ข่าวประกวดราคา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 24 Jan 2017 12:02:14 +0700 ประกาศสอบราคาจ้างขยายถนนบริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างขยายถนนบริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาในคร้ังนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,446,752.72 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || n7858_PSUTHDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7858 Fri, 20 Jan 2017 14:23:21 +0700 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมสัมมนา บริเวณศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ สถาบันสันติศึกษา ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สถาบันสันติศึกษา)มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมสัมมนา บริเวณศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ราคากลางของงานจ้างดังกล่าวเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,999,837.17 บาท อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7845_PSUTHDOC170117.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7845 Tue, 17 Jan 2017 15:03:23 +0700 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 132 รายการ ด้วยงานสาธารณูปการและซ่อมบำรุงรักษา กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการดบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมภาพ จำนวน 132 รายการ โดยมีเงือนไขและหลักเกณฑ์ในการขายทอดตลาดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7809_PSUTH161223_03.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7809 Fri, 23 Dec 2016 10:21:59 +0700 สอบราคาจ้างก่อสร้างแท็งน้ำสำรองหอพักนักศึกษาขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้างแท็งน้ำสำรองหอพักนักศึกษาขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 999,272.00 บาท อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7808_PSUTH161223_02.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7808 Fri, 23 Dec 2016 10:12:33 +0700 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ่อเกรอะหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ปีก B,7,12,14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ่อเกรอะหอพักนักศึกษาหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ปีก B , 7 ,12 ,14 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,991,188.00 บาท อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7807_PSUTH161223_01.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7807 Fri, 23 Dec 2016 10:02:20 +0700 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 6 รายการ งานอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 6 รายการ อ่านรายละเอียดประกาศ || n7781_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7781 Fri, 09 Dec 2016 10:55:44 +0700 ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา จำนวน 600 ชุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา (Dsktp Campus All Languages Lic/SA Pack MVL) จำนวน 600 ชุด อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/980--600-.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7766 Mon, 28 Nov 2016 16:18:52 +0700 สอบราคาซื้อกระดาษชนิดต่างๆ และ ราคาจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ )มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อราคาวัสดุ (กระดาษชนิดต่างๆ )และความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 216 ชุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดสอบราคาวัสดุ (กระดาษชนิดต่างๆ ) || n7764_PSUTHDoc1.pdf รายละเอียดสอบราคาจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย || n7764_PSUTHDoc2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7764 Mon, 28 Nov 2016 16:01:47 +0700 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุแบตเตอรี่สถานีไฟฟ้าย่อย เลขที่ 34/2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อแบตเตอรี่สถานีไฟฟ้าย่อย ขนาด 2 V,250 AH จำนวน 60 ลูก อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7760_PSUTH161125.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7760 Fri, 25 Nov 2016 13:40:14 +0700 ประกาศร่าง TOR (ครั้งที่2) รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคา e-Bidding ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศร่าง TOR (ครั้งที่2) รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคา e-Bidding อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/972-tor21-e-bidding.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7699 Wed, 26 Oct 2016 15:19:42 +0700 ม.อ. ประกาศร่าง TOR รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศร่าง TOR รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคา e-bidding วันที่ 6-11 ต.ค.59 อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/967-tor-1-e-bidding.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7665 Fri, 07 Oct 2016 14:38:20 +0700 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา จำนวน 1 ระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/957--1-.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7622 Sat, 10 Sep 2016 13:09:10 +0700 คณะทันตแพทยศาสตร์จะขายทอดตลาดพัสดุ ปี 2558จำนวน 351 รายการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะขายทอดตลาดพัสดุ ปี 2558จำนวน 351 รายการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ || http://www.dent.psu.ac.th/unit/dpasadu/images/document/sale58.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7603 Thu, 01 Sep 2016 22:10:35 +0700 ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 166 รายการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 166 รายการ อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/953--166-.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7596 Thu, 01 Sep 2016 20:52:38 +0700 ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา โซนที่ 2 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี) วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษาโซนที่ 2 (หอพักอาคาร 3,4,7,12,13,14 และ 15 ) รวม 7 อาคาร จำนวน 24 คนระยะเวลา 12 เดือน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่ || pragars.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7572 Fri, 19 Aug 2016 11:48:28 +0700