ข่าวประกวดราคา
รายการ 21 - 40 จากผลการค้นหาประมาณ 67 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. สอบราคาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 17 ก.ค. 58
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ขายทอดตลาดพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 21 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 40 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 มิ.ย. 58 29 มิ.ย. 58
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน 157 ชุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ 20 พ.ค. 58 4 มิ.ย. 58
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ จำนวน 1 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 8 พ.ค. 58 21 พ.ค. 58
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการต่าง ๆ ในศูนย์อาหารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (อาคาร LRC) สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 27 มี.ค. 58 31 มี.ค. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบันได บ้านพักบุคลากรกองกิจการนักศึกษา กองคลัง กองกิจ 7 เม.ย. 58
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบประปา (ครั้งที่ 3) กองคลัง 9 มี.ค. 58
สอบราคาจ้างบุคคลภายนอกปรับปรุงซ่อมแซมระบบปรับอากาศ Chiller อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 12 ก.พ. 58
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 หลัง ( ครั้งที่ 4 ) สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 26 ธ.ค. 57
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กองคลัง 4 ธ.ค. 57
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบประปา (ครั้งที่ 2) กองคลัง 1 ธ.ค. 57 12 ธ.ค. 57
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุม บริเวณด้านข้างสนามฟุตบอลล่าง กองคลัง 25 พ.ย. 57 15 ธ.ค. 57
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถังสำรองน้ำขนาด 1,800 ลบ.ม.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 5 พ.ย. 57
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 20 ต.ค. 57
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเขตที่พักบุคลากร ระยะที่ 1 กองคลัง 20 ต.ค. 57
ประสงค์สอบราคาเช่าวงจรสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตและเช่าวงจรระหว่างวิทยาเขต ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ก.ย. 57 22 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเก็บขยะรอบบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 25 ส.ค. 57 8 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ เลขที่ 36 / 2557 งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 13 ส.ค. 57 26 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาถ่ายภาพพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 31 ก.ค. 57 14 ส.ค. 57
หน้าแรก   1 2 3 4    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Power by www.kysys.net