ข่าวทั่วไป | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sun, 30 Apr 2017 00:27:59 +0700 เชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 ติดตามและอ่านวารสารวิทยบริการ || http://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/issue/view/90/showToc อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8055 Thu, 27 Apr 2017 14:18:02 +0700 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทัศนศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ศาสตร์จารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ม.อ. ลงพื้นที่ทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับการต้อนรับจาก นายบุญเชิญ ดำคำ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ และ นายกิตติ สุนทรเสถียร ช่างชลประทานอาวุโสและวิทยากรในการทัศนศึกษาครั้งนี้ ซึ่งการเดินทางมาได้รับความสนใจจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยได้เดินเยี่ยมชมศู... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8052 Thu, 27 Apr 2017 13:54:42 +0700 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 สถาบันสันติศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ ม.อ.หาดใหญ่ (เลย ร.ร. มอ.วิทยานุสรณ์ ประมาณ 100 เมตร) โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ทําวัตรเย็น การบรรยายธรรมหัวข้อ "การเยียวยาหัวใจท่ามกลางความทุกข์ทางสังคม" โดย...พระอิทธิยาวัธย์ โชติปญโญ และการเวียนเทียน กำหนดการ เวลา 16.30 น. ลงทะเบียนและกิจกรรมเจริญภาวนา เวลา 17.00 น ทำวัตรเย็น เวลา 18.00 น. ฟังธรรมบรรยายหัวข้อ "การเยียวยาหัวใจท่ามกลางความทุกข์ทางสังคม" โดย...พระอิทธิยาวัธย์ โชติปญโญ เวลา 19.00 น. เวียนเทียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8049 Tue, 25 Apr 2017 15:23:55 +0700 ม.อ.ผลิตหนังสือน่าอ่าน พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่นจากผลการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำผลการวิจัย พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น มาถ่ายทอดเป็นหนังสือน่าอ่าน “พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น” (Cyberbullying Behavior among Adolescents) ผลการศึกษาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับใช้และช่วยเหลือวัยรุ่นที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย กล่าวว่า ในสังคมปัจจุบันนี้ทั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8047 Tue, 25 Apr 2017 14:50:15 +0700 ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย พระราชบิดาในมุมมองของฉัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย พระราชบิดาในมุมมองของฉัน รายละเอียดโครงการ ประเภทผู้ส่งภาพประกวด 1. บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต 2. บุคคลทั่วไป รูปแบบและขนาดภาพ • ส่งไฟล์ภาพเป็น CD และ DVD พร้อมอัดขยายภาพ ขนาด 8*12 นิ้ว • ลักษณะภาพ จะตกแต่งหรือไม่ตกแต่งก็ได้ รางวัล มีทั้งหมด 4 รางวัล โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ รางวัลที่ 1 5,000 บาท/เกียรติบัตร รางวัลที่ 2 3,000 บาท/เกียรติบัตร รางวัลที่ 3 2,000 บาท/เกียรติบัตร รางวัลชมเชย 10 รางวัล อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8040 Tue, 25 Apr 2017 10:47:29 +0700 ม.อ.ร่วมส่งเสริมการจ้างงานในงาน "นัดพบแรงงานสงขลา" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงานนัดพบแรงงาน “Songkhla jobs Fair 2017” ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ม.อ. โดย นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานการจัดงาน นัดพบแรงงานสงขลา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ช่วยให้ผู้ที่ต้องการมีงานทำในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตำแหน่งว่างงานขอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8039 Tue, 25 Apr 2017 10:39:18 +0700 ร่วมงานมหากุศล "เทศน์มหาชาติกทรงเครื่อง"รายได้สมทบทุนบริจาคโรงเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงานมหากุศล "เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง" วันที่ 17- 18 กรกฎาคม 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายได้สมทบทุนบริจาคเงินช่วยเหลือ โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนบ้านควนขี้แรด อ.จะนะ และ โรงเรียนอายุรกิจโกศล อ.