ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 20 Oct 2017 23:11:28 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยเครื่องมือกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยเครื่องมือกลาง 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8321_New44-60.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8321 Wed, 18 Oct 2017 10:01:02 +0700 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu041060.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8314 Mon, 09 Oct 2017 14:16:02 +0700 คณะการแพทย์แผนไทย รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 อัตรา คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสังกัดคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายละเอียดต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8302_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8302 Mon, 25 Sep 2017 14:26:14 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขารัฐศาสตร์ สาขาจิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ งานวิจัย และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ 3 จังหวัดชายแดนใต้ หรือ มีองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8285_PSUDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8285 Fri, 08 Sep 2017 15:56:57 +0700 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1. วุฒิปริญญาเอกสายวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมวิทยา จำนวน 1 อัตรา 2. วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษามลายู จำนวน 1 อัตรา 3. วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 4. วุฒิปริญญาเอกสายวิชาสังคมศาสตร์ฯ ตำแหน่งเลขที่ 2808 จำนวน 1 อัตรา 5. วุฒิปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษ ตำแหน่งเลขที่ 3341 จำนวน 1 อัตรา พนักงานเงินรายได้ 1.ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ชาวต่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8284 Fri, 08 Sep 2017 15:49:41 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4- 21 กันยายน 2560 รายละเอียดประกาศ || n8280_PSUTHDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8280 Tue, 05 Sep 2017 14:40:52 +0700 คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 29 กันยายน 2560 ดังนี้ 1.ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 0158 || n8279_PR0158.pdf (วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษามลายู) 2.ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 3341 || n8279_PR3341.pdf (วุฒิปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษ) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ โทร.0-7428-9541 หรือ http://www.libarts.p... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8279 Tue, 05 Sep 2017 14:24:23 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา(นโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา(นโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดประกาศ || n8276_PSUTHDOC1_Edit.pdf แบบฟอร์มใบสมัคร || n8276_PSUTHDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8276 Tue, 05 Sep 2017 11:48:31 +0700 ขยายเวลารับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 2961 สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และได้หมดเขตรับสมัครในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นั้นคณะวิทยาศาสตร์ ประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที || n8257_PSUTHDOC2961.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8257 Thu, 24 Aug 2017 14:56:44 +0700 ขยายเวลาการรับสมัคร บุคคลตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัคร ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2560 เปิดรับสมัคร 22 กันยายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 25 กันยายน 2560 สอบสัมภาษณ์ 28 กันยายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน สจรส.ม.อ. ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ในวันและเวลาราชการ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8249 Tue, 22 Aug 2017 16:43:19 +0700 รับสมัครงาน-ผู้ปฏิบัติงานสอบ สำหรับการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์บริการวิชาการ มีความประสงค์รับสมัครงาน-ผู้ปฏิบัติงานสอบ สำหรับการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 1. ลูกจ้างรายวัน (บุคคลทั่วไปจบระดับ ปวช.ขึ้นไป) ระหว่างวันที่ 28 สค. 60 - 25 ก.ย.60 2. ผู้ปฏิบัติงานสอบ (เป็นผู้ช่วยสนามสอบ และเจ้าหน้าที่คุมสอบ) ในวันที่ 24 กันยายน 60 ณ สนามสอบ จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุงและตรัง (คุณสมบัติจะต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๗ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ email : suteep.s@psu.ac.th สายภายใน 6975 ตั้งแต่บ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8246 Tue, 22 Aug 2017 16:12:45 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8243_PSUTHDOC1.pdf แบบฟอร์มรับสมัครงาน || n8243_PSUTHDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8243 Tue, 22 Aug 2017 15:46:48 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดประกาศ || n8240_PSUTHDOC2.pdf แบบฟอร์มรับสมัคร || n8240_PSUTHDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8240 Mon, 21 Aug 2017 16:48:14 +0700 ศูนย์คอมพิวเตอร์ประกาศผลการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศผลการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8238 Mon, 21 Aug 2017 16:27:04 +0700 คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 31 สิงหาคม 2560 ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 2487 (วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษาอังกฤษ) รายละเอียดตำแหน่ง || n8223_PSUTHDOC_2487.pdf ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 0159 (วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษาอังกฤษ) รายละเอียดตำแหน่ง || n8223_PSUTHDOC_0159.pdf ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 0158 (วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษามลายู) รายละเอียดตำแหน่ง || n8223_PSUTHDOC_0158.pdf ผ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8225 Fri, 11 Aug 2017 11:32:31 +0700