ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 23 Apr 2018 03:26:33 +0700 เชิญร่วมเสวนา "ความท้าทายของการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการต่อนักวิชาการข้ามชาติ ผ่านมุมมองหลังนวนิยม" ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนา ความท้าทายของการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการต่อนักวิชาการข้ามชาติ ผ่านมุมมองหลังนวนิยม Challenges Posed by Academic English Writing to Transnational Scholars : Postmodernist Perspectives The University of Wisconsin-Madison, USA วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >>> ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8561 Wed, 18 Apr 2018 15:32:15 +0700 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน โครงการ PSU Spelling Bee Season 2 (TOEIC Vocabs) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน โครงการ PSU Spelling Bee Season 2 (TOEIC Vocabs) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ได้จัดโครงการ PSU Spelling Bee Season 2 (TOEIC Vocabs) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาและเห็นความสำคัญทางด้านภาษาอังกฤษ และสร้างความสามารถความกล้าแสดงออกและพัฒนาทักษะทางความคิดในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้แก่นักศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับและมีผู้เข้าร่วมจากทั้ง 5 วิทยาเขตด้วยกัน โดย ทีมที่ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทีมจาก คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเข... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8558 Wed, 18 Apr 2018 09:58:20 +0700 RUR จัด “สงขลานครินทร์” อันดับ 5 ม.คุณภาพของไทย ปี 2018 สถาบัน Round University Ranking (RUR) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ได้รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี ค.ศ.2018 โดยจัดให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับ 5 ของประเทศไทย และอันดับที่ 642 ของโลก โดยขึ้นจากอันดับที่ 7 ของประเทศ อันดับที่ 687 ของโลก ในปีที่ผ่านมา การจัดอันดับมีตัวชี้วัด 20 ตัวชี้วัด ใน 4 ด้าน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับในแต่ละด้านดังนี้ ด้านการสอน (Teaching) อันดับที่ 670 ของโลก อันดับ 5 ของประเทศ การวิจัย (Research) อันดับที่ 569 ของโลก อันดับ 3 ของประเท... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8557 Wed, 18 Apr 2018 09:52:37 +0700 ปิดฉากการแข่งชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 15 คัดเลือกเด็กเก่งทั่วไทยไปแข่งที่อิหร่าน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น ซึ่งในปีนี้ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2561 ที่อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) การแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนจาก 13 ศูนย์ทั่วประเทศเข้าร... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8556 Wed, 18 Apr 2018 09:47:10 +0700 ม.อ.ให้โอกาสผู้เรียนทุกระดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ย้ำให้โอกาสนักเรียนทุกระดับไม่ต้องห่วงหากขาดความพร้อมทางการเงิน ด้วยสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ส่งผลให้บางครอบครัวขาดความพร้อมทางการเงินในการสนับสนุนด้านการศึกษา ทำให้ผู้ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบางรายขาดโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนโดยไม่ต้องกังวลปัญหาทางด้านการเงิน มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติการผ่อนผันสำหรับผู้ที่สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาทั่วไปที่ครอบครัวประสบปัญหาทา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8555 Mon, 09 Apr 2018 11:15:38 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ร่วมลงนามพัฒนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ สร้างครูแกนนำ 22 โรงเรียนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เครือข่าย 22 โรงเรียนสมาชิกโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาสมาชิกโครงการฯ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน และ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม ที่อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ มหาบุ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8554 Mon, 09 Apr 2018 11:07:11 +0700 ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. จัดระดมสมองทำแผนเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอาเซียนใต้ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ “โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้” สำหรับจังหวัดชายแดนใต้เน้นจังหวัดสงขลาและสตูล เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย โดยจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 8 ครั้ง ซึ่งครั้งแรก จะจัดในวัน พุธที่ 4 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8553 Mon, 09 Apr 2018 11:02:38 +0700 ขยายเวลารับสมัครผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมยางพารา ปี 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครผู้สนใจ ส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมยางพารา ปี 2561 (Rubber Innovation Award, RIA 2018) ในระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับบุคคลทั่วไป ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยขยายเวลาเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2561 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ || http://www.award-iri.com/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8549 Tue, 27 Mar 2018 15:22:58 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีภารกิจด้านสหกิจศึกษา กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ระดับม.อ. วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้อง LRC 2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) วิทยาเขตหาดใหญ่ 2. ระดับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.2561 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้อง LRC 2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการนี้ ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน ชมนิทรรศการผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา จากวิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8548 Tue, 27 Mar 2018 15:01:40 +0700 เชิญร่วมงานนำเสนอผลงานวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานนำเสนอผลงานวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 ติดตามความเคลือนไหวและรายละเอียดต่างๆได้ที่ || http://huso.pn.psu.ac.th/urc8/ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8531 Mon, 19 Mar 2018 14:16:56 +0700 เชิญประชุมวิชาการชีววิทยานานาชาติ IBSC 2018 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Novi Sad ประเทศเซอร์เบีย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ the 7th International Bioscience Conference 2018 (IBSC 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 ที่อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกจำนวน 150 คน จะได้แลกเปลี่ยนความคิดด้านเห็นชีววิทยาในหลายแง่มุม ทั้งการวิจัยพื้นฐาน สู่การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชน สังคม และอุตสาหกรรม โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจคือ Session A : Biodiversity, Environment and Physiology of Living Organisms Session B : Biotechnology, Bioengineering,... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8528 Wed, 14 Mar 2018 16:07:35 +0700 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดงานแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ ณ เตหะราน ประเทศอิหร่าน และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น ขอเรียนเชิญผู้สนใจให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ ห้อง L1 อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook page: TBO15 หรือภาควิชาชีววิทยา คณะวิทย... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8526 Wed, 14 Mar 2018 15:53:19 +0700 เชิญร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานพบกับมหาวิทยาลัยจากในและต่างประเทศกว่า 160 บูธ ในการนำเสนอหลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผู้สนใจสามารถจองบูธได้ตั้งแต่วันนี้ตามรายละเอียด || n8524_PSUTHDOC2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8524 Wed, 14 Mar 2018 15:26:50 +0700 เชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง "กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ กับ การปกป้องชุมชน" คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะกรรมการประสานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิภาคใต้สีเขียว และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง "กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ กับ การปกป้องชุมชน" วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดการ สามารถรับชม Live สด! ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก "MGR Online ภาคใต้" ช่วงที่ 1 : ประสบการณ์ตรงของผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพ โดย ตัวแทนเครือข่ายผู้ชุมนุมกลุ่มต่าง ช่วงที... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8521 Wed, 14 Mar 2018 14:41:24 +0700 เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการอย่างเป็นทางการ การประชุมวิชาการนานาชาติ The PSU Phuket International Conference 2018 (PSU PIC 2018) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาเขตภูเก็ต (ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.) The PSU Phuket International Conference 2018 (PSU PIC 2018) 50th PSU Anniversary Celebration ภายใต้หัวข้อ “Creativity and Innovations for Global Development” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวรายงาน และรองศาสตราจา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8520 Wed, 14 Mar 2018 14:31:15 +0700