ข่าวอบรม/สัมมนา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 21 Jul 2017 13:41:25 +0700 อบรมคอมพิวเตอร์ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 (นอกเวลาราชการ) ศูนย์คอมพิวเตอร์ กำหนดจัดอบรมคอมพิวเตอร์ (นอกเวลาราชการ) สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 รายละเอียดหลักสูตรตามเอกสารที่แนบ n8196_PSUTHDOC1.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ คุณเนาวรัตน์ ทองไทย โทร.2109 หรือ naowarat.t@psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8196 Wed, 19 Jul 2017 11:00:35 +0700 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ” สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ” (สายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยอาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง BSc0303 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการมายัง คุณอรุณวรรณ แซ่อิ้ว โทร. 0-7428-6955 แฟกซ์ 0-7428-6961 อีเมล์ : arunwan.s@psu.ac.th ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นี้ ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8194 Wed, 19 Jul 2017 10:49:36 +0700 เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมอาหาร TMR และการใช้โปรแกรม KCF สำหรับคำนวณสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญ เกษตรกรด้านปศุสัตว์ นักวิชาการ กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมอาหาร TMR และการใช้โปรแกรม KCF สำหรับคำนวณสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา วิทยากร : รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา คุณอภิชาติ หล่อเพชร ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับโปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณสูตรอา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8185 Mon, 17 Jul 2017 10:58:29 +0700 CODE Phuket เรียนเชิญนักพัฒนา embedded system นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป CODE Phuket เรียนเชิญนักพัฒนา embedded system นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะด้าน Internet of things (NodeMCU IoT) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์(เท่านั้น) สนใจสมัครได้ที่ https://goo.gl/wcA2cM รายละเอียดหลักสูตร (ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร https://goo.gl/qAbKoC) NodeMCU เป็นบอร์ด Microcontroller ที่ได้รับความนิยม ราคาถูก และสามารถพัฒนาได้ง่ายโดยใช้ภาษา Python, Lua หรือ C++ เช่นเดียวกันกั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8181 Wed, 12 Jul 2017 16:20:47 +0700 ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Boosting your confidence & proficiency for hunting UK-TH Funds” กองทุนนิวตัน (Newton Fund) จะจัดสัมมนาหัวข้อ Boosting your confidence & proficiency for hunting UK-TH Funds ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมบุรีศรีภู โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าเชิงพาณิชย์ อ่านรายละเอียดและสมัครร่วมได้ที่ || http://rdo.psu.ac.th/th/index.php/news-fund/775-boosting-your-confidence-proficiency-for-hunting-uk-th-funds อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8180 Wed, 12 Jul 2017 16:04:44 +0700 เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเพิ่มขี้นของระดับน้ำทะเล สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Macor Seminar) ในหัวข้อ การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเพิ่มขี้นของระดับน้ำทะเล ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม LRC 2 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง สมัครเข้าร่วมสัมมนาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมณฑิชา จิระจรัส โทร 2323 หรือ คุณสุกัญญา ทองแสงแก้ว โทร 2333 หรือ e-mail : monticha.p@psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8170 Tue, 04 Jul 2017 15:11:12 +0700 เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ส่วนผสมฟังก์ชันสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารทะเล” ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ “ส่วนผสมฟังก์ชันสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารทะเล” (Functional Ingredients for Food and Seafood) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยกิจกรรมครั้งนี้จะเน้นการถ่ายองค์ความรู้และข้อมูลแนวโน้มการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ปี 2017, ปริมาณและแนวทางการจัดการเศษเหลือในอุตสาหกรรมอาหารทะเล, ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากการใช้ประโยชน์เศษเหลือของอุตสาหกรรมอาหารทะเลและการประเมินความเป็นไปได้ในการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ แ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8166 Tue, 04 Jul 2017 11:06:04 +0700 เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ“การบริหารเงินตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน” มหาวิทยาลัยกำหนดจัดบรรยายโครงการพิเศษ เรื่อง “การบริหารเงินตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน” เพื่อให้บุคลากร ได้วางแผนและบริหารการเงินเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและอิสรภาพทางการเงินในอนาคต ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการและ เป้าหมายเฉพาะของแต่ละบุคคลได้ มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "การ บริหารเงินตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน" โดย คุณนิตินัย สุนทรเภสัช VP (Vice President) ผู้จัดการ Commercial Cross-Sell & Total Employee Solution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ดังนี้ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8163 Tue, 04 Jul 2017 10:38:33 +0700 เชิญร่วมโครงการอบรมและจัดสอบผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 8 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมและจัดสอบผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 8 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมและจัดสอบผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 8 วันที่ 17-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30–16.30 น. และจัดสอบขอใบอนุญาตฯ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ภาคว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8157 Fri, 30 Jun 2017 15:22:25 +0700 จัดประชุมลุ่มน้ำทะเลสาบหัวข้อ “อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือในภาคใต้ จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 หัวข้อ“อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัย การปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลความรู้และกระบวนการวิจัยรูปแบบต่างๆ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8155 Fri, 30 Jun 2017 14:58:11 +0700 เชิญผู้สนใจอบรมเทคนิคการสื่อสารสร้างสรรค์ด้วย Infographic และอบรมการผลิตการ์ตูน LINE Application คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เชิญผู้สนใจพัฒนาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรและการจัดการความรู้ในรูปแบบใหม่ ให้เท่าทันยุค Thailand 4.0 โดยมีอบรม 2 หลักสูตร คือ 1.อบรมเทคนิคการสื่อสารสร้างสรรค์ด้วย Infographic วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ...“สร้างสื่อให้โดนตา จัดการเนื้อหาให้โดนใจ ยึดพื้นที่สื่อออนไลน์ เชิญร่วมเรียนรู้การออกแบบสื่อสร้างสรรค์กับเรา รับสมัครจำนวนจำกัด” รายละเอียดแผ่นพับ || n8153_PSUDOC2.pdf 2.อบรมการผลิตการ์ตูน LINE Application วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ..."สติ๊กเกอร์LINEทำรายให้คุณเป็นหลักแสน เพียงคุณมาเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8153 Fri, 30 Jun 2017 14:39:52 +0700 เชิญฟังการบรรยายเรื่อง “Denitrification and biological nitrogen fixation in soils exposed to chronic atmospheric reactive nitrogen deposition” ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “Denitrification and biological nitrogen fixation in soils exposed to chronic atmospheric reactive nitrogen deposition” โดย Dr. Sami Ullah และเรื่อง “Ionophore-based sensors - opportunities for precision agriculture” โดย Dr. Alexander Radu อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8152 Fri, 30 Jun 2017 14:20:35 +0700 50 ปี ม.อ. เศรษฐศาสตร์ "TSDF-TRF Sustainability Forum 2017" ร่วมสืบสานปณิธานและฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. ในงาน "TSDF-TRF Sustainability Forum 2017" เวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการพื้นที่ชนบทไทย: โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเข้าฟังการเสวนาในหัวข้อ “งานวิจัย: จุดเชื่อมต่อชนบทไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “ภูมิหลังรัตภูมิ : พื้นที่ต้นน้ำจากอดีต – ปัจจุบัน” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล หาดใหญ่ เปิดรับจำนวน 120 คน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและสาขาวิชา จัดโดย: คณะเศรษฐศาสตร์ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8137 Tue, 13 Jun 2017 15:55:14 +0700 ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Basic 3D Model การออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติเบื้องต้น" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Basic 3D Model การออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติเบื้องต้น" วิทยากร: คุณณัครวัต นคราวงศ์ บริษัท บราเทอร์ไอเดีย จำกัด ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (รับสมัครจำนวน 50 คน) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ || http://clpd.psu.ac.th/news/seminar-news/683-6006023d สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ || 074-289203 (ภายใน 9203) ติดต่อ: คุณอัจฉรา ตั้งแปร อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8115 Wed, 07 Jun 2017 15:31:28 +0700 ประกวดภาพถ่าย “พระราชบิดา ในมุมมองของฉัน” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “พระราชบิดาในมุมมองของฉัน” ผู้ส่งภาพเข้าประกวด เป็นบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต และ บุคคลทั่วไป ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นพระรูปพระราชบิดา ทั้ง 5 วิทยาเขต ภายใน ม.อ. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ และไม่ได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพที่เจ้าของผลงานเป็นผู้ถ่ายภาพเอง ส่งภาพถ่ายได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ ส่งไฟล์ภาพเป็น CD และ DVD พร้อมอัดขยายภาพ ขนาด 8x12 นิ้ว ลักษณะภาพ จะตกแต่งหรือไม่ตกแต่งก็ได้ ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8091 Wed, 17 May 2017 13:46:35 +0700