เรื่องเด่นแนะนำ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 26 Sep 2016 20:51:54 +0700 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯทรงเปิดป้ายศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้าย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อเสด็จถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิบดีศาลภาค 9 แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เฝ้าฯ รับเสด็จฯ คุณจันทร์วดี ลิ่มสกุล ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณภัทรา ชมานนท์ ผู้แทนศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ทูลเกล้าฯถวายมาลัยข้อพระกร ร รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7639 Mon, 19 Sep 2016 10:21:21 +0700 ขอเชิญร่วมงานวันมหิดล วันที่ 17 และ 24 กันยายน 2559 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณอเนกอนันต์ กับแผ่นดินไทยตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงมีพระชนม์ชีพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้น้อมรำลึกถึงพระจริยวัตรของพระองค์ ไว้ในดวงใจ และได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสืบมา พร้อมกับการยึดมั่นในพระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัว เปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เปนกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ ให้บริสุทธิ” ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7630 Thu, 15 Sep 2016 13:47:34 +0700 ยางปูพื้นยางพารา พัฒนาโดยองค์ความรู้ ม.อ. ได้รับ มอก. 2377-2551 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ออกใบอนุญาต มอก.2377-2551 วันที่ 12 กันยายน 2559 ให้การรับรอง “ผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นยางพารา(สนามฟุตซอล)” ของ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพารา ที่สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลจำกัด ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างต้นแบบการดำเนินงาน โดยมอบให้ นายเฉลิมเกียรติ ช่วยสังข์ เป็นผู้พัฒนากระบวนการและเรียนรู้ขั้นตอนโดยใช้เวลากว่า 1 ปี ทั้งนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราดังกล่าว สามารถเข้าสู่กระบ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7629 Wed, 14 Sep 2016 12:04:18 +0700 ม.อ.จับมือร่วมจัดตั้งศูนย์ Phuket Smart city Innovation Park มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ Phuket Smart city Innovation Park โดยมีนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวรายงานและนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน โดยมีดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง Phuket Smart City & Digital Economy” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล โภคีธารา วันที่ 9 กันยายน 2559 พิธีลงนามข้อตกลงความร่ว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7625 Sat, 10 Sep 2016 16:43:59 +0700 ม.อ.ถวายปริญญาศึกษาศาสตร์แด่พระเจ้าอยู่หัว และ ปริญญาสัตวแพทย์แด่เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 375(5/2559) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น “คุรุมหาราช” ครูของแผ่นดินที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน ทรงมีพระบรมราโชบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ซึ่งแสดงถึ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7617 Wed, 07 Sep 2016 10:19:20 +0700 ม.อ.หาดใหญ่-ปัตตานี หยุดวันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา จันทร์ 12 กันยายน ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนด วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี(รายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัดฮา (รายอฮัจยี) เป็นวันหยุดราชการประจำปี ในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลานั้น เนื่องจากสำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศ ให้วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เป็นวันตรุษอีดิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ วิทยาเขตปัตตานี จึงหยุดราชการในวันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะเปิดให้บริการตามปกติ ส่วนโรงพยาบาลทันตกรรมจะหยุดให้บริการทางทันตกรรมทั่วไป แต่จะเปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7608 Mon, 05 Sep 2016 10:16:10 +0700 ม.อ. ติดลำดับ 3 มหาวิทยาลัยคุณภาพของประเทศ ปี 59 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียและของประเทศไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Rankings 2016 โดย RUR Rankings Agency ของประเทศรัสเซีย โดยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศ อันดับที่ 11 ของเอเชีย และ อันดับที่ 618 ของโลก และ ได้อันดับที่ดีขึ้นจากปี 2558 ซึ่งได้ลำดับที่ 4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ของ RUR Rankings Agency พิจารณาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในระดับสากล 4 ด้าน 20 ตัวชี้วัด คือด้านการสอน (Teaching) 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น 40% การวิจัย 5 ตัวชี้วัด 40% ด้านความเป็นนานาชาติ 5 ตัวชี้วัด 10% และด้านคว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7606 Thu, 01 Sep 2016 23:19:30 +0700 สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จฯ ทรงเปิดป้าย ศูนย์ประชุม ม.