ข่าวทั่วไป | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 23 Oct 2017 13:14:22 +0700 อาทิตย์ที่ 22 ต.ค. ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่ากันตพงษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 สมทบทุนพัฒนาวัดป่ากันตพงษ์ ต. บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. - คณะ /หน่วยงาน นำพุ่มกฐินมาพร้อมกัน และตั้งองค์กฐิน ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เวลา 17.00 น. - การแสดงมหรสพสมโภชองค์กฐิน เวลา 19.21 น. - พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. - เคลื่อนองค์กฐินออกจากมหาวิทยาลัยสง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8317 Tue, 10 Oct 2017 10:50:18 +0700 ม.อ. รับโล่เกียรติคุณ หน่วยงานที่ดำเนินการด้านสุขภาวะองค์กรอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับโล่เกียรติคุณ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านสุขภาวะองค์กรอย่างต่อเนื่อง จาก นางเมธินี เทพมณี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) การมอบโล่เกียรติคุณดังกล่าว จัดขึ้นภายในงาน “ความสุขราชการไทย 4.0” ตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8316 Tue, 10 Oct 2017 10:26:06 +0700 ม.อ.เป็นแกนนำจับมือทุกฝ่ายรับมืออุทกภัย”หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560” ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำท่วมให้ทันสมัยยิ่งขึ้นตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รับสถานการณ์ช่วงฤดูฝนในปี 2560 จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2543 และ 2553 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลทั้งด้านชีวิต สังคม และเศรษฐกิจต่อประชาชนและตัวเมืองหาดใหญ่อย่างคาดไม่ถึง นอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8311 Mon, 09 Oct 2017 13:56:56 +0700 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.แจ้งงดรับผู้ป่วย 27-29 กันยายน 60 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.แจ้งงดรับผู้ป่วย 27-29 กันยายน 60 เนื่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.จัดให้มีการสัมมนาอาจารย์ของคณะฯ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2560 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จึงของดรับผู้ป่วยทางทันตกรรม ในวันดังกล่าว ยกเว้นผู้ป่วยฉุกเฉิน อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8303 Tue, 26 Sep 2017 11:10:00 +0700 ขอเชิญร่วม (เติมน้ำมัน)และสร้างกุศล กับกิจกรรมโครงการ1 ลิตร 1 สตางค์ โครงการ 5 ขอเชิญทุกท่านร่วม (เติมน้ำมัน) กับกิจกรรมโครงการ1 ลิตร 1 สตางค์ สร้างกุศล โครงการ 5 ซึ่งกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือฉัตรทอง พร็อพเพอร์ตี้ (ได้แก่ บริษัท พีแอนด์ซี ปิโตรเลียม จำกัด บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จำกัด และบริษัท ซี เค ไฟว์ เทรดดิ้ง จำกัด) จัดโครงการ (เติมน้ำมัน) 1 ลิตร 1 สตางค์ สร้างกุศล โดยเติมน้ำมัน 1 ลิตร จะได้ร่วมสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. 1 สตางค์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 – 15 ตุลาคม 2560 สถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8292 Tue, 12 Sep 2017 10:29:59 +0700 ม.อ.มอบเงินผ่าน มข. เพื่อเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้ามอบเงิน จำนวน 138,394.43 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ห้องอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงเดือน กรกฎาคม 2560 ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประชาชนหลายจำนวนมากได้รับความเดือนร้อน มหาวิทยาลัยสง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8289 Tue, 12 Sep 2017 10:15:52 +0700 เชิญร่วมโครงการออมเงินวันละเหรียญเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งโครงการ 7 กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมออมเงินกับโครงการวันละเหรียญเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่เพื่อร่วมสานความหวังของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นคนทั่วไป เงินออมจากท่านนำไปใช้เพื่อเป็นค่ารักษาในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่อยู่ในความดูแลของกองทุนประมาณ 800 คน แต่ละคนมีค่าใช้จ่ายในการรักษาตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ประมาณ 2 แสนบาท ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ง่ายๆ เพียงรับกระปุกไปร่วมออมเงินที่บ้านหรือสำนักงาน เมื่อครบกำหนด คือวันที่ 20 ตุล... