ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 24 Nov 2017 16:36:48 +0700 คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ดังนี้ อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิสัญญีวิทยา: สมัครภายใน 29 ธ.ค. 60 อาจารย์ 1 อัตรา สาขาเวชศาสตร์โค : สมัครภายใน 12 ม.ค. 61 อาจารย์ 1 อัตรา สาขารังสีวิทยาและอัลตราซาวน์ : สมัครภายใน 16 ม.ค. 61 สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 074-289600 (ภายใน 9600) หรือทาง http://www.vet.psu.ac.th/2016/index.php/news-information/job อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8371 Fri, 17 Nov 2017 11:29:21 +0700 รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา (ด่วน) ด้วยสถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา (ด่วน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี/โท มีความรู้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา ภาระงานความรับผิดชอบ ดำเนินงานด้านงบประมาณ ด้านการพัสดุ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ การติดตามผลและประเมินผล งานธุรการ ดูแลด้านการรับ – ส่งหนังสือ ร่าง โต้ตอบหนังสือ จัดพิมพ์ จัดเก็บรักษาและเสนอทำลายเอกสารกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของสถานวิจัย งา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8370 Fri, 17 Nov 2017 11:14:32 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดประกาศ || n8357_PSUTHDOC_ProcurementOfficer.pdf แบบฟอร์มรับสมัคร || n8357_PSUTHDOC_ProcurementOfficer1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8357 Mon, 13 Nov 2017 12:03:54 +0700 ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยเครื่องมือกลาง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยเครื่องมือกลาง โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. รายละเอียดประกาศ || n8346_EditNew48.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8346 Thu, 02 Nov 2017 14:31:00 +0700 รับสมัครบุคคลนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.outreach.psu.ac.th ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เวลา 09.00-15.00 น. ในวัน เวลาราชการ ตามที่กำหนด ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (อาคาร 1) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074-286973-5 ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8341 Tue, 31 Oct 2017 11:29:04 +0700 ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุทยานวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดประกาศ || n8333_PSUTHDOC3.pdf แบบฟอร์มสมัครงาน || n8333_PSUTHDOC4.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8333 Mon, 30 Oct 2017 10:12:19 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ 5 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1. วุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมวิทยา หรือมานุษยวิทยา หรือพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา || รายละเอียดประกาศ 2. วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษามลายู ตำแหน่งเลขที่ 0158 จำนวน 1 อัตรา || รายละเอียดประกาศ 3. วุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมศาสตร์ฯ ตำแหน่งเลขที่ 2808 จำนวน 1 อัตรา || รายละเอียดประกาศ 4. วุฒิปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษ ตำแหน่งเล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8330 Mon, 30 Oct 2017 09:25:58 +0700 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60 -31 มกราคม 2561 ดังรายละเอียดแนบ || n8329_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8329 Mon, 30 Oct 2017 09:14:51 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยเครื่องมือกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยเครื่องมือกลาง 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8321_New44-60.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8321 Wed, 18 Oct 2017 10:01:02 +0700 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu041060.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8314 Mon, 09 Oct 2017 14:16:02 +0700 คณะการแพทย์แผนไทย รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 อัตรา คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสังกัดคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายละเอียดต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8302_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8302 Mon, 25 Sep 2017 14:26:14 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขารัฐศาสตร์ สาขาจิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ งานวิจัย และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ 3 จังหวัดชายแดนใต้ หรือ มีองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8285_PSUDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8285 Fri, 08 Sep 2017 15:56:57 +0700 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1. วุฒิปริญญาเอกสายวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมวิทยา จำนวน 1 อัตรา 2. วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษามลายู จำนวน 1 อัตรา 3. วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 4. วุฒิปริญญาเอกสายวิชาสังคมศาสตร์ฯ ตำแหน่งเลขที่ 2808 จำนวน 1 อัตรา 5. วุฒิปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษ ตำแหน่งเลขที่ 3341 จำนวน 1 อัตรา พนักงานเงินรายได้ 1.ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ชาวต่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8284 Fri, 08 Sep 2017 15:49:41 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4- 21 กันยายน 2560 รายละเอียดประกาศ || n8280_PSUTHDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8280 Tue, 05 Sep 2017 14:40:52 +0700 คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 29 กันยายน 2560 ดังนี้ 1.ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 0158 || n8279_PR0158.pdf (วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษามลายู) 2.ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 3341 || n8279_PR3341.pdf (วุฒิปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษ) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ โทร.0-7428-9541 หรือ http://www.libarts.p... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8279 Tue, 05 Sep 2017 14:24:23 +0700