ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 20 Jun 2018 14:52:30 +0700 ม.อ.ติดกลุ่มมหาวิทยาลัยคุณภาพอันดับ 5 ของไทย จัดโดย QS Rankings 2019 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 Quacquarelli Symonds (QS) องค์กรระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการเผยแพร่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก หรือ QS World University Rankings ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings ปี 2019 ซึ่งการจัดอันดับของ QS นี้ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญหลายสิบล้านคนทั่วโลก มีตัวเลือกด้านการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับศักยภาพแต่ละคน ผลการจัดอันดับในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยอันดับที่ 5 ของไทย ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับมหาวิท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8628 Mon, 11 Jun 2018 10:17:50 +0700 ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสัมมนาเกาหลีศึกษาให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลีระดับ ม.ปลาย ชูประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษารองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ มูลนิธิเกาหลี เชิญเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน เมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ ให้แก่นักวิชาการ ผู้สอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเปิดประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระดับอาชีวศึกษารองรับแรงงานสายอาชีพตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8626 Fri, 08 Jun 2018 14:40:23 +0700 รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในโปรแกรม Double-degree PSU-UOM คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี-โท คุณสมบัติเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Faculty of Biology, Medicine and Health, University of Manchester รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในโปรแกรม Double-degree PSU-UOM ระยะเวลาเรียน 4-5 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะรับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และปริญญาโท Master of Research (Infection Biology) จาก University of Manchester ท่านสามารถเข้าร่วม Workshop... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8622 Fri, 08 Jun 2018 13:57:42 +0700 เภสัช ม.อ.จัดประชุมวิชาการนานาชาติ การวิจัยและพัฒนายา ยาสมุนไพร 2018 (CDD 2018) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง "5th Current Drug Development 2018 (CDD 2018) and 3rd Herbal and Traditional Medicine 2018 (HTM2018)" เมื่อวันที่ 23 - 25 พ.ค. 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Innovation for health" หรือ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ โดยมีนักวิชาการด้านเภสัชศาสตร์จากในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยรังสิต Universiti Malaysia Pahang ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8621 Fri, 08 Jun 2018 13:52:43 +0700 อธิการบดี ม.อ.ปรับระบบนิเวศมหาวิทยาลัย รับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ถึงแนวคิด นโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวทางบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปี ระหว่างปี 2561-2565 ว่าจะบริหารโดยใช้หลัก PSU SYNERGY หรือ “สานพลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวิธีการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาคม สร้างมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีชีวิต มีความเป็นชุมชน ในการเปลี่ยนแปลงระบบมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับวิทยาการสมัยใหม่ และความต้องการของสั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8618 Wed, 06 Jun 2018 16:18:06 +0700 นักศึกษา ม.อ.รับรางวัล Packaging Award นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัล TPA Packaging 4.0 Award 2018 ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 (ThaiStar Packaging Award 2018)จัดโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดยมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมตัดสินการประกวด 18 ท่าน ผลงานบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวด 409 ผลงาน ผลการประกวดมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8616 Mon, 04 Jun 2018 10:50:15 +0700 นักศึกษา ม.อ.รับ 2 รางวัลโครงการสหกิจศึกษาดีเด่นปี 61 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้จัดประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษาไปเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยจากผลการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับ 2 รางวัล คือ 1. นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ นักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร รางวัลชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8610 Thu, 31 May 2018 15:06:28 +0700 ม.อ.จัดพิธีส่งมอบงานและทรัพย์สินแก่ผู้บริหารชุดใหม่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้มีพิธีการส่งมอบงานและทรัพย์สิน ให้แก่ผู้บริหารชุดใหม่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งมา 2 วาระ รวมเวลา 6 ปี และจะครบวาระที่ 2 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสภามหาวิทยาลัยให้ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คนต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยปี 2559 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี รองศาสตราจารย์ ด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8609 Thu, 31 May 2018 14:59:56 +0700 รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (ภาคปกติ) งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2561 รอบเพิ่มเติม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (ภาคปกติ) ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิตติปัทม์ แสงงาม โทร. 074-286721 e-mail: kittipat.sa@psu.ac.th สมัครผ่านทางเว็บไซต์ || http://www.grad.psu.ac.th อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8599 Wed, 23 May 2018 13:27:51 +0700 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ เป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อรำลึกถึงครูผู้ไร้ลมหายใจ ผู้อุทิศที่ร่างเป็นตำราให้เป็นวิทยาทาน แก่การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา ซึ่งมีจำนวน 129 ร่าง งานนี้เป็นการบำเพ็ญกุศลรวมถึงฌาปนกิจอาจารย์ใหญ่ ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพระราชเพลิงศพ ในเวลา 14.45 น. โดยมี พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี เป็นประธานพิธีพระราชเพลิงศพ ฝ่ายสง... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8597 Mon, 21 May 2018 14:38:52 +0700 สภาฯ มีมติให้ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ เป็นอธิการบดี ตั้งแต่ 1 มิถุนา 61 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 397(5/2561) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ เพื่อแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ จากการที่เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารมากว่า 20 ปี มีผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของบุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขตรวมทั้งศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องการความร่วมมือ เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำสูง มีวิสัยทัศน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8596 Mon, 21 May 2018 14:22:58 +0700 คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) ภายใต้ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ระหว่างวันที่ 19-25 พฤษภาคม 2561 เปิดรับจำนวน 2 สาขา 1.สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา จำนวน 17 คน 2.สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา จำนวน 9 คน ติดตามข่าว: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา || https://muakru.thaijobjob.com/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8592 Mon, 21 May 2018 11:46:48 +0700 ม.อ. จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นำโดยคุณพิมล ทองกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ณ คณะศิลปศาสตร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8587 Mon, 21 May 2018 09:36:34 +0700 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ทรงลงพระนามความร่วมมือ ม.อ.- ว.การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ยังชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี เป็นผู้ลงนามในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านกา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8586 Mon, 21 May 2018 09:32:14 +0700 แนะชาวสวนยางเพิ่มเวลาทำงานในสวนเพื่อรายได้ที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอแนวคิด การจัดการสวนยางพาราในมิติใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตของชาวสวนยางโดยการนำศาสตร์พระราชา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อจัดการสวนยางและจัดการชีวิต เพื่อการเพิ่มรายได้และหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ยังยึดรูปแบบการทำสวนยางแบบเดิม คือการมีสวนยางเชิงเดี่ยว ทำงานวันละไม่กี่ชั่วโมง และมีความสุขอยู่กับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในแต่ละวัน และเมื่อยางราคาดีจะ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8581 Mon, 07 May 2018 16:15:45 +0700