ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 22 Jan 2018 21:27:17 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8428_n317_IT officer.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8428 Fri, 19 Jan 2018 11:19:56 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัคร พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,060 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ (PSUTHDOC3.pdf) หรือดูรายละเอียดได้ที่บอรด์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8423 Wed, 10 Jan 2018 14:05:53 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-16 มกราคม 2561 || รายละเอียดตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 2. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-19 มกราคม 2561 || รายละเอียดตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8422 Wed, 10 Jan 2018 13:53:56 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (งานประชาสัมพันธ์) คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 24 มกราคม 2561 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ โทร.0-7428-9541 หรือ http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/job/55-job อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8421 Wed, 10 Jan 2018 13:40:24 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว อ่านรายละเอียดประกาศ || n8412_PSUTHDOC1.pdf แบบฟอร์มการรับสมัคร || n8412_PSUTHDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8412 Thu, 04 Jan 2018 10:28:48 +0700 รับสมัครเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 อัตรา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 อัตรา (เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่หน่วยงานกำหนด) อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8408_PSUDOC1.pdf แบบฟอร์มการสมัคร || n8408_PSUDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8408 Fri, 29 Dec 2017 09:25:31 +0700 คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ดังนี้ อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิสัญญีวิทยา: สมัครภายใน 29 ธ.ค. 60 อาจารย์ 1 อัตรา สาขาเวชศาสตร์โค : สมัครภายใน 12 ม.ค. 61 อาจารย์ 1 อัตรา สาขารังสีวิทยาและอัลตราซาวน์ : สมัครภายใน 16 ม.ค. 61 สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 074-289600 (ภายใน 9600) หรือทาง http://www.vet.psu.ac.th/2016/index.php/news-information/job อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8371 Fri, 17 Nov 2017 11:29:21 +0700 รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา (ด่วน) ด้วยสถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา (ด่วน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี/โท มีความรู้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา ภาระงานความรับผิดชอบ ดำเนินงานด้านงบประมาณ ด้านการพัสดุ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ การติดตามผลและประเมินผล งานธุรการ ดูแลด้านการรับ – ส่งหนังสือ ร่าง โต้ตอบหนังสือ จัดพิมพ์ จัดเก็บรักษาและเสนอทำลายเอกสารกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของสถานวิจัย งา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8370 Fri, 17 Nov 2017 11:14:32 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดประกาศ || n8357_PSUTHDOC_ProcurementOfficer.pdf แบบฟอร์มรับสมัคร || n8357_PSUTHDOC_ProcurementOfficer1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8357 Mon, 13 Nov 2017 12:03:54 +0700 ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยเครื่องมือกลาง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยเครื่องมือกลาง โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. รายละเอียดประกาศ || n8346_EditNew48.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8346 Thu, 02 Nov 2017 14:31:00 +0700 รับสมัครบุคคลนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.outreach.psu.ac.th ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เวลา 09.00-15.00 น. ในวัน เวลาราชการ ตามที่กำหนด ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (อาคาร 1) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074-286973-5 ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8341 Tue, 31 Oct 2017 11:29:04 +0700 ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุทยานวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดประกาศ || n8333_PSUTHDOC3.pdf แบบฟอร์มสมัครงาน || n8333_PSUTHDOC4.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8333 Mon, 30 Oct 2017 10:12:19 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ 5 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1. วุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมวิทยา หรือมานุษยวิทยา หรือพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา || รายละเอียดประกาศ 2. วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโททางภาษามลายู ตำแหน่งเลขที่ 0158 จำนวน 1 อัตรา || รายละเอียดประกาศ 3. วุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมศาสตร์ฯ ตำแหน่งเลขที่ 2808 จำนวน 1 อัตรา || รายละเอียดประกาศ 4. วุฒิปริญญาเอกทางภาษาอังกฤษ ตำแหน่งเล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8330 Mon, 30 Oct 2017 09:25:58 +0700 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60 -31 มกราคม 2561 ดังรายละเอียดแนบ || n8329_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8329 Mon, 30 Oct 2017 09:14:51 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยเครื่องมือกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยเครื่องมือกลาง 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8321_New44-60.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8321 Wed, 18 Oct 2017 10:01:02 +0700