ข่าวการวิจัย | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sun, 30 Apr 2017 00:26:45 +0700 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สทป. โดยในคราวเดียวกันนี้ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด EOD Robot" ซึ่งมี ดร.กิตติคุณ ทองพูล จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นเจ้าของโครงการ และในอนาคตยังมีแผนในการนำงานวิจัยของ ม.อ. ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8059 Thu, 27 Apr 2017 15:38:04 +0700 ม.อ. จับมือ ITAP จัดสัมมนานวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากล อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จัดสัมมนาในหัวข้อ "นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่มาตรฐานสากล" เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาล การขอรับรองมาตรฐานฮาลาล การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แนวโน้มการตลาด โดยในงานมีการเปิดรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ฮาลาล และการบรรยายเช่น “การขอรับรองมาตรฐานฮาลาล” โดย นายอับดุลราซัค หมีนยะลา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และ “เทรนด์และการตลาดของผลิต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8054 Thu, 27 Apr 2017 14:13:02 +0700 นักวิจัยม.อ. คว้า 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 รางวัล Special Price จากการประกวดผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน จากการ คว้า 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 รางวัล Special Price จากการประกวดผลงานวิจัยในงาน 45th. International Exhibition of Inventions: Geneva, Switzerland 29 March - 2 April 2017. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงและประกวด ผลการตัดสิ้นได้รับรางวัลทั้งสิ้น 7 รางวัลจาก 5 ผลงาน ประกอบด้วย 1. รางวัลเหรียญทองและรางวัล Special Price from MALAYSIAN จากผลงานวิจัยเรื่อง "หุ่นจำลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7999 Fri, 07 Apr 2017 12:58:21 +0700 ม.อ.โพลชี้ต้นปี 60 ชาวใต้ความสุขเพิ่ม พังงาขึ้นนำอันดับหนึ่ง ม.อ.โพล สำรวจความสุขคนใต้ ต้นปี 2560 พบแนวโน้มมีความสุขสูงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 59 โดยชาวจังหวัดพังงามีความสุขที่สุด ในขณะที่ภูเก็ตซึ่งเคยรั้งท้ายในปีที่แล้วขึ้นมาเป็นอันดับสอง ม.อ.โพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจด้านความสุขของประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสอบถามประชาชนจำนวน 2,265 คน ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 เกี่ยวกับความสุขใน 6 ด้านคือ ความสุขที่เกิดจากความพึงพอใจในชีวิต ความสุขที่เกิดจากการไม่มีทุกข์ ความสุขที่สามารถเผชิญกับปัญหา ความสุขที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่น ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7955 Thu, 16 Mar 2017 14:04:24 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตนักวิจัยดุษฏีบัณฑิต ประจำปี 2560 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตนักวิจัยดุษฏีบัณฑิต ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ผลงานได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษา องค์กร และหน่วยงานต่างๆ กำหนดการรับสมัคร ดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 พ.ค. 2560 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 20 ก.ค. 60 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กำหนดส่งใบสมัคร ในระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 10 ต.ค. 2560 ประกาศผลการคัด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7943 Fri, 10 Mar 2017 14:47:46 +0700 ศ.ดร.ศุภยางค์ คณะวิทย์ ม.อ. รับรางวัลสตรีตัวอย่าง ปี 59 สาขาวิจัยและพัฒนา ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี สาขาวิจัยและพัฒนา ประจำปีพุทธศักราช 2559 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมีพิธีรับประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย อุทิศตนทำงานด้านการเรียนการสอนคู่ขนานกับการทำวิจัย เป็นผู้สอนที่ให้ผู้เรียนรู้จักการค้นคว้าหาความรู้ ใช้ความคิดร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7925 Fri, 03 Mar 2017 16:24:45 +0700 ผลสำรวจพบคนใต้พอใจปานกลางต่อการเตือนภัย-การช่วยเหลือน้ำท่วม ปี 60 ม.อ.โพล ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ ปี 2560 โดยมีการสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยคือ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จำนวน 1,542 กลุ่มตัวอย่าง จากทุกกลุ่มอาชีพ ในระหว่างวันที่ 20 – 30 มกราคม 2560 จากผลการสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ ปี 2560 ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7907 Fri, 17 Feb 2017 15:42:11 +0700 ขยายเวลาเปิดรับบทความ ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ด้วยคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia, Malaysia คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาจากทั่วโลกได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในมิติที่หลากหลาย ขับเคลื่อนความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สากล ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7899 Tue, 14 Feb 2017 11:11:14 +0700 ม.