ข่าวประกวดราคา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 25 May 2018 04:39:47 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแชมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแชมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,732,963.58 บาท (หนี่งล้านเจ็ดแสนสามหมืนสองพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์ ) รายละเอียดประกาศ || n8511_PSUTHDOC1.PDF และ n8511_PSUTHDOC2.PDF อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8511 Thu, 08 Mar 2018 14:22:53 +0700 รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการต่างๆ ในศูนย์อาหารโรงช้าง โรงอาหารมหาวิทยาลัยและในบริเวณหอพักนักศึกษา ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้จำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการต่างๆ ในศูนย์อาหารโรงช้าง โรงอาหารมหาวิทยาลัยและในบริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร 074-282210 หรือ 074-282211 รายละเอียดประกาศ || n8507_PSUTHDOC180306-01.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8507 Tue, 06 Mar 2018 15:43:30 +0700 ประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลห้อง 215 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลห้อง 215 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 649,490 .00 บาทถ้วน อ่านรายละเอียดประกาศ || n8492_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8492 Tue, 27 Feb 2018 09:32:10 +0700 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดประกาศ || n8483_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8483 Thu, 22 Feb 2018 13:40:04 +0700 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดหอพักนักศึกษาอาคาร 12 -14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดหอพักนักศึกษาอาคาร 12-14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,402,770.00 บาท (หนี่งล้านสี่แสนสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ รายละเอียดประกาศ || n8479_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8479 Thu, 15 Feb 2018 14:37:41 +0700 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 4 คัน งานยานยนต์ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ รายการ รถยนต์ จำนวน 4 คัน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8473_edit_car4.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8473 Mon, 12 Feb 2018 14:02:26 +0700 รับสมัคร ผู้รับเหมารับซื้อวัสดุเหลือใช้ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต้องการับสมัคร ผู้รับเหมารับซื้อวัสดุเหลือใช้ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจสามารถยื่นเสนอราคารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 ถึง 16.30 น. และจะเปิดซองประมูลราคาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง รายละเอียดประกาศ || n8379_auction_16-11-2560.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8379 Wed, 22 Nov 2017 09:40:00 +0700 ประกาศขายทอดตลาด รถยนต์ จำนวน 5 คัน ด้วยงานยานยนต์ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ รายการ รถยนต์ จำนวน 5 คัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดประกาศ || n8338_PSUTHDOC7.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8338 Mon, 30 Oct 2017 10:43:23 +0700 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ ชุดอุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง รายละเอียดประกาศ || n8315_PSUTHDOC1.pdf เอกสารแนบที่1 || PSUTHDOC41.pdf เอกสารแนบที่ 2 || PSUTHDOC42.pdf เอกสารแนบที่ 3 (TOR) || PSUTHDOC_TOR.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8315 Mon, 09 Oct 2017 14:24:42 +0700 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu270960.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8312 Mon, 09 Oct 2017 14:05:32 +0700 ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 65 ชุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศ สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 65 ชุด อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/1105--notebook-65-.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8260 Thu, 24 Aug 2017 15:16:11 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2559 คณะทันตแพทยศาสตร์ ทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 538 รายการ หรือติดต่องานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร.074-287526-7 หรือ 074-212910 ในวันเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ || http://www.dent.psu.ac.th/unit/pasadu/images/Announce/sale59.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8259 Thu, 24 Aug 2017 15:10:55 +0700 สอบราคาจ้างปรับปรุงร้านอาหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างปรับปรุงร้านอาหารสำนักงานอธิการบดี ณ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ราคากลางงานจ้างดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,885,000.00 บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดประกาศ || PSUTHDOC6 รายละเอียดราคาประมาณกลาง || PSUTHDOC1 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8250 Tue, 22 Aug 2017 20:06:17 +0700 สอบราคาจ้างปรับปรุงระแนงบังตาห้องสุขาและห้องอาบน้ำของหอพักนักศึกษาอาคาร 3 - 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระแนงบังตาห้องสุขาและห้องอาบน้ำของหอพักนักศึกษาอาคาร 3 -4 อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8248_PSUTHDOC5.pdf เอกสารราคากลาง || n8248_PSUTHDOC6.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8248 Tue, 22 Aug 2017 16:33:56 +0700 สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำฝน แฟลตอาคารที่พัก 1-5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำฝน แฟลตอาคารที่พัก 1-5 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 206,967 บาท (สองแสนหกพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) อ่านรายละเอียดประกาศ || n8245_PSUTHDOC3.pdf ประมาณราคากลางปรับปรุงท่อน้ำฝน || n8245_PSUTHDOC4.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8245 Tue, 22 Aug 2017 16:04:15 +0700