ข่าวอบรม/สัมมนา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sun, 30 Apr 2017 00:24:20 +0700 ม.อ.รับสมัคร ผู้ประกอบการใหม่ Start Up มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิทยาการจัดการ และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าวการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560 โดย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการแถลงข่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และเพื่อเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 256... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8051 Wed, 26 Apr 2017 14:35:33 +0700 สัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการแบบบูรณาการจากผู้ผลิตเครื่องมือ ประเทศเยอรมัน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด กำหนดจัดสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการแบบบูรณาการจากผู้ผลิตเครื่องมือ ประเทศเยอรมัน โดยมี ดร.Gunther Crolly, PhD จากประเทศเยอรมัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาด้าน Particle Sizers ของชิ้นงาน เช่น งานวิจัย, งานยาง, งานเซรามิกส์, งานสิ่งทอ, งานอาหาร, งานสีและอื่นๆ เป็นวิทยากร กำหนดจัดในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง 102 ชั้น 1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อาคารบริหารวิชาการรวม สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ สมัครภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ค่ะ รับจำนวนจำกัด 50 ท่านค่ะ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8045 Tue, 25 Apr 2017 14:37:34 +0700 เชิญฟังการบรรยาย “โอกาสการทำงานของนักศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียน” โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “โอกาสการทำงานของนักศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียน” ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ห้องบรรยาย BSc2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบถึงโอกาสในการทำงานของแต่ละสาขาอาชีพภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน อีกทั้ง ถือเป็นเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเมื่อเข้าสู่การทำงาน สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบันทึก Transcript กิจกรรม 2 ด้าน ดังนี้ ด้านพหุวัฒนธรรม จำนวน 1 หน่วยชั่วโมง และทักษะวิชาการ จำนวน 2 หน่วยชั่วโมง สนใจสำรองที่นั่งหร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8033 Thu, 20 Apr 2017 16:21:16 +0700 ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST User Group ครั้งที่ 9 ฟรี ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญบรรณารักษ์ โปรแกรมเมอร์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST User Group ครั้งที่ 9 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบรรณสารสาธิต ชั้น 4 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดทั่วประเทศได้เห็นความก้าวหน้าและพัฒนาการของระบบ ALIST ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์ และแจ้งความต้องการเพิ่มเติม อีกทั้งแนะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้แก่หน่วยงานอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8032 Thu, 20 Apr 2017 16:08:52 +0700 อบรมเชิงปฏิบัติการ : LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LMS2@PSU on Mobile “Active Learning with world class technology” วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวิทยากร: ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ และทีมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ **รับสมัครจำนวน 55 คน** รุ่นที่ 1 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:30 -16:30 น. รุ่นที่ 2 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:30 -16:30 น. ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8021 Tue, 18 Apr 2017 14:20:11 +0700 ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Ubuntu Networking ชมรมโอเพ่นซอร์สและฟรีแวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Ubuntu Networking วันที่ 19 พ.ค.2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Trainning Room ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร ให้เกียรติแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย ดร.จิระวัฒน์ แท่นทอง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต สนใจร่วมสมัครได้ที่ || https://goo.gl/forms/qOYyx4GjqFttAwxC2 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8019 Tue, 18 Apr 2017 14:10:55 +0700 เชิญร่วมกิจกรรม “เครือข่ายการดำเนินงาน Talent Mobility และทรัพย์สินทางปัญญา (TM&IP Network)” อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อว.ม.อ.) ขอเชิญบุคลากรสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม “เครือข่ายการดำเนินงาน Talent Mobility และทรัพย์สินทางปัญญา (TM&IP Network)” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการ Talent Mobility ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานเพื่อรองรับการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้จึงขอเชิญบุคลากรผู้ทำหน้าที่สนับสนุนการการดำเนินการโครงการวิจัยต่างๆของคณะ ภาควิชา หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม, การรับทุนสนันสนุนการวิจัย, การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8013 Fri, 07 Apr 2017 15:16:42 +0700 ร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “ปัญหาอาชญากรรมกับความมั่นคงในบริบทอาเซียน” โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “ปัญหาอาชญากรรมกับความมั่นคงในบริบทอาเซียน” ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 16.00 – 19.30 น. ณ ห้อง BSc3 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในบริบทของการเป็นประชาคมอาเซียนให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบันทึก Transcript กิจกรรม 2 ด้าน ดังนี้ ด้านพหุวัฒนธรรม จำนวน 1 หน่วยชั่วโมง และทักษะวิชาการ จำนวน 2 หน่วยชั่วโ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8000 Fri, 07 Apr 2017 13:07:56 +0700 ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วม "เภสัชศาสตร์ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ" ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการ "เภสัชศาสตร์ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ" ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง ภ1107 จึงขอเชิญผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยแจ้งชื่อมาที่ email : saowarat.m@psu.ac.th ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 หมายเหตุ รับสมัครบุคคลภายนอก 50 คน รับสมัครบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 20 คน ขอสงวนสิทธิ์จัดเลี้ยงเฉพาะผู้ที่แจ้งชื่อเท่านั้น อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7997 Fri, 31 Mar 2017 16:20:17 +0700 ม.อ.ปัตตานีจัดสัมมนาเกาหลีศึกษา พร้อมนำเข้าสอนอาชีวะรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ มูลนิธิเกาหลี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ให้แก่นักวิชาการ คณาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ พร้อมเปิดประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระดับอาชีวศึกษารองรับแรงงานสายอาชีพตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7995 Fri, 31 Mar 2017 16:05:39 +0700 26 มี.ค.60 ม.อ. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. เชิญร่วมเสวนา “คลองไทย...พื้นที่ได้ประโยชน์อะไร” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ “คลองไทย...พื้นที่ได้ประโยชน์อะไร” เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี รศ. ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายอภินันท์ ศรีสมานุวัตร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแถลงข่า... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7969 Thu, 23 Mar 2017 10:24:23 +0700 ร่วมอบรม ”เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา” ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม”เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา” งานนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบค้นสิทธิบัตร วันที่ 20-21 เมษายน 2560 ณ ห้อง 1402 ชั้น 14 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 12 เมษายน 2560 สามารถสมัครออนไลน์ฟรีได้ที่ || https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSC63gAA1Q0Zx5c6esWPkGCQt2PNvjREz2OTUTf7pPRgK8MQ/viewform รายละเอียดกำหนดการ || n7964_Program.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7964 Tue, 21 Mar 2017 14:58:50 +0700 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิก เพื่อนำไปสร้างสื่อการเรียนการสอน" ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกราฟิก เพื่อนำไปสร้างสื่อการเรียนการสอน" วิทยากร: คุณวรัญญู แสงสว่าง ในวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203) ติดต่อ: คุณอัจฉรา ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ || http://clpd.psu.ac.th/news/seminar-news/6... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7951 Tue, 14 Mar 2017 15:37:40 +0700 เชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง Meaningful online learning implementation in Higher Education ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง Meaningful online learning implementation in Higher Education วิทยากร: Professor DR.Badrul Husa Khan ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 08:30 -16 :30 น. ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ **รับสมัครจำนวน 40 คน** ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289204 (ภายใน 9204) ติดต่อ: คุณณัชญานันท์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7933 Tue, 07 Mar 2017 15:22:00 +0700 เชิญร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง Blended learning and Massive Open Online Course (MOOC) in Higher Education ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง Blended learning and Massive Open Online Course (MOOC) in Higher Education วิทยากร: Professor Dr.Curtis J.Bonk ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08:30 -16 :30 น. ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ **รับสมัครจำนวน 40 คน** ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289204 (ภายใน 9204) ติดต่อ: คุณณัชญานันท์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7931 Tue, 07 Mar 2017 15:15:28 +0700