อ.ร่วมกับ อบจ. สงขลาตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตผักไฮโดรโพนิก โดยชีววิธี ให้เยาวชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตผักไฮโดรโพนิกปลอดภัยโดยชีววิธี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดย นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และ นายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการปลูกผักไฮโดรโพนิกให้กับนักเรียน มุ่งหวังสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยการดำเนินงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ สงขลา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7885 Wed, 08 Feb 2017 09:09:10 +0700 ม.อ. พัฒนา “ปลาพลวงชมพู” จากธรรมชาติสู่ปลาเลี้ยง สร้างรายได้คนชายแดนใต้ ม.อ. ร่วมกับกรมประมง และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดแถลงข่าวความก้าวหน้าของการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์) ซึ่งเป็นปลาหายากราคาสูงอาศัยอยู่ในแม่น้ำสายบุรี เพื่อสร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่าได้มีการจัดทำ “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7878 Wed, 01 Feb 2017 14:19:54 +0700 โรงพยาบาล ม.อ.ก้าวหน้า ถ่ายทอดการรักษาโรคหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดข้ามประเทศ ศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ โดยการถ่ายทอดสดการรักษาโรคหัวใจผ่านทางสายสวนหัวใจทดแทนการผ่าตัด ไปยังงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Vietnam congress of congenital and structural heart disease: Single Ventricle from A to Z ณ ประเทศเวียดนาม วันที่ 4 มกราคม 2560 แพทย์หญิงสุภาพร โรยมณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมได้ถ่ายทอดสดการรักษาโรคหัวใจ โดยการใส่อุปกรณ์เพื่อเข้าไปซ่อมแซมหัวใจผ่านสายสวนหัวใจ ทดแทนการรักษาโดยการผ่าตัด ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7877 Wed, 01 Feb 2017 13:50:44 +0700 สถาบันคลังสมองของชาติเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” สถาบันคลังสมองของชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรมของพื้นที่เป้าหมายผ่านความร่วมมือกับภาคีหลัก และสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่จะนำไปสู่แผนการสร้างผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมร่วมกับภาคีหลัก โดยเป็นการประกาศรับข้อเสนอเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัย โครงการละไม่เกิน 1,500,000 บาท มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 18 เดือน โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 13 กุมภาพันธ์ 2560 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7853 Wed, 18 Jan 2017 17:02:10 +0700 คณะวิทย์-เทคโน ม.อ. ร่วมเครือข่ายคณะประมงอาเซียน สานความร่วมมือวิชาการสหภาพยุโรป พัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำ รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า ได้รับเลือกจากสมาชิกซึ่งประกอบด้วย คณบดีจากคณะที่เปิดสอนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภูมิภาคอาเซียน 19 มหาวิทยาลัย และนอกภูมิภาคอีก 3 มหาวิทยาลัย ให้เป็นประธานเครือข่ายสถาบันการจัดการศึกษาทางด้านประมงของอาเซียน (ASEAN Fisheries Education Network- ASEAN FEN) ซึ่งนับเป็นประธานคนแรกของเครือข่ายดังกล่าว อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7852 Wed, 18 Jan 2017 16:41:26 +0700 ผลสำรวจ ม.อ.โพลพบคนชายแดนใต้ ยังมั่นใจการแก้ปัญหาของรัฐบาล ม.อ.โพล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลปัจจุบัน จากประชาชนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในประเด็น “ผลงานรัฐบาลจากปี 2559 สู่ความหวังการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560” โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2559 มีผู้ตอบแบบสอบถามกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 732 คน พบคนจังหวัดชายแดนใต้ ยังมั่นใจการแก้ปัญหาของรัฐบาล และพอใจการสร้างเป็นธรรมในพื้นที่ การรักษาความปลอดภัย และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7840 Tue, 17 Jan 2017 10:25:14 +0700 ม.อ.ปัตตานี ร่วมกลุ่ม “นางฟ้าชุมชน” ระดมทุนทำเจลกันแผลกดทับให้ผู้ป่วย 4 จังหวัดชายแดน ดร.ณัฐพงษ์ นิธิอุทัย ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้คิดค้น “วัสดุเจลรองป้องกันและรักษาแผลกดทับ” ซึ่งเดิมเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาสำหรับรองรับน้ำหนักของผู้ป่วยที่รับการผ่าตัด เนื่องจากสามารถกระจายแรงกดไม่ให้แรงกดมาลงตรงบริเวณแผลโดยตรง เปิดเผยว่า ได้มีการจัดทำโครงการ “นางฟ้าชุมชนเพื่อผู้ป่วยแผลกดทับ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และกลุ่ม “นางฟ้าชุมชน” ซึ่งเป็นกลุ่มพยาบาลอาสา ที่เป็นเครือข่ายดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ ทั้งความเป็นอยู่ สุขอนามัย ปากท้อง ซึ่งต้องใช้ทั้งกำลังกายและกำลังใจ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7826 Thu, 05 Jan 2017 15:52:44 +0700