ข่าวอบรม/สัมมนา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 22 Aug 2017 18:06:48 +0700 อบรม เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเพื่อความสำเร็จกับอนาคตแรงงานไทย 4.0 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีกำหนดจัดอบรม หัวข้อ เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเพื่อความสำเร็จกับอนาคตแรงงานไทย 4.0 โดย คุณทัศนไนย เหมือนเสน ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด เป็นวิทยากร ในวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PSUIC 1208 ชั้น 12 ตึก LRC อาคาร 2 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรับจำนวน 60 ที่นั่ง หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ || https://goo.gl/forms/bbHsTmiXhyRg3Uds1 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8241 Tue, 22 Aug 2017 15:33:07 +0700 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ดูแลระบบ" ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ดูแลระบบ" ให้กับบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ และดูแล Server คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00- 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 107 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และแนะนำการใช้งาน การสร้าง การติดตั้งเครืองมือที่ใช้สำหรับจัดการระบบเป็นแนวทางและต้นแบบในการพัฒนาระบบ และลดปัญหาการทำงานของผู้ดูแลระบบ สมัครอบรมได้ที่เว็บไซต์ || http://training.cc.psu.ac.th อ่านรา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8236 Mon, 21 Aug 2017 11:27:54 +0700 ขอเชิญนักศึกษา ม.อ. ปฐมนิเทศการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา 102 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ หัวข้อปฐมนิเทศ * ความปลอดภัยในการใช้ PSU Passport * การใช้บริการ Microsoft Office 365 บริการระบบ E-Mail บริการพื้นที่เก็บไฟล์ (OneDrive) บริการโปรแกรม Office Web Apps และ Office Desktop Apps * บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษา * การลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) * การใช้งานอินเทอร์เน็ตใน ม.อ. (การใช้งาน PSU WiFi, VPN) * แนะน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8229 Fri, 18 Aug 2017 13:44:05 +0700 ขยายเวลาสำหรับ ผู้สนใจวิถีชวนสวนทุเรียนและศึกษาดูงานสวนทุเรียน ด้วยคณะทรัพยกรธรรมชาติ จัดงานเกษตรภาคใต้ ระหว่างวันที่ 11-20 สิงหาคม 2560 หัวข้อ “เกษตรยุคใหม่ตามรอยพ่อ” ม.อ. ๕๐ ปี ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ แปลงสาธิต ฝึกอบรม สัมมนา ประกวด แข่งขัน สาธิตการบริการวิชาการ และการแสดง-จำหน่ายสินค้า ฯลฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 สัมมนา ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ รับจำนวน 80 ท่าน ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. (กรณีไม่ประสงค์ศึกษาดูงาน ไม่มีค่าใช้จ่ายใด) วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ศึกษาดูงานสวนทุเรีน อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช รับจำนวน 40 คน (ค่าเดินทาง-อาหาร ท่านละ 300 บาท) สมัครได้ที่ โทร. 074 286225 (โทร.ม.อ. 6225) ก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8215 Mon, 31 Jul 2017 15:57:05 +0700 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)" วิทยากร: ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 50 คน) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่นี่ || http://clpd.psu.ac.th/news/seminar-news/689-60081... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8208 Thu, 27 Jul 2017 10:52:29 +0700 อบรม Membrane Technology ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Membrane Technology as an Innovative and Clean Technology in Food, Rubber & Palm Oil Mill Industries" ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 3208 ชั้น 2 อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบกับคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. ดร.อาพร ละออกอ บริษัท ลิควิดเพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8202 Wed, 26 Jul 2017 09:24:47 +0700 อบรมคอมพิวเตอร์ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 (นอกเวลาราชการ) ศูนย์คอมพิวเตอร์ กำหนดจัดอบรมคอมพิวเตอร์ (นอกเวลาราชการ) สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 รายละเอียดหลักสูตรตามเอกสารที่แนบ n8196_PSUTHDOC1.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ คุณเนาวรัตน์ ทองไทย โทร.2109 หรือ naowarat.t@psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8196 Wed, 19 Jul 2017 11:00:35 +0700 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ” สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ” (สายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยอาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง BSc0303 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการมายัง คุณอรุณวรรณ แซ่อิ้ว โทร. 0-7428-6955 แฟกซ์ 0-7428-6961 อีเมล์ : arunwan.s@psu.ac.th ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นี้ ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8194 Wed, 19 Jul 2017 10:49:36 +0700 เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมอาหาร TMR และการใช้โปรแกรม KCF สำหรับคำนวณสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญ เกษตรกรด้านปศุสัตว์ นักวิชาการ กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมอาหาร TMR และการใช้โปรแกรม KCF สำหรับคำนวณสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา วิทยากร : รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา คุณอภิชาติ หล่อเพชร ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับโปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณสูตรอา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8185 Mon, 17 Jul 2017 10:58:29 +0700 CODE Phuket เรียนเชิญนักพัฒนา embedded system นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป CODE Phuket เรียนเชิญนักพัฒนา embedded system นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะด้าน Internet of things (NodeMCU IoT) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์(เท่านั้น) สนใจสมัครได้ที่ https://goo.gl/wcA2cM รายละเอียดหลักสูตร (ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร https://goo.gl/qAbKoC) NodeMCU เป็นบอร์ด Microcontroller ที่ได้รับความนิยม ราคาถูก และสามารถพัฒนาได้ง่ายโดยใช้ภาษา Python, Lua หรือ C++ เช่นเดียวกันกั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8181 Wed, 12 Jul 2017 16:20:47 +0700 ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Boosting your confidence & proficiency for hunting UK-TH Funds” กองทุนนิวตัน (Newton Fund) จะจัดสัมมนาหัวข้อ Boosting your confidence & proficiency for hunting UK-TH Funds ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมบุรีศรีภู โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าเชิงพาณิชย์ อ่านรายละเอียดและสมัครร่วมได้ที่ || http://rdo.psu.ac.th/th/index.php/news-fund/775-boosting-your-confidence-proficiency-for-hunting-uk-th-funds อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8180 Wed, 12 Jul 2017 16:04:44 +0700 เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเพิ่มขี้นของระดับน้ำทะเล สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Macor Seminar) ในหัวข้อ การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเพิ่มขี้นของระดับน้ำทะเล ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม LRC 2 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง สมัครเข้าร่วมสัมมนาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมณฑิชา จิระจรัส โทร 2323 หรือ คุณสุกัญญา ทองแสงแก้ว โทร 2333 หรือ e-mail : monticha.p@psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8170 Tue, 04 Jul 2017 15:11:12 +0700 เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ส่วนผสมฟังก์ชันสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารทะเล” ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ “ส่วนผสมฟังก์ชันสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารทะเล” (Functional Ingredients for Food and Seafood) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยกิจกรรมครั้งนี้จะเน้นการถ่ายองค์ความรู้และข้อมูลแนวโน้มการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ปี 2017, ปริมาณและแนวทางการจัดการเศษเหลือในอุตสาหกรรมอาหารทะเล, ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากการใช้ประโยชน์เศษเหลือของอุตสาหกรรมอาหารทะเลและการประเมินความเป็นไปได้ในการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ แ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8166 Tue, 04 Jul 2017 11:06:04 +0700 เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ“การบริหารเงินตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน” มหาวิทยาลัยกำหนดจัดบรรยายโครงการพิเศษ เรื่อง “การบริหารเงินตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน” เพื่อให้บุคลากร ได้วางแผนและบริหารการเงินเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและอิสรภาพทางการเงินในอนาคต ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการและ เป้าหมายเฉพาะของแต่ละบุคคลได้ มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "การ บริหารเงินตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน" โดย คุณนิตินัย สุนทรเภสัช VP (Vice President) ผู้จัดการ Commercial Cross-Sell & Total Employee Solution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ดังนี้ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8163 Tue, 04 Jul 2017 10:38:33 +0700 เชิญร่วมโครงการอบรมและจัดสอบผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 8 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมและจัดสอบผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 8 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมและจัดสอบผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 8 วันที่ 17-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30–16.30 น. และจัดสอบขอใบอนุญาตฯ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ภาคว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8157 Fri, 30 Jun 2017 15:22:25 +0700