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8278 Tue, 05 Sep 2017 14:13:48 +0700 ม.อ.ติดตั้งเครื่องช่วยชีวิตพร้อมอบรมวิธีช่วยชีวิตเบื้องต้น CPR มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) พร้อมจัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8252 Thu, 24 Aug 2017 10:24:10 +0700 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.ส่งมอบแพะพระราชทาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ.ส่งมอบแพะพระราชทานแก่ตัวแทนเกษตรกร ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาบรมราชกุมารี ได้พระราชทานให้กับกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ภาคใต้ รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล และนายภรัณฑ์ คชวัตร ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยนายอภิชาติ หล่อเพชร และนางดวงใจ หล่อเพชร ได้ดำเนินการส่งมอบ และขนย้ายแพะ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาบรมราชกุมารี ได้พระราชทานให้กับก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8219 Fri, 11 Aug 2017 10:22:26 +0700 13 ส.ค.60 ร่วมวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติชิงถ้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 20 ชิงถ้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีองค์กรร่วมจัดคือ ชมรมวิ่งหาดใหญ่ ขณะนี้เปิดรับสมัครล่วงหน้าแล้วที่ http://www.nature-run.psu.ac.th/ และรับสมัครในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 21.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา และแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8214 Mon, 31 Jul 2017 15:45:48 +0700 มหาวิทยาลัยเปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน ตามที่หลายจังหวัดในภาคอีสานของไทยประสบอุทกภัย มีประชาชนหลายครอบครัวได้รับความเดือนร้อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดระดมเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย โดยผู้สนใจสามารถโอนเงินเข้าบัญชี “สงขลานครินทร์เพื่อผู้ประสบภัย” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 565-471106-1 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการใบเสร็จสามารถส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมชื่อ-สกุล ที่อยู่สำหรับจัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์ของท่านมายัง เบอร์โทรสาร 074 558 941 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์กรสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8213 Mon, 31 Jul 2017 14:29:01 +0700 เสาร์ 5 สิงหา 60 ม.อ.รวมพลัง ปลูกป่า พบกัน 7.00 น. หน้าสำนักงานอธิการบดี ม.อ. เชิญชวนชาว ม.อ.ปลูกป่าถาวรเขตป่าต้นน้ำผาดำ เขตสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ (สวนป่าสิริกิติ์) ณ บริเวณป่าสงวน (เขาวังชิง) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 พบกันเวลา 7.00 น.หน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือกองพลพัฒนาที่ 4 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) และเอกชน จัดกิจกรรมปลูกป่าถาวรเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดสงขลา ในเขตป่าต้นน้ำของจังหวัดสงขลาในเขตสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ (สวนป่าสิริกิติ์) จังหว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8211 Thu, 27 Jul 2017 16:03:33 +0700 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8201 Wed, 26 Jul 2017 09:02:06 +0700 ประกาศ เรื่องการเผยแพร่กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ม.อ.ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเผยแพร่กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ม.อ.ประจำปี 2559 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8200 Tue, 25 Jul 2017 14:48:30 +0700 ศูนย์วิจัยภัยพิบัติฯ ม.อ. เตรียมแผนระยะสั้น-ระยะยาว รับมือน้ำท่วมใต้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอแนวทางและแผนการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ ต่อสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ 15 กรกฎาคม 2560 โดยให้ข้อมูลสาเหตุของเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ พ.ศ. 2559-2560 การจัดกิจกรรม “ภาคใต้เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ทั้งที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2554 และครั้งล่าสุดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ ได้นำเสนอแนวทางและแผนการดำเนินงานแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8191 Wed, 19 Jul 2017 10:23:55 +0700