ข่าวประกวดราคา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 26 May 2017 21:58:05 +0700 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตรอบถัง 10,000 ลบ.ม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตรอบถัง 10,000 ลบ.ม. ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,455,000.00 บาท อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8103_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8103 Fri, 26 May 2017 10:11:11 +0700 รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต้องการรับสมัคร ผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ จากภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยให้ทำการรับซื้อเศษวัสดุเหลือในในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560 รายละเอียดประกาศ || n8065_PSUTHDoc1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8065 Fri, 28 Apr 2017 15:02:30 +0700 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ งานสาธารณูปการและซ่อมบำรุงรักษา กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการขายทอดตลาดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8015_Pragars.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8015 Tue, 11 Apr 2017 14:14:09 +0700 การเสนอราคาผู้ประกอบการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุย เสื้อราชปะแตนบัณฑิต ในงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อตัดและให้เช่า ชุดครุย เสื้อราชปะแตนบัณฑิต ในวันพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 ราคากลาง 1,100,000.00 บาทต่อปี ผูู้ที่มีความประสงค์จะเข้าเสนอราคาประกาศนี้ ให้ยื่นซองเสนอราคาตามวัน เวลา โดยเงือนไขและข้อผูกพัน ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดประกาศได้ที n7987_pragars_29-03-2560.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7987 Fri, 31 Mar 2017 10:35:38 +0700 ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ สำหรับเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 2 รายการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดประกาศ || n7985_CCPSUVMware240360.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7985 Thu, 30 Mar 2017 10:54:17 +0700 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุแบตเตอรี่รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เลขที่ 59/2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( งานพัสดุ กองคลัง สำนักอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ) ประสงค์จะสอบราคาซื้อแบตเตอรีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรุ่นที่ 3 จำนวน 4 คัน อ่านรายละเอียดประกาศ || n7960_DocPSUTH.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7960 Tue, 21 Mar 2017 14:06:13 +0700 สอบราคาจ้างเปลี่ยนท่อเมนประปา HDPE 6 นิ้ว พร้อมราง บริเวณศูนย์กีฬาและสุขภาพ ด้วยงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเปลี่ยนท่อเมนประปา HDPE 6 นิ้ว พร้อมราง บริเวณศูนย์กีฬาและสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม || n7923_PSUTHDOC.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7923 Tue, 28 Feb 2017 14:49:16 +0700 ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครืองแม่ข่าย เครืองสำรองไฟ ตู้ Rack ของระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแม่ข่าย เครื่องสำรองไฟ ตู้ Rack ของระบบเครือข่ายจำนวน 1 ชุด ซี่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) (ราคากลาง ไม่เกิน 373,500 บาท) 2. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (NAS) (ราคากลาง ไม่เกิน 58,500 บาท) 3. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) (ราคากลาง ไม่เกิน 32,000 บาท) 4. ตู้ Rack สำหรับ Server (ราค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7897 Fri, 10 Feb 2017 15:22:55 +0700 สอบราคาซื้อรายการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศสอบราคาซื้อ รายการ ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu6-02-60.pdf รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง || http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu6-02-60(2).pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7887 Wed, 08 Feb 2017 10:11:23 +0700 ประกาศสอบราคาจ้างขยายถนนบริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างขยายถนนบริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,446,752.72 บาท อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7879_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7879 Mon, 06 Feb 2017 14:49:23 +0700 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุแบตเตอรีสถานีไฟฟ้าย่อย เลขที่ 52/2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อแบตเตอรี่สถานีไฟฟ้าย่อย ขนาด 2 V,250 AH จำนวน 60 ลูก (ราคากลาง 577,511.00 บาท) อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7874_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7874 Tue, 31 Jan 2017 14:26:50 +0700 ประกาศสอบราคาจ้างขยายถนนบริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างขยายถนนบริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาในคร้ังนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,446,752.72 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || n7858_PSUTHDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7858 Fri, 20 Jan 2017 14:23:21 +0700 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมสัมมนา บริเวณศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ สถาบันสันติศึกษา ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สถาบันสันติศึกษา)มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมสัมมนา บริเวณศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ราคากลางของงานจ้างดังกล่าวเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,999,837.17 บาท อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7845_PSUTHDOC170117.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7845 Tue, 17 Jan 2017 15:03:23 +0700 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 132 รายการ ด้วยงานสาธารณูปการและซ่อมบำรุงรักษา กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการดบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมภาพ จำนวน 132 รายการ โดยมีเงือนไขและหลักเกณฑ์ในการขายทอดตลาดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7809_PSUTH161223_03.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7809 Fri, 23 Dec 2016 10:21:59 +0700 สอบราคาจ้างก่อสร้างแท็งน้ำสำรองหอพักนักศึกษาขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้างแท็งน้ำสำรองหอพักนักศึกษาขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 999,272.00 บาท อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7808_PSUTH161223_02.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7808 Fri, 23 Dec 2016 10:12:33 +0700