ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Sat, 03 Dec 2016 05:27:07 +0700 สหกิจศึกษาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 หัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 กว่า 500 คน จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำความรู้ที่เรียนมาไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณอิสิญา สังข์ศิริ ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด ในวันที่ 12 , 19 พฤศจิกายน 2559 และคุณธีระ เหลืออัก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7773 Thu, 01 Dec 2016 11:31:53 +0700 คณะศิลปศาสตร์เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนและเตรียมสอบ TOEIC คณะศิลปศาสตร์เปิดหลักสูตรอบรมบริการวิชาการ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1.การเขียนบทความภาษาอังกฤษ(Essay Writing) ครั้งที่ 1 เวลาฝึกอบรม 24 ธ.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ (รวม 30 ชม.) เปิดรับจำนวน 13 ที่นั่ง ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท 2.ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC สำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 เวลาฝึกอบรม 7 ม.ค. 2560 - 25 กุ.พ. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ (รวม 45 ชม.) เปิดรับจำนวน 20 ที่นั่ง ค่าลงทะเบียน 4,200 บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนพรัตน์ งานบริการวิชาการ โทร.074-286674 ภาย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7762 Fri, 25 Nov 2016 14:41:45 +0700 ฮิลตัน ร่วมลงนาม ม.อ. เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่งานบริการ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เครือฮิลตัน และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยมีการนำเสนอโครงการฮิลตัน คลาส (Hilton Class) เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ โดยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากทั่วโลกและในประเทศไทย โดยโปรแกรมนี้จะมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านธุรกิจงานบริการ การฝึกอบรมทักษะจากประสบการณ์จริง ที่จะรวมเข้ากับหลักสูตรการเรียนในระดับปริญญาตรี ในสาขาการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรม ซึ่งการลงนามครั้งนี้นับเป็นพันธมิตรทางวิชาการครั้งที่สองในประเทศไทย และเป็นการลงนามข้อตกลงครั้งที... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7761 Fri, 25 Nov 2016 13:51:41 +0700 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการชมภาพยนตร์เพื่อการแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัล (Tell Me More “The Movie” Season 2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการชมภาพยนตร์ เพื่อการแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัล (Tell Me More “The Movie” Season 2) สำหรับนักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงภาพยนตร์ Hatyai Cineplex (IMAX THEATRE) และ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : 1. ผู้สมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี (สมัครได้ทุกวิทยาเขต) 2. เป็นผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้โปรแกรม Tell Me More และได้ทำการสอบ Placement Test เรียบร้อยแล้ว มีคะแนน Placemen... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7755 Tue, 22 Nov 2016 14:48:51 +0700 นศ.ม.อ.ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ The 16 th ASEAN &5th ASEAN+3 Educaional Forum& Young Speaker Contest 2016 นางสาวพนิตนันท์ สุทธิวงษ์ และนางสาวมณฑ์สิริ ชินธนวิศิษฐ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเข้าร่วมโครงการ The 16th ASEAN & 5th ASEAN+3 Educational Forum & Young Speaker Contest 2016 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีอาจารย์ชุติมา สว่างวารี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ร่วมฝึกซ้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ผ่านมา โครงการและกิจกรรมดังกล่าวภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียนที่เกิดจากความร่วมมือขอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7752 Tue, 22 Nov 2016 14:21:57 +0700 สัตวแพทย์ ม.อ.ลงนามองค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯส่งเสริมผลิตภัณฑ์นมภาคใต้ตอนล่าง คณะสัตวแพทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์นมภาคใต้ตอนล่าง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมยูเอชที สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด บันทึกความร่วมมือมีระยะเวลา 5 ปี รศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์ รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุน ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและกร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7749 Mon, 21 Nov 2016 11:38:38 +0700 รับสมัครผู้นําศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7744 Fri, 18 Nov 2016 10:44:58 +0700 TEDxPrince of Songkla U... Talk สาระเกิดขึ้นที่ ม.อ. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชม TED Talk show ซึ่งเป็นกิจกรรมการนำผลงานมาแสดง เช่น นักออกแบบสินค้า สถาปนิก วิศวกร หรืออาจารย์ หรือผู้คนทั่วไปมาเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ แง่คิด ประเด็นจุดประกายหรือเรื่องราวเรื่องสนุก ๆ ที่น่าสนใจของพวกเขามาเล่าให้ฟัง โดยประเด็นที่น่าสนใจ คือ ผู้เล่าจะมีเวลาที่จะเล่าเรื่องให้จบ คนละไม่เกิน 18 นาที ในการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ใครจะเล่าเรื่องอะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นตัวจริงที่เป็นเจ้าของเรื่อง มาเล่าด้วยตัวเอง TED Talk เริ่มจัดในสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1984 (พ.