ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sun, 30 Apr 2017 04:26:01 +0700 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุดเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เลขที่อัตรา 3475 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8068_PSUDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8068 Fri, 28 Apr 2017 15:59:55 +0700 ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา สาขา Micro, Biochem, เคมี, อณูชีววิทยา อัตราเงินเดือน 12,000-15,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 074-429873, 074-287611 หรือโทร. 7611 หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.อุรีพร เล็กกัต โทร.7613 ***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป*** อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8044 Tue, 25 Apr 2017 14:03:22 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เลขที่อัตรา 3476 สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดาวน์โหลดประกาศ || n8043_Doc1.pdf ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ || n8043_Doc2.pdf ดาวน์โหลดใบสมัคร || n8043_Doc3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8043 Tue, 25 Apr 2017 11:29:29 +0700 รับสมัครผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์ 2 อัตรา, พนักงานรักษาความปลอดภัย (ขยายเวลา) 1 อัตรา ประกาศที่ 1 : ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์ 2 อัตรา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รายละเอียดประกาศรับสมัคร || n8042_20170404AnnVethos2posit.pdf ใบสมัคร || n8042_Application-form.pdf ใบรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร || n8042_form-recommendationNEW.pdf ประกาศที่ 2 : ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8042 Tue, 25 Apr 2017 11:15:30 +0700 รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ที่มา || n8027_PSUTh.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8027 Tue, 18 Apr 2017 15:12:04 +0700 กองกิจการศึกษารับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา กองกิจการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองกิจการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สำนักงานอธิการบดี อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่ || n8010_PSUTH5.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8010 Fri, 07 Apr 2017 14:38:28 +0700 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ จำนวน 3 อัตรา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ จำนวน 3 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8009_PSUDOC4.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8009 Fri, 07 Apr 2017 14:28:00 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ จำนวน 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 ดังนี้ สาขาครอบและสะพานฟัน จำนวน 1 อัตรา สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จำนวน 1 อัตรา สาขาทันตกรรมหัตถการ จำนวน 1 อัตรา สนใจสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ ชั้น 3 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 074-287518 รายละเอียดประกาศ || n8008_PSUDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8008 Fri, 07 Apr 2017 14:17:47 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน ๑ อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครหรือขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๑ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติม || n8004_PSUDOC2.pdf แบบฟอร์มสมัครงาน || n8004_PSUForm.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8004 Fri, 07 Apr 2017 13:47:33 +0700 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 เรืองรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง น้ัน บัดนี้ การับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ จำนวน 12 คนดังนี้ อ่านรายละเอียดประกาศ || n7981_JOBPSU.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7981 Tue, 28 Mar 2017 10:20:43 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,060 บาท +เงินสมนาคุณสาขา ขาดแคลน 2,000 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || n7980_JOB_PSU.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7980 Mon, 27 Mar 2017 16:27:35 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ n7978_JOB AD_001.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7979 Mon, 27 Mar 2017 16:18:32 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา อ่านรายละเอียดประกาศ || n7968_Doc6.pdf แบบฟอร์มสมัครงาน || n7968_Doc7.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7968 Tue, 21 Mar 2017 15:50:21 +0700 คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม 2560 อ่านรายละเอียดประกาศ || n7967_Doc5.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7967 Tue, 21 Mar 2017 15:37:39 +0700 รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดประกาศ || n7962_Doc3.pdf แบบฟอร์มสมัครงาน (.doc) || n7962_Doc4.doc แบบฟอร์มสมัครงาน (.pdf) || n7962_Doc4-1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7962 Tue, 21 Mar 2017 14:29:43 +0700