ข่าวประกวดราคา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 26 Jul 2017 03:41:01 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ จังหวัดสงขลา โดยโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้ 1. เครื่องผสมยางและสารเคมีแบบปิด จำนวน 1 ชุด 2. เครื่องกระบะลำเลียงยางผสมสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องอัดรีดสกรูคู่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง 4. เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้า จำนวน 2 เครื่อง 5. แม่พิมพ์รองเท้าขนาดต่างๆ จำนวน 8 ชิ้น 6. เครื่องชั่งสารเคมีแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง จึงขอประกาศร่าง TOR/ร่างเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8199 Mon, 24 Jul 2017 10:56:42 +0700 รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 อัตราประกอบด้วย ตำแหน่งพยาบาล 1 อัตรา || n8161_PSUDOC5.pdf ตำแหน่งพนักงานหอผู้ป่วย 1 อัตรา || n8161_PSUDOC6.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8161 Fri, 30 Jun 2017 16:03:16 +0700 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (เดิม)อาคาร 3 เป็นอาคารปฏิบัติการขึ้นรูปและทดสอบยางโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักวิจัยและพัฒนา) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (เดิม)อาคาร 3 เป็นอาคารปฏิบัติการขึ้นรูปและทดสอบยางโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8149_PSUDOC.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8149 Fri, 30 Jun 2017 11:12:11 +0700 สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอก อ.13 ระยะที่ 2 มหาวิทยาสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอก อ.13 ระยะที่ 2 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็น 676,252.65 บาท อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8141_PSUTHDoc.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8141 Mon, 19 Jun 2017 15:00:34 +0700 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ จังหวัดสงขลา โดยโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้ 1. เครื่องผสมยางและสารเคมีแบบปิด จำนวน 1 ชุด วงเงิน 22,250,000.00 บาท 2. เครื่องกระบะลำเลียงยางผสมสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 2,500,000.00 บาท 3. เครื่องอัดรีดสกรูคู่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน5,300,000.00 บาท 4. เครื่องฉีดขึ้นรูปรองเท้า จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 12,000,000.00 บาท 5. แม่พิมพ์รองเท้าขนาดต่างๆ จ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8134 Tue, 13 Jun 2017 15:22:29 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุของเสียทางการแพทย์พร้อมติดตั้งระบบเผาขยะติดเชื้อและอุปกรณ์ จังหวัดสงขลา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุของเสียทางการแพทย์พร้อมติดตั้งระบบเผาขยะติดเชื้อและอุปกรณ์ บ้านทุ่งงาย ตำบลทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีรอนิกส์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดประกาศ || Download รายละเอียดประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้าง || Download เอกสารประกวดราคาจ้าง ราคากลาง || Download เอกสารราคากลาง อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8133 Tue, 13 Jun 2017 15:16:08 +0700 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอ. 14 ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอก อ. 14 ระยะที่ 2 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน946,753.71บาท (เก้าแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่ || n8132_PSUth170612_01.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8132 Mon, 12 Jun 2017 14:59:14 +0700 ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 100KVA จำนวน 42 ลูก ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 100KVA จำนวน 42 ลูก กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1066-ccpsu260560.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8109 Thu, 01 Jun 2017 14:09:00 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุของเสียทางการแพทย์พร้อมติดตั้งระบบเตาเผาขยะติดเชื้อและอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2 ) ด้วยงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะ เผยแพร่ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุของเสียทางการแพทย์พร้อมติดตั้งระบบเตาเผาขยะติดเชื้อและอุปกรณ์ บ้านทุ่งงาย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดประกาศ || n8105_PSUDOC1.pdf รายละเอียดราคากลาง || n8105_PSUDOC2.pdf รายละเอียดประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุของเสียทางการแพทย์พร้อมติดตั้งระบบเตาเผาขยะติดเชื้อและอุปกรณ์ (ครั้งที่ 1 ) || n8105_PSUDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8105 Mon, 29 May 2017 13:43:06 +0700 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตรอบถัง 10,000 ลบ.ม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตรอบถัง 10,000 ลบ.ม. ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,455,000.00 บาท อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8103_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8103 Fri, 26 May 2017 10:11:11 +0700 รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต้องการรับสมัคร ผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ จากภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยให้ทำการรับซื้อเศษวัสดุเหลือในในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560 รายละเอียดประกาศ || n8065_PSUTHDoc1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8065 Fri, 28 Apr 2017 15:02:30 +0700 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ งานสาธารณูปการและซ่อมบำรุงรักษา กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการขายทอดตลาดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8015_Pragars.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8015 Tue, 11 Apr 2017 14:14:09 +0700 การเสนอราคาผู้ประกอบการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุย เสื้อราชปะแตนบัณฑิต ในงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อตัดและให้เช่า ชุดครุย เสื้อราชปะแตนบัณฑิต ในวันพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 ราคากลาง 1,100,000.00 บาทต่อปี ผูู้ที่มีความประสงค์จะเข้าเสนอราคาประกาศนี้ ให้ยื่นซองเสนอราคาตามวัน เวลา โดยเงือนไขและข้อผูกพัน ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดประกาศได้ที n7987_pragars_29-03-2560.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7987 Fri, 31 Mar 2017 10:35:38 +0700 ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ สำหรับเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 2 รายการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดประกาศ || n7985_CCPSUVMware240360.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7985 Thu, 30 Mar 2017 10:54:17 +0700 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุแบตเตอรี่รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เลขที่ 59/2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( งานพัสดุ กองคลัง สำนักอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ) ประสงค์จะสอบราคาซื้อแบตเตอรีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรุ่นที่ 3 จำนวน 4 คัน อ่านรายละเอียดประกาศ || n7960_DocPSUTH.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7960 Tue, 21 Mar 2017 14:06:13 +0700