นาทวี มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานกุศลครั้งนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม || โทร.074-287835 และ 074-287839 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8035 Thu, 20 Apr 2017 16:29:35 +0700 ขอเชิญร่วมบริจาคน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซลรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้หัวใจและมะเร็ง ขอเชิญร่วมบริจาคน้ำมันพืชใช้แล้ว นำไปขายเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ""ดีต่อใจ ไม่ทอด ไม่ทิ้ง" รายได้จากการขายน้ำมันพืชใช้แล้วจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้หัวใจและมะเร็ง ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. บริจาคได้ที่ โรงอาหาร ชั้นใต้ดิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กิจกรรมภายในงาน ผู้ร่วมบริจาคทุกท่านจะได้รับ "ต้นไม้" 1 ต้น / 1 ท่าน บูธนิทรรศการให้ความรู้และสาธิตเรื่อง "ไบโอดีเซล" ดีต่อใจ : ช่วยผู้ยากไร้โรคหัวใจและมะเร็ง ไม่ทอด(ซ้ำ) : การทอดซ้ำเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ทิ้ง : การทิ้งไม่ถูกที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สามารถซื้อน้ำมัน "ไบโอดีเซ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8030 Thu, 20 Apr 2017 15:52:22 +0700 รับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. คณะกรรมการสรรหานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดเปิดรับสมัครผู้ประสงค์รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ ได้รับการเสนอชื่อให้สมัครรับเลือกตั้งโดยชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของคณะ วิทยาเขต จังหวัด หรือภูมิภาค ที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองจากทั้งสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมเอกสารปร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8029 Thu, 20 Apr 2017 15:36:21 +0700 ม.อ. แสดงเจตจำนงบริหารราชการด้วยความโปร่งใส รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แสดงเจตจำนง ต่อคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทั้งสาธารณชนทั้งภาครัฐและเอกชน จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ดังประกาศแสดงเจตจำนง วันที่ 18 เมษายน 2560 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8028 Wed, 19 Apr 2017 15:43:14 +0700 รายงานการประเมินตนเอง ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ในช่วงระยะเวลา 18 เดือน (มิ.ย.58- พ.ย. 59) ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558-2561 กรอบการประเมิน หลักที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ผลการดำเนินงานด้านการเงินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2558 และผลการดำเนินงานการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุน บุคลาก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8016 Tue, 11 Apr 2017 14:59:24 +0700 ม.อ. รวมพลังเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมใจรวมพลังเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการ โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8012 Fri, 07 Apr 2017 15:03:47 +0700 นักศึกษาวิทยาการจัดการ ม.อ.จิตอาสาล้างกรงสุนัขจรจัด เทศบาลนครหาดใหญ่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)หรือ B.B.A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อประโยชน์แก่สังคม นอกจากบริจาคอาหารสุนัขแล้ว ยังช่วยกัน ล้างทำความสะอาดคอกและมูลสุนัข โดยไม่รังเกียจ เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยของสุนัข ช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ บ้านพักพิง ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุนัขจรจัด เทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงฆ่าสัตว์เก่า ถนนปุณณกัณฑ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมีสุนัขอยู่จำนวน 60-70 ตัว และขาดแคลนอาหาร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8007 Fri, 07 Apr 2017 14:08:15 +0700 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.ร่วมแก้ปัญหาน้ำแล้งร่วมกับชุมชนที่ อำเภอคลองหอยโข่ง สงขลา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำแล้งของชุมชน ที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พบปัญหาสำคัญคือ กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ป่าธรรมชาติกลายสภาพเป็นสวนยางพารา แทบไม่เหลือป่าริมคลอง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ให้ทุนแก่ชาวบ้านทำธนาคารพันธุ์ไม้ เพื่อปลูกป่าในพื้นที่ริมคลอง สวนในบ้าน สวนยาง และในอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า เมื่อปลายปี 2559 และได้จัดประชุมร่วมกัน ได้ข้อสรุปคือ ทุกหน่วยงานต้องปรับตัวหาแหล่งเก็บน้ำ เช่น ขุดสระ ใช้น้ำให้ประหยัด หาข้อตกลงในการจัดการน้ำร่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8003 Fri, 07 Apr 2017 13:31:45 +0700 ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 40 ปี การจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ชิงรางวัล 5,000 บาท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดงานประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 40 ปี การจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นหลัก โดยวันที่ดังกล่าวต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับผลงาน ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ สำหรับรางวัลการประกวด คุณสมบัติ และรายละเอียดของผลงาน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ || n8002_PSUDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8002 Fri, 07 Apr 2017 13:19:35 +0700