ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 25 Oct 2016 20:43:21 +0700 รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา สังกัดหน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ อ่านรายละเอียดได้ที่ || New43-59.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7692 Tue, 25 Oct 2016 11:07:05 +0700 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจะเปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษ) || รายละเอียดตำแหน่ง 2. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษามลายู) || รายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 รับสมัคร วันที่ 13 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการสอบ รายละเอียดและใบสมัคร || http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/job/55-job สอบถามรายละเอียด งานการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ โ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7687 Wed, 19 Oct 2016 14:53:31 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.เปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. Cranio Maxillofacial Hard Tissue Engineering Center (CTEC), FACULTY OF DENTISTRY, PSU. เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย อัตรา 1 อัตรา คุณสมบัติ จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท หรือปริญญาเอก มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน Biomaterials, Molecular Biology, Biomedical Engineering หากมีประสบการณ์ด้าน Cell Culture และการวิจัยในสัตว์ทดลองจะพิจารณาเป็นพิเศษ เพศหญิงหรือชาย กรณีเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร มีความสามารถทางการใช้โปรแกรมสถิติ ได้เป็นอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7682 Wed, 19 Oct 2016 14:24:17 +0700 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราช การ โดยจะเปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 2. พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป กำหนดการรับสมัคร วันที่ 17 – 28 ตุลาคม 2559 เปิดรับสมัคร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สอบข้อเขียนและปฏิบัติ (ตำแหน่ง บรรณารักษ์) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 สอบข้อเขียนและปฏิบัติ (ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป) รายละเอียดและใบสมัคร || h... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7679 Mon, 17 Oct 2016 14:33:37 +0700 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบและสมัครได้ที่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม หรือสมัครได้ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7 อ่านรายละเอียดได้ที่ || Doc1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7668 Fri, 07 Oct 2016 16:01:22 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลจำนวนหลายอัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป ดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งอาจารย์ (ตำแหน่งเลขที่ 1978) สังกัดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา || รายละเอียด 2. ตำแหน่งอาจารย์ (ตำแหน่งเลขที่ 1989) สังกัดภาควิชาชีวเคมี จำนวน 1 อัตรา || รายละเอียด 3.ตำแหน่งหัวหน้าพนักงานดูแลเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานดูแลเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา || รายละเอียด 4. ตำแหน่งพนังงานรักษาความปลอดภัย สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา || รายละเอียด อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7661 Tue, 04 Oct 2016 14:40:15 +0700 คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานเงินรายได้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสัตว์ หลายอัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานเงินรายได้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พนักงานเงินรายได้ หลายอัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาทำการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครตำแหน่งดังกล่าวได้ที่ http://www.vet.psu.ac.th/2016/index.php/news-information/job/157-2-... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7660 Tue, 04 Oct 2016 14:13:01 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 2003 สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || Doc.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7552 Mon, 08 Aug 2016 11:15:26 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งช่างเทคนิค กองอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งช่างเทคนิค อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดประกาศ | EdocFile.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7531 Wed, 27 Jul 2016 15:38:33 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร 1 อัตรา และ งานบริการการศึกษา 1 อัตรา) รายละเอียดประกาศและแบบฟอร์มสมัคร | http://www.vet.psu.ac.th/2016/index.php/news-information/job/143-2 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7528 Wed, 27 Jul 2016 14:16:13 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ ( ภาษาไทย ) จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || EdocFile2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7521 Mon, 25 Jul 2016 12:13:23 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ ( วุฒิปริญญาเอกหรือโททางสังคมวิทยา ) จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ (สังคมวิทยา) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || EdocFile.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7520 Mon, 25 Jul 2016 12:02:28 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ และสมัครได้ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7 รายละเอียดประกาศ || Doc1.pdf แบบฟอร์มรับสมัคร || Form.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7505 Tue, 12 Jul 2016 14:54:41 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการเงินเและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินเและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 12 (อาคารศูนย์ทรัพยกรการเรียนรู้ อาคาร 2) ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดประกาศ || Personnel_Job_011.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7487 Thu, 30 Jun 2016 13:00:47 +0700 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค เข้าปฏิบัติงานที่กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี รายละเอียดประกาศ || Personal002.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7485 Thu, 30 Jun 2016 11:58:22 +0700