ข่าวการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Mon, 29 May 2017 01:29:22 +0700 ม.อ.- มวล. ลงนามความร่วมมือด้านเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ห้องสัมมนา 4 conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8104 Fri, 26 May 2017 10:57:20 +0700 อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.และกรมวิทยาศาสตร์บริการพัฒนาโอทอปภาคใต้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพสินค้าอาหารและเครื่องดื่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา รศ.ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอทอป อาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตในพื้นที่ภาคใต้ ในจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการสนับสนุนของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการอ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8088 Tue, 16 May 2017 10:50:18 +0700 ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ.จัดบรรยาย “โอกาสการทำงานภายใต้ประชาคมอาเซียน” “การทำงานภายใต้ประชาคมอาเซียน ต้องคิดว่าตนเองจะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่างไร โดยมีสะพานเชื่อมที่สำคัญคือ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงให้ทัน ขอให้มีความคิดที่จะทำเพื่อประเทศชาติอาจจะต้องยอมสละประโยชน์ส่วนตัวบ้าง” โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดบรรยาย “โอกาสการทำงานของนักศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียน” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีนายวินัย ลู่วิโรจน์ อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8085 Mon, 15 May 2017 11:19:24 +0700 นายกรัฐมนตรี ปาฐกถา “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” ที่ ม.อ. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จะเดินทางมาเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ พร้อมทั้งปาฐกถา เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. จากนั้นในช่วงบ่าย จะเยี่ยมชม “ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยภาคใต้ ที่ได้สร้างสมผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาเป็นระยะเวลา 50 ปี มีผลงานที่มีศักยภาพนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8079 Mon, 15 May 2017 10:29:49 +0700 ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสัมมนาด้านภาษาและเกาหลีศึกษา ชูประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษารองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ มูลนิธิเกาหลี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ให้แก่นักวิชาการ คณาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย พร้อมเปิดประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระดับอาชีวศึกษารองรับแรงงานสายอาชีพตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม นี้ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ มีการเปิดสัมมนา เชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ให้แก่นักวิชาการ คณาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย เพื่อระดมความคิดเห็น สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดกา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8075 Thu, 04 May 2017 13:56:08 +0700 ม.อ.ลงนามสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ นำงานวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ทางวิชาการกับสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ (สนท.) ระยะเวลา 3 ปี นำงานวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในภาคใต้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ในฐานะกรรมการบริหารสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อความร่วมมือด้านการวิจัย บริการวิชาการ ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8074 Thu, 04 May 2017 11:08:12 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. ร่วมลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับบัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการการบริหารจัดการด้านบัณฑิตศึกษา และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุมปัณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 10 อาคาร LRC2 โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยเชิงนวัตกรรม และการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณค่าและคุณภาพตามเป้าหมาย ตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของประเทศ ในการสร้างผลงานวิชาการและผลิตบัณฑิตเพื่อการวิจัยสร้างองค์ความรู้และสามารถ ต่อยอดสู่นวัตกรรมและเป็นผู้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8071 Thu, 04 May 2017 10:20:10 +0700 คณะสัตวแพทย์ร่วมกับปศุสัตว์ลงพื้นที่ "รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสงขลา" คณะสัตวแพทย์ได้ลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานพร้อมกับปศุสัตว์ในพื้นที่ภายใต้โครงการ "รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสงขลา" จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ซึ่งมีแผนปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา และอำเภอเมืองสงขลา ระหว่างวันที่ 19-27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่และดำเนินต่อเนื่องทุกๆ ปี มีการควบคุมประชาการสุนัขและแมวโดยวิธีผ่าตัดทำหมัน นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อถูกสุนัขกัด ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8067 Fri, 28 Apr 2017 15:28:57 +0700 เปิดรับสมัครเรียนต่อหลักสูตร ป.โท วิศวฯ ม.อ. ( สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม แล้วตั้งแต่วันนี้ -15 มิถุนายน 2560 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม || www.mim.psu.ac.th หรือสอบถาม 0 -7428-7428 อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8064 Fri, 28 Apr 2017 14:38:34 +0700 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท-เอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท-เอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดตามรายละเอียดได้ที่ || http://www.grad.psu.ac.th/index.php อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8062 Fri, 28 Apr 2017 11:51:43 +0700 ม.อ.ลงนามความร่วมมือวิชาการกับ U of Bahrain รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ มหาวิทยาลัยบาห์เรน โดย ศาสตราจารย์ Riyadh Hamza อธิการบดี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa นายกรัฐมนตรีบาห์เรน ร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่พระราชวัง Al Gudaibiya กรุงมานามา ระหว่างการเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนของนายกรัฐมนตรีไทย เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและในโอกาสการครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ สาระสำคัญในข้อต... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8058 Thu, 27 Apr 2017 14:55:00 +0700 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน โครงการ PSU Spelling Bee Season 1 (TOEIC Vocabs) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ได้จัดโครงการ PSU Spelling Bee Season 1 (TOEIC Vocabs) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาและเห็นความสำคัญทางด้านภาษาอังกฤษ และสร้างความสามารถความกล้าแสดงออกและพัฒนาทักษะทางความคิดในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้แก่นักศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับและมีผู้เข้าร่วมจากทั้ง 5 วิทยาเขตด้วยกัน โดย ทีมที่ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทีมจาก คณะการบริการและการท่องเที่ยว และคณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ( 1. น.ส.มาริสา นอย 2. น.ส. ล้ำค่า สิทธิศักดิ์ 3. น.ส.ณัฐณิ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8057 Thu, 27 Apr 2017 14:44:33 +0700 เศรษฐศาสตร์ ม.อ.เชิญ ไตรรงค์ คุย เศรษฐกิจไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญ ผศ.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พูดคุยกับนักศึกษาและคณาจารย์ อย่างเป็นกันเอง ในงานเศรษฐวิจัย ครั้งที่6 เรื่อง"เศรษฐกิจไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทักษะและโอกาสที่จำเป็น" เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้อง EC201 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์. ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และคณะเข้าร่วมฟังการบรรยายด้วย ผศ.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี กล่าวว่า “ประเทศไทย 4.0” เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนการผ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8056 Thu, 27 Apr 2017 14:35:22 +0700 ม.อ.จัดทำแผนระยะยาว ให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2574) ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย 1 ใน 5 ของอาเซียน” ในแผนดังกล่าวได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และ 1 ใน 5 ของอาเซียน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัยที่สร้างความรู้ระดับสูงและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นผู้ชี้นำสังค... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8041 Tue, 25 Apr 2017 10:56:21 +0700 นักศึกษา ม.อ. รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 โครงงาน ในเวทีประกวดผลงาน / โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ประจำปี 2560 โดยเป็นโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ และด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในเวทีดังกล่าว ซึ่งเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 มี 8 สถาบันสมาชิก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/8038 Tue, 25 Apr 2017 10:20:07 +0700