ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 01 Oct 2016 19:04:42 +0700 รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 2003 สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || Doc.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7552 Mon, 08 Aug 2016 11:15:26 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งช่างเทคนิค กองอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งช่างเทคนิค อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดประกาศ | EdocFile.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7531 Wed, 27 Jul 2016 15:38:33 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร 1 อัตรา และ งานบริการการศึกษา 1 อัตรา) รายละเอียดประกาศและแบบฟอร์มสมัคร | http://www.vet.psu.ac.th/2016/index.php/news-information/job/143-2 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7528 Wed, 27 Jul 2016 14:16:13 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ ( ภาษาไทย ) จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || EdocFile2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7521 Mon, 25 Jul 2016 12:13:23 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ ( วุฒิปริญญาเอกหรือโททางสังคมวิทยา ) จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ (สังคมวิทยา) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || EdocFile.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7520 Mon, 25 Jul 2016 12:02:28 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ และสมัครได้ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7 รายละเอียดประกาศ || Doc1.pdf แบบฟอร์มรับสมัคร || Form.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7505 Tue, 12 Jul 2016 14:54:41 +0700 รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการเงินเและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินเและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 12 (อาคารศูนย์ทรัพยกรการเรียนรู้ อาคาร 2) ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดประกาศ || Personnel_Job_011.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7487 Thu, 30 Jun 2016 13:00:47 +0700 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค เข้าปฏิบัติงานที่กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี รายละเอียดประกาศ || Personal002.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7485 Thu, 30 Jun 2016 11:58:22 +0700 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าปฏิบัติงานที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || 003.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7484 Thu, 30 Jun 2016 11:43:59 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ประกาศสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่ http://www.clib.psu.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=2733%3A2016-06-27-06-39-06&catid=2%3A2010-09-10-03-12-51&lang=th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7468 Tue, 28 Jun 2016 16:53:03 +0700 รับสมัครอาจารย์ สาขาครอบและสะพานฟัน ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาครอบและสะพานฟัน ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-287518 อ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่ || Doc.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7453 Thu, 16 Jun 2016 16:03:05 +0700 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 เวลา 12.00 น. ผู้สนใจติดต่อได้ที่ คุณเมษยา มะประสิทธิ์ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7445 1168 Email : shfthailand@gmail.com Website : www.SHFthailand.org รายละเอียดประกาศ || SHF_Programmer1605_2.pdf แบบฟอร์มสมัครงาน || Application_form.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7445 Wed, 15 Jun 2016 15:02:26 +0700 รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์(วุฒิปริญญาโททางภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์(วุฒิปริญญาโททางภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,600 บาท (รับสมัครจนถึงวันที่ 29 ก.ค.59) รายละเอียดการรับสมัคร || http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/job/55-job อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7441 Mon, 13 Jun 2016 15:24:45 +0700 ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ (IGS-NFF) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดได้ที่ || doc.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7439 Mon, 13 Jun 2016 15:06:55 +0700 เปิดรับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าปฏิบัติงานที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://www.clib.psu.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=2727%3A-1-&catid=2%3A2010-09-10-03-12-51&lang=en อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7436 Mon, 13 Jun 2016 13:51:44 +0700