัมมนาเกาหลีศึกษา พร้อมนำเข้าสอนอาชีวะรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 พ.ค. 60 5 พ.ค. 60
26 มี.ค.60 ม.อ. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. เชิญร่วมเสวนา “คลองไทย...พื้นที่ได้ประโยชน์อะไร”
ม.อ. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. 26 มี.ค. 60
ร่วมอบรม ”เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา”
ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPOP) อุทยานวิทยาศาสตร์ 20 เม.ย. 60 21 เม.ย. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิก เพื่อนำไปสร้างสื่อการเรียนการสอน"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 3 เม.ย. 60
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย