ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 21 Oct 2016 23:32:55 +0700 รอยพระบาทยาตรา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และขอแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นผลสำเร็จ และมีนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษามาแล้ว แสดงว่าเป็นผลที่สมบูรณ์แล้ว การที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นมาก็ต้องพิจารณาดูว่า ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นสำนักศึกษา สถานศึกษาใดๆ เราก็ต้องมาคิดดูว่าต้องมีสถานที่ คืออาคาร ห้องเรียน เครื่องมือสำหรับสอนสำหรับเรียนก็มีอยู่แล้วโดยได้ตั้งขึ้นมาถึงสองแห่ง ที่หาดใหญ่และที่ปัตตานี การสร้างก็นับว่าสร้างขึ้นมาใช้ได้แล้ว และเข้าใจว่าจะต้องสร้างต่อไปอีก เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ .....” นี่เป็นส่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7681 Tue, 18 Oct 2016 14:29:37 +0700 ขอแสดงความยินดีกับทีม ASAP ผู้ชนะโครงการพัฒนาทักษะด้านการเขียนและการพูดผ่านสื่อออนไลน์กับนิตยสาร Lisa (Season 2) ระดับมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์นำโดยหลักสูตรสาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ และงานบริการการศึกษา ร่วมกับนิตยสาร Lisa จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการเขียนและการพูด ผ่านสื่อออนไลน์กับ นิตยสาร Lisa (Season 2) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมรพีพรรณฯ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้พัฒนาวิสัยทัศน์ ความรู้ และศักยภาพเพื่อความสำเร็จในอนาคต งานบริการการศึกษา ร่วมกับนิตยสาร Lisa จึงจัดให้มีการประกวดคลิปวีดีโอและการเขียนบล็อกขึ้น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการตัดสินเพื่อเฟ้นหาผ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7677 Mon, 17 Oct 2016 14:17:57 +0700 3 มหาลัย จาก 3 ภาค ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ มหาวิทยาลัยหลักจาก 3 ภูมิภาค จัดกิจกรรมเสริมความร่วมมือข้ามสถาบัน ครั้งที่ 2 หวังร่วมเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ เพื่อการแก้ไขพัฒนางาน และกระชับสัมพันธ์ระหว่างกัน หยิบประเด็นบริหารบุคคล นโยบายรัฐเรื่อง Thailand 4.0 ระบบประเมิน การสร้างภาพลักษณ์ การพัฒนานักศึกษา มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อธิการบดี 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือ มข.-ม.อ.-มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2” เพื่อพัฒนาความร่วมมือตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ การเปิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7676 Mon, 17 Oct 2016 14:03:42 +0700 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ. รับ “รางวัลวัฒนคุณาธร” ผลงานโดดเด่นด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “รางวัลวัฒนคุณาธร” ประจำปี 2559 ประเภทกลุ่มบุคคล จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร “รางวัลวัฒนคุณาธร” เป็นรางวัลเกียรติยศของกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีผลงานโดดเด่นในการปฏิบัติงาน ส่ง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7675 Mon, 17 Oct 2016 13:55:00 +0700 ดร.ปริศวร์ ได้รับการเสนอเพื่อโปรดเกล้าเป็น ศ.ภาษาเกาหลีคนแรก สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เห็นชอบให้นำทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ซึ่งเมื่อได้รับการโปรดเกล้าฯ จะนับเป็นศาสตราจารย์ทางภาษาเกาหลีคนแรกของประเทศไทย ด้วยอายุ 39 ปี ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้วงการภาษาเกาหลีมีความเข้มแข็งขึ้น และนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนภาษาเกาหลี รองศาสตราจารย์ ดร. ปริศวร์ ยิ้นเสน สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7671 Fri, 07 Oct 2016 16:47:41 +0700 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปภาดา เดชปรีชา ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ JENESYS 2016 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภาดา เดชปรีชา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 คน จากนักศึกษาผู้สมัครทั่วประเทศ ให้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8-15 พ.ย. 59 ณ ประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7670 Fri, 07 Oct 2016 16:16:06 +0700 ผลสำรวจ ม.อ.โพล พบชาวสวนยางใต้หนี้เพิ่ม 2 เท่า หลังวิกฤตราคายาง ม.อ.โพล เผยผลสำรวจผลกระทบจากวิกฤตราคายางในภาคใต้ เดือนกันยายน 2559 พบได้รับผลกระทบระดับ “มาก” ร้อยละ 40 เช่นเดียวกับหนี้สินภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 2 เท่า และฉุดความสุขของชาวสวนยางจังหวัดสงขลา ให้ลดลงจากก่อนวิกฤติราคายาง ถึงร้อยละ 32 ขณะที่ชาวสวนยางตรังยังมีความสุขมากที่สุด เพราะรับผลกระทบน้อยที่สุด คณะทํางานการสํารวจความคิดเห็น ม.อ.โพล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยถึงผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวสวนยางภาคใต้ จากผลกระทบวิกฤตราคายาง การปรับตัวและความต้องการเร่งด่วนของชาวสวนยางภาคใต้ โดยสอบถามชาวสวนยางในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ช่วงเดือนกันยา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7669 Fri, 07 Oct 2016 16:09:32 +0700 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงเปิด“อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์” คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิด “อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์” คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดย ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิงอุษา เชษฐานนท์ คณบดี เฝ้ารับเสด็จ ทรงรับฟังการถวายรายงานความเป็นมาการก่อสร้างอาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ ทรงเปิดป้ายอาคาร จากนั้นโปรดเกล้าให้ผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก 29 ราย และทอดพระเนตรนิทรรศการห้องปฏิบัติการภายในอาคาร “อาคารจ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7659 Mon, 03 Oct 2016 15:48:23 +0700 พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 30 ก.ย.59 บัณฑิตควรถือเป็นหน้าที่อันสำคัญที่ต้องดูแลสังคม วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สาม ซึ่งเป็นวันสุดท้าย โดยในลำดับแรก ได้พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จุลชีววิทยา) แก่ ศาสตราจารย์นิชิบูชิ มิทซูเอกิ และ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยียาง) แก่ นางวราภรณ์ ขจรไชยกูล พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ นายมูหามะสุกรี มะสะนิง ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานคริน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7658 Mon, 03 Oct 2016 09:16:47 +0700 ทุกคนต้องมีเป้าหมายร่วมกันที่จะทำงานให้สำเร็จผลเพื่อประเทศชาติ พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 29 ก.ย.59 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สอง ในวันนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก ได้รับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) และ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ได้รับ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ มีเข้าผู้รับพระราชทานโล่เกียรติยศคือ นายแพทย์สุวัฒน์ ว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7657 Thu, 29 Sep 2016 20:40:55 +0700 พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 28 ก.ย.59 บัณฑิตต้องเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขัน วันพุธที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันแรก ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและนักวิจัย ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ได้นำองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนและพ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7656 Wed, 28 Sep 2016 22:59:09 +0700 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการโครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุม LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเปิดการประชุมวิชาการโครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2559 แผนงานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ โดยกลุ่มเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัยโดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ และศาสตาจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย กล่าวรายงานความก้าวหน้าโครงการ โครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส โดยเป็นทุนสร้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7643 Thu, 22 Sep 2016 09:55:13 +0700 กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต (Group photograph program) และ ข้อแนะนำการถ่ายภาพ - การสั่งจองภาพชุด กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต (Group photograph program) และ ข้อแนะนำการถ่ายภาพ - การสั่งจองภาพชุด กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต || Group-photograph-program.pdf ข้อแนะนาสาหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับการถ่ายภาพหมู่ || GroupPhoto.pdf Guidelines for Group Photograph Sessions || GroupPhoto_eng.pdf ใบสั่งจองภาพชุดมาตรฐาน || Order-standards.pdf ใบสั่งจองอัด–ขยายภาพถ่าย (เพิ่มเติม) || Order-reprints-expand.pdf แบบสอบถามเพื่อประเมินการจัดส่งภาพถ่ายให้บัณฑิต || Questionnaires.pdf ท่ารับที่ถูกต้องและสวยงาม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ||... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7642 Wed, 21 Sep 2016 15:07:47 +0700 วารสารวิทยาการจัดการ จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของฐาน TCI วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของฐาน TCI จากการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่ม จากกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ 1 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม || http://journal.fms.psu.ac.th/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7635 Thu, 15 Sep 2016 14:50:29 +0700 ม.อ. ผนึกกำลังพันธมิตร ผลักดันไมซ์ไทยให้เติบโต พันธกิจสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตและยั่งยืน หลักสูตรไมซ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยจัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “Career Advisory” ผนึกกำลังร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ Thailand Incentive & Convention Association-TICA บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยจากสถาบันต่างๆในระดับอุดมศึกษาทั่วภาคใต้ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 400 คน ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในส... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7633 Thu, 15 Sep 2016 14:18:47 +0700