ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 25 May 2018 04:36:42 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานใหญ่ สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สบ.มอ.) ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8601_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8601 Wed, 23 May 2018 15:28:22 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักออกแบบ จำนวน 1 อัตรา ด้วยศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักออกแบบ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8598_PSUTH2.pdf แบบฟอร์มรับสมัคร || n8598_Form.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8598 Tue, 22 May 2018 09:17:26 +0700 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1191-ccpsu.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8595 Mon, 21 May 2018 13:42:10 +0700 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา วุฒิปริญญาตรีสาขาเคมี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 7428 6904-7 รายละเอียดประกาศ || n8593_PSUTHDOC18052_01.pdf แบบฟอร์ม || n8593_PSUTHDOC18052_02.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8593 Mon, 21 May 2018 12:09:18 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยา และมีวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยา ซึ่งรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 8 มิถุนายน 2561 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8591_New4-61.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8591 Mon, 21 May 2018 11:41:05 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกิจการศึกษา สังกัดหน่วยกิจการนักศึกษา สำนักงานคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดประกาศ || PSUTHDOC180508_01.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8583 Tue, 08 May 2018 16:50:45 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8577_PSUTHDOC40561-02.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8577 Fri, 04 May 2018 09:32:58 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2 – 21 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8576_PSUTHDOC40561.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8576 Fri, 04 May 2018 09:21:11 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ || https://www.cc.psu.ac.th/pdf/CCpsu2018.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8575 Tue, 01 May 2018 14:26:29 +0700 รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (Chief Ministers’ and Governors’ Forum: CMGF) สังกัด ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ ด้วยเงินงบประมาณโครงการและกิจกรรม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือก ดังนี้ วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาหรือสาขาที่ทางหน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8543 Tue, 27 Mar 2018 11:38:33 +0700 รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8542_EdocFile.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8542 Tue, 27 Mar 2018 11:22:53 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์อาเซียนศึกษา จำนวน 1 อัตรา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา เข้าปฏิบัติงานที่ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานอธิการบดี อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8541_EdocFile (2).pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8541 Tue, 27 Mar 2018 11:14:49 +0700 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักประกันคุณภาพ สำนักงานประกันคุณภาพ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8540_EdocFile (1).pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8540 Tue, 27 Mar 2018 11:08:48 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพนักงานหอผู้ป่วย จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานเงินรายได้คณะทันตแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8539_b1022.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8539 Tue, 27 Mar 2018 10:54:26 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งวิศวกร สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดประกาศ || n8534_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8534 Mon, 19 Mar 2018 15:34:49 +0700