ข่าวประกวดราคา
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดหอพักนักศึกษาอาคาร 12 -14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ กองคลัง 22 ก.พ. 61
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 4 คัน งานยานยนต์ กองอาคารสถานที่
รับสมัคร ผู้รับเหมารับซื้อวัสดุเหลือใช้ กองอาคารสถานที่ 20 พ.ย. 60 27 พ.ย. 60
ประกาศขายทอดตลาด รถยนต์ จำนวน 5 คัน งานยานยนต์ กองอาคารสถานที่ 3 พ.ย. 60
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 25 ต.ค. 60
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 2 ต.ค. 60
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 65 ชุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 22 ส.ค. 60 5 ก.ย. 60
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2559 คณะทันตแพทยศาสตร์ 28 ส.ค. 60 29 ส.ค. 60
สอบราคาจ้างปรับปรุงร้านอาหารสำนักงานอธิการบดี กองคลัง 1 ก.ย. 60 4 ก.ย. 60
สอบราคาจ้างปรับปรุงระแนงบังตาห้องสุขาและห้องอาบน้ำของหอพักนักศึกษาอาคาร 3 - 4 กองคลัง 22 ส.ค. 60 5 ก.ย. 60
สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำฝน แฟลตอาคารที่พัก 1-5 กองคลัง 1 ก.ย. 60 4 ก.ย. 60
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 30 ก.ย. 60
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 68 รายการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 24 ส.ค. 60
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี กองคลัง 15 ส.ค. 60 29 ส.ค. 60
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 28 รายการ กองทะเบียนและประมวลผล 24 ส.ค. 60
รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ งานพัสดุ กองคลัง 24 ก.ค. 60 7 ส.ค. 60
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา 21 ก.ค. 60 26 ก.ค. 60
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 30 มิ.ย. 60 6 ก.ค. 60
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (เดิม)อาคาร 3 เป็นอาคารปฏิบัติการขึ้นรูปและทดสอบยางโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 30 มิ.ย. 60 12 ก.ค. 60
สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอก อ.13 ระยะที่ 2 กองคลัง
เลือกดูแบบหน้าธรรมดา   1 2 3 4 5 6    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design