ข่าวการวิจัย | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Thu, 27 Oct 2016 09:54:47 +0700 เภสัช ม.อ. คิดวิธีสกัดสารต้านมะเร็งจากชะมวงด้วยน้ำมันรำข้าว รับ 3 รางวัลระดับนานาชาติ คณะนักวิจัยจาก คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. คิดค้นวิธีสกัดสารต้านมะเร็งจากชะมวง ด้วยน้ำมันรำข้าว ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำมาทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับป้องกันมะเร็ง รับ 3 รางวัลระดับนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ และ คณะประกอบด้วย นางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ จากสถานวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม และ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมวิจัยและคิดค้นวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ต้านมะเร็งจาก “ใบชะมวง” ถือเป็นสารตัวใหม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7695 Tue, 25 Oct 2016 14:28:11 +0700 ม.อ.จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ บูรณาการความรู้ทุกศาสตร์งานวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา หัวข้อ Higher Education Harmonization บูรณาการความรู้ทุกศาสตร์งานวิจัย รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยสาขาต่างๆระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่ายทั้งดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7694 Tue, 25 Oct 2016 13:05:58 +0700 รมต.อุตสาหกรรม มอบใบอนุญาตมาตรฐานแผ่นยางปูพื้นสนามยางพารา นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นยางปูพื้น มอก.2377-2551 แก่ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ซึ่งได้รับการพัฒนาจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยอาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดในภาคใต้ และ นายชำนาญ เมฆตรง ประธานชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด และคณะ ร่วมในพิธี รองอธิการบดีมหาวิทย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7650 Mon, 26 Sep 2016 14:15:56 +0700 ม.อ.ร่วมกับสนพ.ประสานกำลังเพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดงานแถลงข่าว โครงการ “การสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2559” เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมจุติ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อดำเนินการจัดทำกรอบวิจัยโดยวิเคราะห์ศักยภาพ กำหนดเป้าหมายของผลผลิต และติดตามผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้จริงกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้กล่าวว่าทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานได้จัดสรร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7640 Mon, 19 Sep 2016 11:13:20 +0700 ศูนย์เครื่องมือวิทย์ ม.อ. ร่วมสร้างเครือข่าย เสริมขีดความสามารถการซ่อมอุปกรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 16 หน่วยงาน” ร่วมกับสถาบันที่มีการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 16 แห่งทั่วประเทศ จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้มีการบริการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัยได้มาตรฐาน และมีนักวิจัยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ทดสอบงานที่ซับซ้อน โดยจะทำงานร่วมกับพันธมิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7634 Thu, 15 Sep 2016 14:31:28 +0700 ยางปูพื้นยางพารา พัฒนาโดยองค์ความรู้ ม.อ. ได้รับ มอก. 2377-2551 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ออกใบอนุญาต มอก.2377-2551 วันที่ 12 กันยายน 2559 ให้การรับรอง “ผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นยางพารา(สนามฟุตซอล)” ของ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพารา ที่สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลจำกัด ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างต้นแบบการดำเนินงาน โดยมอบให้ นายเฉลิมเกียรติ ช่วยสังข์ เป็นผู้พัฒนากระบวนการและเรียนรู้ขั้นตอนโดยใช้เวลากว่า 1 ปี ทั้งนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราดังกล่าว สามารถเข้าสู่กระบ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7629 Wed, 14 Sep 2016 12:04:18 +0700 จัดประชุม ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เรื่อง แผนวิจัยแก้ปัญหาการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาจุลชีววิทยาการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 กันยายน 2559 จะมีการจัดประชุมวิชาการ โครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2559 เรื่อง “แผนงานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ” ที่ห้องประชุม LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ในภาคบ่าย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมาเป็นประธานเปิดการประชุม และให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ ปัจจุบัน การติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะเป็นปัญหา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7627 Tue, 13 Sep 2016 14:49:58 +0700 เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนจากโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส โดยไม่จำกัดสาขาการวิจัย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 นี้เท่านั้น ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || http://rdo.psu.ac.th/index.php/news-fund/626-2016-08-30-06-08-19 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7602 Thu, 01 Sep 2016 21:59:46 +0700 เชิญร่วมประชุมวิชาการโครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2559 ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2559 "แผนงานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ" โดยกลุ่มเมธีวิจัยอาวุโส สกว. (ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย) ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อการประชุม การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสารธรรมชาติ การ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7600 Thu, 01 Sep 2016 21:19:43 +0700 เครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย ร่วมจัดมหกรรมวิจัยพร้อมแถลงเปิดตัว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559(Thailand Research Expo2016) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน และมีผู้บริหารและนักวิจัยเฝ้ารับเสด็จพร้อมถวายงานเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่อยู่ในบูธนิทรรศการ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7578 Wed, 24 Aug 2016 09:41:40 +0700 ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็น นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 โดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 จากผลงาน "จัดการอาหารสัตว์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีของเอนไซม์ย่อยอาหาร" ทำให้ทราบเกี่ยวกับโภชนาการของสัตว์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสัตว์เศรษฐกิจ และยังศึกษาเอนไซม์ย่อยอาหารเพื่อการจัดการอาหารและระบบการเลี้ยงเต่าตนุ ที่อยู่ในภาวะใก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7567 Thu, 11 Aug 2016 16:34:44 +0700 ม.อ.ร่วมนักวิชาการจากเยอรมัน สัมมนาการปัญหาจัดการขยะ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทียร์ ประเทศเยอรมนี จัดสัมมนาปัญหาการจัดการขยะ ตามโครงการ ''Summer School” ภายใต้หัวข้อ “การจัดการขยะและน้ำเสียอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559” โดยมีนักวิชาการเข้าร่วมสัมมนา 15 คน จาก คาซัคสถาน ปากีสถาน ไทย ไอซ์แลนด์ และเนปาล และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทียร์ จำนวน 5 คน โดยได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการศึกษาและการวิจัย (BMBF) และองค์กรแลกเปลี่ยนทางการศึกษา (DAAD) แห่งประเทศเยอรมัน การสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2559 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7530 Wed, 27 Jul 2016 15:06:31 +0700 ม.อ.ลงนามร่วม สมอ. สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามร่วม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางพารา พร้อมร่วมเปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้บริการเครื่องมือทดสอบทันสมัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในด้านการกำหนดมาตรฐาน การรับรองมาตรฐาน มาตรฐานของประเทศส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาระบบการมาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7493 Thu, 30 Jun 2016 15:35:43 +0700 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 บัณฑิตวิทยาลัย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/ngrc40/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7460 Thu, 23 Jun 2016 16:03:48 +0700 ม.อ. ร่วมกับ 3 องค์กร พัฒนายางพาราสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , การยางแห่งประเทศไทย , และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา พร้อมประชุมขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องราชไมตรี ชั้น 4 อาคาร 50 ปี การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยบูรณาการความร่วมมือพัฒนายางพารา ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ และภาคการศึกษา ที่มีบทบาทในการพัฒนายางพาราในด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านบุ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7408 Mon, 30 May 2016 13:59:42 +0700