ข่าวประกวดราคา
รายการ 21 - 40 จากผลการค้นหาประมาณ 112 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอ. 14 ระยะที่ 2 กองคลัง 5 มิ.ย. 60 20 มิ.ย. 60
ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 100KVA จำนวน 42 ลูก ศูนย์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 60 7 มิ.ย. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุของเสียทางการแพทย์พร้อมติดตั้งระบบเตาเผาขยะติดเชื้อและอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2 ) งานพัสดุ กองคลัง 29 พ.ค. 60 31 พ.ค. 60
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตรอบถัง 10,000 ลบ.ม. งานพัสดุ กองคลัง 24 พ.ค. 60 6 มิ.ย. 60
รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ กองอาคารสถานที่ 28 เม.ย. 60 15 พ.ค. 60
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ พัสดุ กองคลัง 26 เม.ย. 60
การเสนอราคาผู้ประกอบการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุย เสื้อราชปะแตนบัณฑิต ในงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 กองคลัง 30 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ สำหรับเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 2 รายการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 24 มี.ค. 60 4 เม.ย. 60
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุแบตเตอรี่รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เลขที่ 59/2560 งานพัสดุ กองคลัง สำนักอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 16 มี.ค. 60 30 มี.ค. 60
สอบราคาจ้างเปลี่ยนท่อเมนประปา HDPE 6 นิ้ว พร้อมราง บริเวณศูนย์กีฬาและสุขภาพ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 24 ก.พ. 60 9 มี.ค. 60
ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครืองแม่ข่าย เครืองสำรองไฟ ตู้ Rack ของระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 7 ก.พ. 60 22 ก.พ. 60
สอบราคาซื้อรายการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 6 ก.พ. 60 20 ก.พ. 60
ประกาศสอบราคาจ้างขยายถนนบริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กองคลัง 2 ก.พ. 60 14 ก.พ. 60
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุแบตเตอรีสถานีไฟฟ้าย่อย เลขที่ 52/2560 งานพัสดุ กองคลัง 26 ม.ค. 60 10 ก.พ. 60
ประกาศสอบราคาจ้างขยายถนนบริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 20 ม.ค. 60 26 ม.ค. 60
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมสัมมนา บริเวณศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ สถาบันสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา 25 ม.ค. 60 26 ม.ค. 60
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 132 รายการ งานสาธารณูปการและซ่อมบำรุงรักษา กองอาคารสถานที่ 5 ม.ค. 60
สอบราคาจ้างก่อสร้างแท็งน้ำสำรองหอพักนักศึกษาขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร กองคลัง 20 ธ.ค. 59 29 ธ.ค. 59
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ่อเกรอะหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ปีก B,7,12,14 กองคลัง 19 ธ.ค. 59 28 ธ.ค. 59
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 6 รายการ งานอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ 23 ธ.ค. 59
หน้าแรก   1 2 3 4 5 6    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design