ศ.2527) คนที่มาร่วมงานนี้ มีตั้งแต่นักการเมืองระด... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7739 Fri, 18 Nov 2016 10:08:41 +0700 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ศิริรัตน์ ธานีรณานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ศิริรัตน์ ธานีรณานนท์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7720 Tue, 15 Nov 2016 14:02:37 +0700 เชิญร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มีกำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์ จำนวน 3 รุ่น ในระหว่างวันที่ 12-26 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้เกิดทักษะพัฒนาแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง เหมาะสมในการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตามละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เตรียมจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจากสังกัดของท่าน... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7716 Mon, 07 Nov 2016 16:04:53 +0700 ชาวบ้าน 3 จังหวัดหนุนโครงการพัฒนา 3 เมืองหลัก ของ ศอ.บต. “ม.อ.โพล” สำรวจความเชื่อมั่น โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง 3 เมืองหลัก ของ ศอ.บต. พบส่วนใหญ่เชื่อจะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยขอให้มีการดำเนินโครงการได้อย่างจริงจัง คณะทำงานการสำรวจความคิดเห็น “ม.อ.โพล” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับประเด็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อแผนงาน “ต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พัฒนาชายแดนใต้” ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นการร่วมมือกับทุกภาคส่วนกำหนดกรอบการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจ 3 เมือง คือ เมือ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7702 Mon, 31 Oct 2016 09:54:54 +0700 ศศิธร หนูมนต์ ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ องค์การ น.ศ.ม.อ. ได้รับรางวัลคนดีศรีนครหาดใหญ่ นางสาวศศิธร หนูมนต์ หรือ กวาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม ได้รับรางวัลคนดีศรีนครหาดใหญ่ จากนายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 นางสาวศศิธร หนูมนต์ กล่าวว่า ควรมองให้ลึกว่าในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สิ่งที่เราทำได้เกิดประโยชน์จริง ๆ หรือไม่ อาทิเช่น จัดโครงการค่ายจะจัดเพื่ออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้อะไร มหาวิทยาลัยจะได้อะไร ชุมชนจะได้อะไร แม้กระทั่งตัวเราเองจะได้อะไร การทำงานภายใต้กา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7693 Tue, 25 Oct 2016 12:52:14 +0700 รอยพระบาทยาตรา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และขอแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นผลสำเร็จ และมีนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษามาแล้ว แสดงว่าเป็นผลที่สมบูรณ์แล้ว การที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นมาก็ต้องพิจารณาดูว่า ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นสำนักศึกษา สถานศึกษาใดๆ เราก็ต้องมาคิดดูว่าต้องมีสถานที่ คืออาคาร ห้องเรียน เครื่องมือสำหรับสอนสำหรับเรียนก็มีอยู่แล้วโดยได้ตั้งขึ้นมาถึงสองแห่ง ที่หาดใหญ่และที่ปัตตานี การสร้างก็นับว่าสร้างขึ้นมาใช้ได้แล้ว และเข้าใจว่าจะต้องสร้างต่อไปอีก เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ .....” นี่เป็นส่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7681 Tue, 18 Oct 2016 14:29:37 +0700 ขอแสดงความยินดีกับทีม ASAP ผู้ชนะโครงการพัฒนาทักษะด้านการเขียนและการพูดผ่านสื่อออนไลน์กับนิตยสาร Lisa (Season 2) ระดับมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์นำโดยหลักสูตรสาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ และงานบริการการศึกษา ร่วมกับนิตยสาร Lisa จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการเขียนและการพูด ผ่านสื่อออนไลน์กับ นิตยสาร Lisa (Season 2) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมรพีพรรณฯ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้พัฒนาวิสัยทัศน์ ความรู้ และศักยภาพเพื่อความสำเร็จในอนาคต งานบริการการศึกษา ร่วมกับนิตยสาร Lisa จึงจัดให้มีการประกวดคลิปวีดีโอและการเขียนบล็อกขึ้น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการตัดสินเพื่อเฟ้นหาผ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7677 Mon, 17 Oct 2016 14:17:57 +0700 3 มหาลัย จาก 3 ภาค ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ มหาวิทยาลัยหลักจาก 3 ภูมิภาค จัดกิจกรรมเสริมความร่วมมือข้ามสถาบัน ครั้งที่ 2 หวังร่วมเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ เพื่อการแก้ไขพัฒนางาน และกระชับสัมพันธ์ระหว่างกัน หยิบประเด็นบริหารบุคคล นโยบายรัฐเรื่อง Thailand 4.0 ระบบประเมิน การสร้างภาพลักษณ์ การพัฒนานักศึกษา มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อธิการบดี 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือ มข.-ม.อ.-มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2” เพื่อพัฒนาความร่วมมือตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ การเปิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7676 Mon, 17 Oct 2016 14:03:42 +0700