ข่าวอบรม / สัมมนา
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
26 มี.ค.60 ม.อ. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. เชิญร่วมเสวนา “คลองไทย...พื้นที่ได้ประโยชน์อะไร”
ม.อ. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. 26 มี.ค. 60
ร่วมอบรม ”เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา”
ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPOP) อุทยานวิทยาศาสตร์ 20 เม.ย. 60 21 เม.ย. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิก เพื่อนำไปสร้างสื่อการเรียนการสอน"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 3 เม.ย. 60
เชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง Meaningful online learning implementation in Higher Education
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 8 มี.ค. 60
เชิญร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง Blended learning and Massive Open Online Course (MOOC) in Higher Education
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 13 มี.ค. 60
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 24 เม.ย. 60 28 เม.ย. 60
ร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง “EIA – EHIA กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 9 มี.ค. 60
สถาบันสันติศึกษา 9 มี.ค. 60
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างโมชั้นกราฟิกเพื่อความน่าสนใจของสื่อ (PowToon)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 23 มี.ค. 60
เปิดรับสมัครแล้ว:สอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์Microsoft Office 2010ปีการศึกษาที่2/59(รอบที่1-2)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 20 มิ.ย. 60
เชิญฟังการบรรยายเรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ยางพารา)"
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ 22 ก.พ. 60
เชิญร่วมอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างไร ? ให้สื่อถูกลิขสิทธิ์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 14 มี.ค. 60
เชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม New Trend Design For 2017
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 17 ก.พ. 60
คณะพยาบาลศาสตร์จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Force for Better Health"
คณะพยาบาลศาสตร์ 5 ก.ค. 60 7 ก.ค. 60
ศูนย์คอมพิวเตอร์ กำหนดจัดอบรมคอมพิวเตอร์ (นอกเวลาราชการ)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ก.พ. 60 30 เม.ย. 60
เชิญผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้
ยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) 22 ก.พ. 60
ขอเชิญพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 3
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 9 ก.พ. 60 7 มี.ค. 60
ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก อายุ 8-12 ปี
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 20 มี.ค. 60 24 มี.ค. 60
เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการวาดภาพการ์ตูน
พิพิธภัณฑ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ 14 ม.ค. 60 30 มี.ค. 60
เชิญอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ 27 ก.พ. 60 26 พ.ค. 60
ร่วมระดมสมองเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ และหาแนวทาง การทำวิจัยบูรณาการ ตามนโนบายของประเทศไทย คือ Thailand 4.0
สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศและเครือข่ายพันธุศาสตร์ภาคใต้ 6 ม.ค. 60
เลือกดูแบบหน้าธรรมดา   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย