ข่าวประกวดราคา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Tue, 28 Mar 2017 13:22:24 +0700 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุแบตเตอรี่รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เลขที่ 59/2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( งานพัสดุ กองคลัง สำนักอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ) ประสงค์จะสอบราคาซื้อแบตเตอรีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรุ่นที่ 3 จำนวน 4 คัน อ่านรายละเอียดประกาศ || n7960_DocPSUTH.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7960 Tue, 21 Mar 2017 14:06:13 +0700 สอบราคาจ้างเปลี่ยนท่อเมนประปา HDPE 6 นิ้ว พร้อมราง บริเวณศูนย์กีฬาและสุขภาพ ด้วยงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเปลี่ยนท่อเมนประปา HDPE 6 นิ้ว พร้อมราง บริเวณศูนย์กีฬาและสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม || n7923_PSUTHDOC.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7923 Tue, 28 Feb 2017 14:49:16 +0700 ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครืองแม่ข่าย เครืองสำรองไฟ ตู้ Rack ของระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแม่ข่าย เครื่องสำรองไฟ ตู้ Rack ของระบบเครือข่ายจำนวน 1 ชุด ซี่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) (ราคากลาง ไม่เกิน 373,500 บาท) 2. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (NAS) (ราคากลาง ไม่เกิน 58,500 บาท) 3. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) (ราคากลาง ไม่เกิน 32,000 บาท) 4. ตู้ Rack สำหรับ Server (ราค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7897 Fri, 10 Feb 2017 15:22:55 +0700 สอบราคาซื้อรายการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศสอบราคาซื้อ รายการ ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu6-02-60.pdf รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง || http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu6-02-60(2).pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7887 Wed, 08 Feb 2017 10:11:23 +0700 ประกาศสอบราคาจ้างขยายถนนบริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างขยายถนนบริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,446,752.72 บาท อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7879_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7879 Mon, 06 Feb 2017 14:49:23 +0700 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุแบตเตอรีสถานีไฟฟ้าย่อย เลขที่ 52/2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อแบตเตอรี่สถานีไฟฟ้าย่อย ขนาด 2 V,250 AH จำนวน 60 ลูก (ราคากลาง 577,511.00 บาท) อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7874_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7874 Tue, 31 Jan 2017 14:26:50 +0700 ประกาศสอบราคาจ้างขยายถนนบริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างขยายถนนบริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาในคร้ังนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,446,752.72 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ || n7858_PSUTHDOC3.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7858 Fri, 20 Jan 2017 14:23:21 +0700 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมสัมมนา บริเวณศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ สถาบันสันติศึกษา ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สถาบันสันติศึกษา)มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมสัมมนา บริเวณศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ราคากลางของงานจ้างดังกล่าวเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,999,837.17 บาท อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7845_PSUTHDOC170117.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7845 Tue, 17 Jan 2017 15:03:23 +0700 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 132 รายการ ด้วยงานสาธารณูปการและซ่อมบำรุงรักษา กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการดบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมภาพ จำนวน 132 รายการ โดยมีเงือนไขและหลักเกณฑ์ในการขายทอดตลาดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7809_PSUTH161223_03.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7809 Fri, 23 Dec 2016 10:21:59 +0700 สอบราคาจ้างก่อสร้างแท็งน้ำสำรองหอพักนักศึกษาขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้างแท็งน้ำสำรองหอพักนักศึกษาขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 999,272.00 บาท อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7808_PSUTH161223_02.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7808 Fri, 23 Dec 2016 10:12:33 +0700 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ่อเกรอะหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ปีก B,7,12,14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ่อเกรอะหอพักนักศึกษาหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ปีก B , 7 ,12 ,14 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,991,188.00 บาท อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7807_PSUTH161223_01.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7807 Fri, 23 Dec 2016 10:02:20 +0700 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 6 รายการ งานอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 6 รายการ อ่านรายละเอียดประกาศ || n7781_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7781 Fri, 09 Dec 2016 10:55:44 +0700 ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา จำนวน 600 ชุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา (Dsktp Campus All Languages Lic/SA Pack MVL) จำนวน 600 ชุด อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/980--600-.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7766 Mon, 28 Nov 2016 16:18:52 +0700 สอบราคาซื้อกระดาษชนิดต่างๆ และ ราคาจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ )มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อราคาวัสดุ (กระดาษชนิดต่างๆ )และความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 216 ชุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดสอบราคาวัสดุ (กระดาษชนิดต่างๆ ) || n7764_PSUTHDoc1.pdf รายละเอียดสอบราคาจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย || n7764_PSUTHDoc2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7764 Mon, 28 Nov 2016 16:01:47 +0700 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุแบตเตอรี่สถานีไฟฟ้าย่อย เลขที่ 34/2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อแบตเตอรี่สถานีไฟฟ้าย่อย ขนาด 2 V,250 AH จำนวน 60 ลูก อ่านรายละเอียดได้ที่ || n7760_PSUTH161125.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7760 Fri, 25 Nov 2016 13:40:14 +0700