ข่าวประกวดราคา
รายการ 21 - 40 จากผลการค้นหาประมาณ 78 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งของที่พักอาคาร 9 บันได A,B,C และ D (D1,D3,D5,D7) งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 5 ก.ค. 59
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer 3 Switch พร้อมสายนำสัญญาณเชื่อมต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 6 มิ.ย. 59 16 มิ.ย. 59
สอบราคาจ้างติดตั้งโคมไฟถนน LED 90W ณ สนามกรีฑา (สนามบอลล่าง) งานพัสดุ กองคลัง 31 พ.ค. 59 9 มิ.ย. 59
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 19 พ.ค. 59 1 มิ.ย. 59
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 8 เม.ย. 59 26 เม.ย. 59
ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 2 รายการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 29 ก.พ. 59 15 มี.ค. 59
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา จำนวน 600 ชุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ 27 พ.ย. 58 8 ธ.ค. 58
จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ส่วนที่ค้างเหลือ) ครั้งที่ 8 กองคลัง 14 ต.ค. 58
ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 4 ส.ค. 58
ประกาศจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (ส่วนที่ค้างเหลือ) ครั้งที่ 7 กองคลัง 10 ส.ค. 58
เปิดลงทะเบียนจองร้านจำหน่ายสินค้า เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 คณะวิทยาศาสตร์ 22 ก.ค. 58 29 ก.ค. 58
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. สอบราคาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 17 ก.ค. 58
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ขายทอดตลาดพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 21 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 40 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 มิ.ย. 58 29 มิ.ย. 58
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน 157 ชุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ 20 พ.ค. 58 4 มิ.ย. 58
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ จำนวน 1 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 8 พ.ค. 58 21 พ.ค. 58
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการต่าง ๆ ในศูนย์อาหารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (อาคาร LRC) สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 27 มี.ค. 58 31 มี.ค. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบันได บ้านพักบุคลากรกองกิจการนักศึกษา กองคลัง กองกิจ 7 เม.ย. 58
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบประปา (ครั้งที่ 3) กองคลัง 9 มี.ค. 58
สอบราคาจ้างบุคคลภายนอกปรับปรุงซ่อมแซมระบบปรับอากาศ Chiller อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 12 ก.พ. 58
หน้าแรก   1 2 3 4    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Power by www.kysys.net