ข่าวประกวดราคา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 22 Jan 2018 21:29:03 +0700 รับสมัคร ผู้รับเหมารับซื้อวัสดุเหลือใช้ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต้องการับสมัคร ผู้รับเหมารับซื้อวัสดุเหลือใช้ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจสามารถยื่นเสนอราคารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 ถึง 16.30 น. และจะเปิดซองประมูลราคาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง รายละเอียดประกาศ || n8379_auction_16-11-2560.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8379 Wed, 22 Nov 2017 09:40:00 +0700 ประกาศขายทอดตลาด รถยนต์ จำนวน 5 คัน ด้วยงานยานยนต์ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ รายการ รถยนต์ จำนวน 5 คัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดประกาศ || n8338_PSUTHDOC7.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8338 Mon, 30 Oct 2017 10:43:23 +0700 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ ชุดอุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง รายละเอียดประกาศ || n8315_PSUTHDOC1.pdf เอกสารแนบที่1 || PSUTHDOC41.pdf เอกสารแนบที่ 2 || PSUTHDOC42.pdf เอกสารแนบที่ 3 (TOR) || PSUTHDOC_TOR.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8315 Mon, 09 Oct 2017 14:24:42 +0700 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu270960.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8312 Mon, 09 Oct 2017 14:05:32 +0700 ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 65 ชุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศ สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 65 ชุด อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1105--notebook-65-.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8260 Thu, 24 Aug 2017 15:16:11 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2559 คณะทันตแพทยศาสตร์ ทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 538 รายการ หรือติดต่องานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร.074-287526-7 หรือ 074-212910 ในวันเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ || http://www.dent.psu.ac.th/unit/pasadu/images/Announce/sale59.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8259 Thu, 24 Aug 2017 15:10:55 +0700 สอบราคาจ้างปรับปรุงร้านอาหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างปรับปรุงร้านอาหารสำนักงานอธิการบดี ณ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,885,000.00 บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดประกาศ || PSUTHDOC6 รายละเอียดราคาประมาณกลาง || PSUTHDOC1 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8250 Tue, 22 Aug 2017 20:06:17 +0700 สอบราคาจ้างปรับปรุงระแนงบังตาห้องสุขาและห้องอาบน้ำของหอพักนักศึกษาอาคาร 3 - 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระแนงบังตาห้องสุขาและห้องอาบน้ำของหอพักนักศึกษาอาคาร 3 -4 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8248_PSUTHDOC5.pdf เอกสารราคากลาง || n8248_PSUTHDOC6.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8248 Tue, 22 Aug 2017 16:33:56 +0700 สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำฝน แฟลตอาคารที่พัก 1-5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำฝน แฟลตอาคารที่พัก 1-5 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 206,967 บาท (สองแสนหกพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) อ่านรายละเอียดประกาศ || n8245_PSUTHDOC3.pdf ประมาณราคากลางปรับปรุงท่อน้ำฝน || n8245_PSUTHDOC4.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8245 Tue, 22 Aug 2017 16:04:15 +0700 รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่คณะฯ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ คุณวาสนา ทองจันทร์ โทร. 0 7428 6804 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8239 Mon, 21 Aug 2017 16:33:47 +0700 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 68 รายการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 68 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1101-ccpsu-160860.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8233 Fri, 18 Aug 2017 14:30:10 +0700 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ราคากลางของงานก่อนสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 990,241.00 บาท ( เก้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8226_PSUDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8226 Fri, 18 Aug 2017 13:17:03 +0700 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 28 รายการ กองทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 28 รายการโดยมีเงือนไขและหลักเกณฑ์ในการขายทอดตลาดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8224_PSUTHDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8224 Fri, 11 Aug 2017 11:11:24 +0700 รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ ด้วยกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ต้องการรับสมัคร ผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ จากภายในหมาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยให้ทำการรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 ผู้สนใจสามารถยื่นเสนอราคารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น และจะเปิดซองประมูลราคาในวันที 8 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมกองคลัง ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || n8209_PSUTHDOC.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8209 Thu, 27 Jul 2017 11:07:22 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ จังหวัดสงขลา โดยโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้ 1. เครื่องผสมยางและสารเคมีแบบปิด จำนวน 1 ชุด 2. เครื่องกระบะลำเลียงยางผสมสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องอัดรีดสกรูคู่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง 4. เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้า จำนวน 2 เครื่อง 5. แม่พิมพ์รองเท้าขนาดต่างๆ จำนวน 8 ชิ้น 6. เครื่องชั่งสารเคมีแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง จึงขอประกาศร่าง TOR/ร่างเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8199 Mon, 24 Jul 2017 10:56:42 +0700