ข่าวประกวดราคา
รายการ 21 - 40 จากผลการค้นหาประมาณ 69 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ประกาศจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ส่วนที่ค้างเหลือ) ครั้งที่ 7 กองคลัง 10 ส.ค. 58
เปิดลงทะเบียนจองร้านจำหน่ายสินค้า เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 คณะวิทยาศาสตร์ 22 ก.ค. 58 29 ก.ค. 58
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. สอบราคาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 17 ก.ค. 58
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ขายทอดตลาดพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 21 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 40 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 มิ.ย. 58 29 มิ.ย. 58
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน 157 ชุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ 20 พ.ค. 58 4 มิ.ย. 58
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ จำนวน 1 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 8 พ.ค. 58 21 พ.ค. 58
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการต่าง ๆ ในศูนย์อาหารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (อาคาร LRC) สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 27 มี.ค. 58 31 มี.ค. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบันได บ้านพักบุคลากรกองกิจการนักศึกษา กองคลัง กองกิจ 7 เม.ย. 58
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบประปา (ครั้งที่ 3) กองคลัง 9 มี.ค. 58
สอบราคาจ้างบุคคลภายนอกปรับปรุงซ่อมแซมระบบปรับอากาศ Chiller อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 12 ก.พ. 58
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 หลัง ( ครั้งที่ 4 ) สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 26 ธ.ค. 57
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กองคลัง 4 ธ.ค. 57
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบประปา (ครั้งที่ 2) กองคลัง 1 ธ.ค. 57 12 ธ.ค. 57
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุม บริเวณด้านข้างสนามฟุตบอลล่าง กองคลัง 25 พ.ย. 57 15 ธ.ค. 57
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถังสำรองน้ำขนาด 1,800 ลบ.ม.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 5 พ.ย. 57
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 20 ต.ค. 57
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเขตที่พักบุคลากร ระยะที่ 1 กองคลัง 20 ต.ค. 57
ประสงค์สอบราคาเช่าวงจรสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตและเช่าวงจรระหว่างวิทยาเขต ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ก.ย. 57 22 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเก็บขยะรอบบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 25 ส.ค. 57 8 ก.ย. 57
หน้าแรก   1 2 3 4    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Power by www.kysys.net