เรื่องเด่นแนะนำ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 07 Dec 2016 21:21:20 +0700 นานาชาติร่วมประชุม 10th IMT-GT UNINET 2016 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) ครั้งที่ 10 ( 10th IMT-GT UNINET 2016) ในหัวข้อ "Bioscience : The Element of life " ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ คอนเฟอร์เรนทร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (อาคาร LRC ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7775 Thu, 01 Dec 2016 14:42:03 +0700 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย รับโล่อาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ปี 59 ของปอมท. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ในฐานะอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี 2559 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในการประชุมวิชาการประจำปี ปอมท.ณ โรงแรมนงนุช การ์เด้นรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 โดย นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7771 Thu, 01 Dec 2016 10:43:45 +0700 บุคลากร ม.อ. ยังมั่นใจและผูกพันองค์กร แม้ปรับเปลี่ยนเป็น ม.ในกำกับ สกอ. สอบถามความพึงพอใจบุคลากร ม.อ.ถึงผลกระทบที่มีจากการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงาน พบส่วนใหญ่มั่นใจว่าจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และยังคงรักและผูกพันกับองค์กร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 160 คน ในเรื่องของความพอใจต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ด้านเงินเดือนและค่าครองชีพ สวัสดิการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ผลตอบแทน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ คุณภาพองค์กร และ ความผูกพันต่อองค์กร พบว่า ความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7763 Mon, 28 Nov 2016 11:11:47 +0700 ฮิลตัน ร่วมลงนาม ม.อ. เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่งานบริการ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เครือฮิลตัน และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยมีการนำเสนอโครงการฮิลตัน คลาส (Hilton Class) เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ โดยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากทั่วโลกและในประเทศไทย โดยโปรแกรมนี้จะมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านธุรกิจงานบริการ การฝึกอบรมทักษะจากประสบการณ์จริง ที่จะรวมเข้ากับหลักสูตรการเรียนในระดับปริญญาตรี ในสาขาการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรม ซึ่งการลงนามครั้งนี้นับเป็นพันธมิตรทางวิชาการครั้งที่สองในประเทศไทย และเป็นการลงนามข้อตกลงครั้งที... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7761 Fri, 25 Nov 2016 13:51:41 +0700 มวลพสกนิกรร่วม ม.อ. จัด“รวมพลังแห่งความภักดี” ยิ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาในการใช้สถานที่และระดมทรัพยากร จัดงาน“รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ส่วนราชการ สถานศึกษา มวลชนในหาดใหญ่ โดยมีการร่วมร้องเพลงชาติ การปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7751 Tue, 22 Nov 2016 10:42:23 +0700 สัตวแพทย์ ม.อ.ลงนามองค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯส่งเสริมผลิตภัณฑ์นมภาคใต้ตอนล่าง คณะสัตวแพทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์นมภาคใต้ตอนล่าง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมยูเอชที สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด บันทึกความร่วมมือมีระยะเวลา 5 ปี รศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์ รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุน ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและกร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7749 Mon, 21 Nov 2016 11:38:38 +0700 ม.อ. เป็น 1 ใน 12 จุดถ่ายทอด “รวมพลังแห่งความภักดี” ไปทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งใน 12 หน่วยงานในประเทศไทย ที่ถูกเลือกให้เป็นจุดถ่ายทอดสดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้จัดขึ้น ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 7.00 น. เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมกันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณ การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันทั่วประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ โดยใช้สถานที่ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการมหาวิทยาลัยสง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7746 Fri, 18 Nov 2016 14:59:03 +0700 ผลงาน “การพัฒนาโพรไบโอติกใช้ป้องกันฟันผุในชุมชน” ชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรม ปี59 ผลงานนวัตกรรม “การพัฒนาโพรไบโอติก Lactobacillus paracasei SD1 เพื่อใช้ป้องกันฟันผุ:ต้นแบบการใช้ในชุมชน” ของ ศาสตราจารย์ ดร. รวี เถียรไพศาล อาจารย์ ดร.ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ และทีมงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรางวัลชนะเลิศ โครงการนวัตกรรมด้านสังคม ในวันนวัตกรรม ประจำปี 2559 จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพรไบโอติก (Probiotic) เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพ จุลินทรีย์เหล่านี้เป็นสายพันธุ์ที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีคุณสมบ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7704 Wed, 02 Nov 2016 11:11:30 +0700 เภสัช ม.อ. คิดวิธีสกัดสารต้านมะเร็งจากชะมวงด้วยน้ำมันรำข้าว รับ 3 รางวัลระดับนานาชาติ คณะนักวิจัยจาก คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. คิดค้นวิธีสกัดสารต้านมะเร็งจากชะมวง ด้วยน้ำมันรำข้าว ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำมาทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับป้องกันมะเร็ง รับ 3 รางวัลระดับนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ และ คณะประกอบด้วย นางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ จากสถานวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม และ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมวิจัยและคิดค้นวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ต้านมะเร็งจาก “ใบชะมวง” ถือเป็นสารตัวใหม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7695 Tue, 25 Oct 2016 14:28:11 +0700 รอยพระบาทยาตรา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และขอแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นผลสำเร็จ และมีนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษามาแล้ว แสดงว่าเป็นผลที่สมบูรณ์แล้ว การที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นมาก็ต้องพิจารณาดูว่า ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นสำนักศึกษา สถานศึกษาใดๆ เราก็ต้องมาคิดดูว่าต้องมีสถานที่ คืออาคาร ห้องเรียน เครื่องมือสำหรับสอนสำหรับเรียนก็มีอยู่แล้วโดยได้ตั้งขึ้นมาถึงสองแห่ง ที่หาดใหญ่และที่ปัตตานี การสร้างก็นับว่าสร้างขึ้นมาใช้ได้แล้ว และเข้าใจว่าจะต้องสร้างต่อไปอีก เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ .....” นี่เป็นส่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7681 Tue, 18 Oct 2016 14:29:37 +0700 ชาว ม.อ.ทุกศาสนิก จัดถวายอาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม เพื่อถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในทุกวิทยาเขต โดยในช่วงหลังของเดือนตุลาคม 2559 จะมีกิจกรรมดังนี้ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชมรมพุทธศาสตร์ จะจัดพิธีทำบุญตักบาตร และสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 เริ่มเวลา 06.30 น. โดยมีการตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ส่วนช่วงเย็น เริ่มเวลา 18.30 น. โดยมีการลงนามถวายอาลัย การฉายวีดิทัศน์พระราชประวั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7680 Mon, 17 Oct 2016 14:58:32 +0700 ปวงชนหลั่งไหลเข้าร่วม ม.อ.ทำพิธีถวายอาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีถวายอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั้ง 5 วิทยาเขต ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ของทุกวิทยาเขตโดยทุกท่าน พร้อมกันบริเวณพิธี เวลา 21.19 น. และเริ่มพิธี เวลา 21.39 น. โดยในการจัดพิธีดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมนับหมื่นคน สำหรับที่วิทยาเขตหาดใหญ่ มี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี เป็นประธาน โดยเริ่มจากพิธีจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อยประธานในพิธิีกล่าวคำถวายอาลัย จากการที่ทรงเป็... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7674 Fri, 14 Oct 2016 22:53:29 +0700 ม.อ.จัดน้อมเกล้าฯถวายอาลัยคืนนี้ ๒๑.๓๙ น. ในทุกวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ในทุกวิทยาเขต ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยพร้อมกันในเวลา 21.19 น. และ เริ่มพิธีเวลา 21.39 น สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่ จัดที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก (ลานพระบิดา) อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7673 Fri, 14 Oct 2016 11:09:07 +0700 มติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ มติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดีนทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร หมายเหตุ : สำหรับการสอบของนักศึกษานั้นยังคงมีกำหนดการเช่นเดิม อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7672 Fri, 14 Oct 2016 09:56:50 +0700 ดร.ปริศวร์ ได้รับการเสนอเพื่อโปรดเกล้าเป็น ศ.ภาษาเกาหลีคนแรก สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เห็นชอบให้นำทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ซึ่งเมื่อได้รับการโปรดเกล้าฯ จะนับเป็นศาสตราจารย์ทางภาษาเกาหลีคนแรกของประเทศไทย ด้วยอายุ 39 ปี ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้วงการภาษาเกาหลีมีความเข้มแข็งขึ้น และนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนภาษาเกาหลี รองศาสตราจารย์ ดร. ปริศวร์ ยิ้นเสน สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7671 Fri, 07 Oct 2016 16:47:41 +0700