ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 06 Dec 2016 07:44:28 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา บัดนี้ ได้สิ้นสุดการคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังประกาศด้านล่างนี้ โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นี้ และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นี้ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก || http://rdo.psu.ac.th/images/D3/PR-news/2559/Job/jobedu-2016-final.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7756 Tue, 22 Nov 2016 15:14:13 +0700 คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้ 1.ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษาไทย) || รายละเอียด 2.ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกทางสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม) || รายละเอียด 3.ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษาอังกฤษ) || รายละเอียด ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/job/55-job หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 074-286714 ภายใน 6714 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7722 Tue, 15 Nov 2016 14:48:59 +0700 ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7721_DocPSUTH161115_01.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7721 Tue, 15 Nov 2016 14:38:28 +0700 เชิญร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มีกำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์ จำนวน 3 รุ่น ในระหว่างวันที่ 12-26 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้เกิดทักษะพัฒนาแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง เหมาะสมในการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตามละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เตรียมจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจากสังกัดของท่าน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7716 Mon, 07 Nov 2016 16:04:53 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งบุคลากร เข้าปฏิบัติงานที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || 006.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7710 Fri, 04 Nov 2016 15:57:50 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริงานทั่วไป เข้าปฎิบัติงานที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || 007.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7707 Fri, 04 Nov 2016 14:16:54 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดประกาศและใบสมัคร || n7703_EdocFilePSUNews161031.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7703 Mon, 31 Oct 2016 11:32:42 +0700 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ โดยจะเปิดรับสมัคร 2 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา || ผู้สมัครศึกษาเงื่อนไขรายละเอียด1 2. ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา || ผู้สมัครศึกษาเงื่อนไขรายละเอียด2.pdf กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 รับสมัคร วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบรายละเอียดและใบสมัคร || http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/job/55-job สอบถามรายละเอีย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7700 Wed, 26 Oct 2016 15:39:13 +0700 รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา สังกัดหน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ อ่านรายละเอียดได้ที่ || New43-59.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7692 Tue, 25 Oct 2016 11:07:05 +0700 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจะเปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษ) || รายละเอียดตำแหน่ง 2. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษามลายู) || รายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 รับสมัคร วันที่ 13 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการสอบ รายละเอียดและใบสมัคร || http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/job/55-job สอบถามรายละเอียด งานการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ โ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7687 Wed, 19 Oct 2016 14:53:31 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.เปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. Cranio Maxillofacial Hard Tissue Engineering Center (CTEC), FACULTY OF DENTISTRY, PSU. เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย อัตรา 1 อัตรา คุณสมบัติ จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท หรือปริญญาเอก มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน Biomaterials, Molecular Biology, Biomedical Engineering หากมีประสบการณ์ด้าน Cell Culture และการวิจัยในสัตว์ทดลองจะพิจารณาเป็นพิเศษ เพศหญิงหรือชาย กรณีเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร มีความสามารถทางการใช้โปรแกรมสถิติ ได้เป็นอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7682 Wed, 19 Oct 2016 14:24:17 +0700 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราช การ โดยจะเปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 2. พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป กำหนดการรับสมัคร วันที่ 17 – 28 ตุลาคม 2559 เปิดรับสมัคร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สอบข้อเขียนและปฏิบัติ (ตำแหน่ง บรรณารักษ์) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 สอบข้อเขียนและปฏิบัติ (ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป) รายละเอียดและใบสมัคร || h... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7679 Mon, 17 Oct 2016 14:33:37 +0700 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบและสมัครได้ที่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม หรือสมัครได้ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7 อ่านรายละเอียดได้ที่ || Doc1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7668 Fri, 07 Oct 2016 16:01:22 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลจำนวนหลายอัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป ดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งอาจารย์ (ตำแหน่งเลขที่ 1978) สังกัดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา || รายละเอียด 2. ตำแหน่งอาจารย์ (ตำแหน่งเลขที่ 1989) สังกัดภาควิชาชีวเคมี จำนวน 1 อัตรา || รายละเอียด 3.ตำแหน่งหัวหน้าพนักงานดูแลเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานดูแลเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา || รายละเอียด 4. ตำแหน่งพนังงานรักษาความปลอดภัย สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา || รายละเอียด อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7661 Tue, 04 Oct 2016 14:40:15 +0700 คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานเงินรายได้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสัตว์ หลายอัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานเงินรายได้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พนักงานเงินรายได้ หลายอัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาทำการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครตำแหน่งดังกล่าวได้ที่ http://www.vet.psu.ac.th/2016/index.php/news-information/job/157-2-... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7660 Tue, 04 Oct 2016 14:13:01 +0700