อ. และ ติดตามงานการเตรียมแพะพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคาร “ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี” ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. และ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ศูนย์ประชุมฯ ในวันเดียวกัน นอกจากนั้น ในการเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ จะเสด็จพระราชดำเนิน ไป “ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก” สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อทรงทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์ และติดตามคว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7587 Wed, 24 Aug 2016 14:32:33 +0700 เครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย ร่วมจัดมหกรรมวิจัยพร้อมแถลงเปิดตัว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559(Thailand Research Expo2016) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน และมีผู้บริหารและนักวิจัยเฝ้ารับเสด็จพร้อมถวายงานเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่อยู่ในบูธนิทรรศการ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7578 Wed, 24 Aug 2016 09:41:40 +0700 ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็น นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 โดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 จากผลงาน "จัดการอาหารสัตว์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีของเอนไซม์ย่อยอาหาร" ทำให้ทราบเกี่ยวกับโภชนาการของสัตว์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสัตว์เศรษฐกิจ และยังศึกษาเอนไซม์ย่อยอาหารเพื่อการจัดการอาหารและระบบการเลี้ยงเต่าตนุ ที่อยู่ในภาวะใก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7567 Thu, 11 Aug 2016 16:34:44 +0700 21 กรกฎาคม 2559 "สงขลานครินทร์" เริ่มต้นการเป็น ม.ในกำกับ วันนี้วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เป็นวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้นวันนี้เป็นวันแรกที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลี่ยนสถานภาพจากหน่วยงานราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมคือหนังสือราชการที่ออกจากมหาวิทยาลัยนั้นไม่สามารถใช้ตราครุฑได้แต่เราต้องใช้ตรามหาวิทยาลัยแทน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำรูปแบบมาตรฐานของหนังสือราชการต่างๆไว้แล้ว จากบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. ดังกล่าวมหาวิทยาลัยต้องออกข้อบังคับหรือประกาศต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดโดย พ.ร.บ.ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี ในระหว่างนี้เราสามารถดำ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7512 Thu, 21 Jul 2016 11:07:53 +0700 ม.อ.หยุดราชการ วันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 วันที่ 6 กรกฎาคม ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนด วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี(รายอปอซอ) และวันหยุดอีดิ้ลอัฎฮา (รายอฮัจยี) ในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา เป็นวันหยุดราชการประจำปี นั้น เนื่องจากสำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศ ให้วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เป็นวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ วิทยาเขตปัตตานี จึงหยุดราชการในวันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จะเปิดให้บริการตามปกติ ส่วนโรงพยาบาลทันตกรรมจะหยุดให้บริการทางทันตกรรมทั่วไป ส่วนคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ ยังคงเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา09.00-16.00 น. อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7495 Tue, 05 Jul 2016 19:55:30 +0700 ข้าราชการ ม.อ. ปรับเปลี่ยนสถานภาพรุ่นแรก ตุลานี้ อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประธานคณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับฯ ในการดำเนินงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เปิดเผยหลังจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2559 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21กรกฎาคม 2559 ว่า แม้หลังจากนี้ไประยะเวลาหนึ่ง วิถีชีวิตและสถานภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยยังเหมือนเดิม แต่จะมีช่วงเวลาการเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับซึ่งจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากบทเฉพาะกาล การปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นลำดับแรกหลังประกาศ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7494 Mon, 04 Jul 2016 12:09:48 +0700 ม.อ.ลงนามร่วม สมอ. สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามร่วม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางพารา พร้อมร่วมเปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้บริการเครื่องมือทดสอบทันสมัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในด้านการกำหนดมาตรฐาน การรับรองมาตรฐาน มาตรฐานของประเทศส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาระบบการมาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7493 Thu, 30 Jun 2016 15:35:43 +0700 ม.อ.ภูเก็ตลงพื้นที่พัฒนาวิถีชุมชนตำบลราไวย์ มุ่งสร้างมาตรฐานท่องเที่ยว รับ AEC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดทำโครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชนเข้มแข็ง โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเป้าหมายลักษณะโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ของชุมชนใกล้เคียง เพื่อสนองนโยบาย คณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือตกผลึก เพื่อกำหนดการดำเนินงานโครงการให้บริการทางวิชาการ ม.อ.ภูเก็ต “ภายใต้โครงการส่งเสริมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีงบประมาณ 2558” โดยมีคณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยชุมชนภูเก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7486 Thu, 30 Jun 2016 12:07:55 +0700