ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 20 Oct 2017 19:23:50 +0700 โพลเผยเมื่อพูดถึง ม.อ. “โรงพยาบาล และ พระบิดา” คือสิ่งที่ชาวใต้นึกถึงอันดับแรก ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะครบ 50 ปี แห่งการสถาปนา ในเดือนมีนาคม 2561 ม.อ.โพล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จากทุกเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ จำนวน 1,335 ตัวอย่าง ในหัวข้อ “50 ปี ม.อ. กับความ คิดเห็นของพี่น้องชาวใต้” ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 ตุลาคม 2560 โดยสอบถามถึงความจุดเด่น คาดหวัง การรับรู้ และ สิ่งที่นึกถึงสิ่งแรกเมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในประเด็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยนั้น พบว่าสอดคล้องกับภารกิจ ทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย โดยประชาชนภาคใต้ มองว่าตลอด 50 ปีที่ผ่านมา มหา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8323 Wed, 18 Oct 2017 10:11:45 +0700 ม.อ. เสริมหลักสูตรวิชาชีพให้นักศึกษาไทยในอียิปต์ เชื่อตลาดต้องการเพราะเก่งภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาชีพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาล ล่าม และ มัคคุเทศก์ ให้นักศึกษาไทยในอียิปต์หลังจบปริญญาตรีและกลับไทย เชื่อตลาดแรงงานต้องการเพราะมีความเด่นด้านภาษาอาหรับเป็นทุนอยู่แล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยหลังการพบปะตัวแทนสมาคมนักเรียนไทยไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศอียิปต์ว่า ปัจจุบันในประเทศอียิปต์มีนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน 3,500 คน และ ประมาณร้อยละ 80 มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่วนใหญ่มาศึกษาระดับปริญญาตรีทางสายศิลปศาสตร์ เช่นด้านการศึกษา ภาษา ที่มีวิชาความรู้ทางด้า... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8322 Wed, 18 Oct 2017 10:07:13 +0700 ม.อ.มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษาแก่ผู้นำสูงสุดทางศาสนาของอียิปต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอิสลามศึกษา แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อาห์หมัด มูฮัมหมัด อาห์หมัด อัล ตอเย็บ Grand Imam Sheikh of Al-Azhar ผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ที่ทำการสำนักงานผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ร่วมในพิธี และทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ใช้โอกาสนี้ในการสานต่อควา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8319 Tue, 10 Oct 2017 11:11:22 +0700 ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ฟังบรรยายทุนอีราสมุส (Erasmus+) ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับฟังบรรยาย เกี่ยวกับทุนอีราสมุส (Erasmus+) ของคณะจากสหภาพยุโรป นำโดย Dr. Collin Josef Steinbach, Head of Political, Press & Information Section, EU Delegation to Thailand ซึ่งกำหนดเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 กำหนดบรรยายตั้งแต่เวลา 08.30- 12.00 น. สำหรับคณาจารย์และนักวิชาการ และเวลา 13.30-16.30 น. สำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา โดยกำหนดจัด ณ ห้องประชุม LRC 2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1) รายละเอียดกำหนดการ || n8310_Program.pdf สอบถามรายละเ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8310 Mon, 09 Oct 2017 13:45:43 +0700 พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. วันที่ 2 ต.ค.60 “บัณฑิตเป็นผู้ได้รับความคาดหวังว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคม” วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สาม โดยได้มีพระโอวาทแก่บัณฑิตว่า บัณฑิตเป็นผู้ได้รับความคาดหวังจากสังคมว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า จึงถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้เจริญมั่นคง ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ แต่จะต้องมีการขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8306 Mon, 02 Oct 2017 21:19:16 +0700 “บัณฑิตควรภูมิใจและควรตั้งใจใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบ้านเมือง” พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 1 ตุลาคม 2560 วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สอง ในวันนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 ท่าน คือ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ศิริพร ขัมภลิขิต ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์ และ มีเข้าผู้รับพระราชทานโล่เกียรติยศอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8305 Sun, 01 Oct 2017 19:50:08 +0700 พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 30 ก.ย. 60 “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2ตุลาคม 2560 เวลา 16.33 นาฬิกา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบทูลรายงานกิจก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8304 Sat, 30 Sep 2017 21:22:02 +0700 ม.อ. ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม) แด่สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทูลเกล้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้กราบทูลถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8299 Mon, 25 Sep 2017 14:02:20 +0700 ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.อ. 30 ก.ย. – 2 ต.ค. 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 และพระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในระหว่าง วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560 โดยในปีนี้ มีบัณฑิตผู้สำเร็จก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8298 Mon, 25 Sep 2017 13:56:01 +0700 ดร.สุรินทร์เชื่อ พ.อ.ถนัด คอมันตร์ ตั้ง ม.อ. เพื่อเชื่อมโยงวิชาการกับอาเซียนตอนล่าง ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ให้เกียรติปาฐกถา หัวข้อ “50 ปี อาเซียน กับ ทิศทางในอนาคต” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ในงานสัปดาห์อาเซียน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสการร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน และ 50 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า เมื่อแรกมีการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี พันเอกถนัด คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทย เป็นผู้นำในการก่อตั้ง เพื่อส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภาพ ความมั่นคง เศรษฐกิจ องค์ความรู้ สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8293 Tue, 12 Sep 2017 10:35:17 +0700 ประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะจัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education" ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อหัวข้อการประชุมวิชาการดังกล่าว และขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยของการประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษาส่งผลงานวิจัยได้ที่ www.ps... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8287 Tue, 12 Sep 2017 10:09:10 +0700 ลำดับคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำหรับรายละเอียดกำหนดการซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละคณะ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ลำดับคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร || n8286_fac_order.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8286 Sun, 10 Sep 2017 17:27:11 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำทีมนักวิจัยลงพื้นที่ อบต.ควนรู เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาสังคม เมื่อวันจันทร์ที่ 7 และ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ ผศ.ดร.เยาวภา สุขพรมา ได้นำทีมลงสำรวจพื้นที่ อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อหาแนวทางนำองค์ความรู้ทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ไปให้บริการแก่ชุมชนต่อไป โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร นักวิจัยจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นำงานวิจัยชุดทดสองสังกะสีภาคสนาม ลงพื้นที่เพื่อเพิมศักยภาพข้าว โดยได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นจำนวนมาก สำหรับการลงพื้นที่ให้ความรู้ในรูปแบบของการบริการวิชาการในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ม.... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8283 Fri, 08 Sep 2017 15:18:57 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาการจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโทและปริญญาเอกระบบโมดูล (Module System) บัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาการจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโทและปริญญาเอกระบบโมดูล (Module System) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสัมมนาการจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโทและปริญญาเอกระบบโมดูล (Module System) ณ ห้องอบรม SME คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโทและเอกในระบบโมดูลมากขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางและรูปแบบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความหลากหลาย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณบดีบัณฑิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8277 Tue, 05 Sep 2017 12:23:54 +0700 เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ซึ่งเป็นศูนย์สอบภูมิภาคภาคใต้ CU-TEP เปิดรับสมัครผู้สนใจทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP จำนวน 360 ที่นั่ง (หากมีผู้สมัครสอบน้อยกว่า 200 ที่นั่ง ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอบ) ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-8 กันยายน 2560 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม จัดสอบในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมรอง (Conference Hall) ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ สมัครออนไลน์ผ่านระบบของศูนย์ทดสอบ CU-TEP โดยตรงที่ http://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-3717 หรือ 09... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8270 Tue, 29 Aug 2017 14:21:20 +0700