ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Wed, 07 Dec 2016 21:24:33 +0700 เชิญชวนให้บุคลากรของคณะ/หน่วยงาน ตอบแบบสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงาน PSU-QWL ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ตามโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการประเมินความสุขบุคลากรเปรียบเทียบ และประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการเสริมสร้างความสุขให้กับบุคลากรและนำพาองค์กรไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุขน้ัน มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือให้บุคลากรร่วมตอบแบบสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงาน PSU-QWL (QWL : Quality Work Life) ตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ || https://docs.google.com/a/psu.ac.th/forms/... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7779 Wed, 07 Dec 2016 10:31:15 +0700 คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาแต่ละคณะ / วิทยาเขต ร่วมโครงการ Share and Learn the Cooperative experiences ขอเชิญคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาแต่ละคณะ / วิทยาเขต ร่วมโครงการ Share and Learn the Cooperative experiences ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องภูผาเมฆ ชั้น 3 โรงแรม TR Rock Hill อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติที่ดีด้านสหกิจศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านสหกิจศึกษา สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการและมอบโล่รางวัลสถานประกอบการดีเด่นและคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 สามารถความประสงค์เข้าร่วมได้ที่ คุณนุชระพี จันทร์ช่วย ได้ที่ E-mail: nootrapee@gmail.com และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7777 Wed, 07 Dec 2016 09:46:12 +0700 ม.อ. จัดงาน PSU Road Safety Day กระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน PSU Road Safety Day ครั้งที่ 1 ณ บริเวณตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนกลุ่มนักศึกษา ซึ่งมีส่วนโดยตรงกับพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “ช่วยเธอช่วยฉัน ปันความปลอดภัย – Safe You Safe Me (SYSM) : Road Safety Club” งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลจากโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่รถเพื่อสร้างเสริมช... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7776 Thu, 01 Dec 2016 15:34:38 +0700 นานาชาติร่วมประชุม 10th IMT-GT UNINET 2016 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) ครั้งที่ 10 ( 10th IMT-GT UNINET 2016) ในหัวข้อ "Bioscience : The Element of life " ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ คอนเฟอร์เรนทร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (อาคาร LRC ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7775 Thu, 01 Dec 2016 14:42:03 +0700 สถานการณ์น้ำหาดใหญ่ ยังไม่วิกฤติ แม้ฝนหนัก 1-3 ธันวาคม โครงการ”หาดใหญ่เข้มแข็ง...สู้ภัยน้ำท่วม” สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งว่า จากการประกาศเตือนภัย ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ในวันที่ 1-3 ธันวาคม 2559 รายงานการตรวจสภาพน้ำในลำน้ำ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 พบว่า ระดับน้ำในคลองอู่ตะเภายังต่ำกว่าตลิ่ง 6-7 เมตร เขื่อนหลักทั้งสามเขื่อนมีน้ำรวมไม่ถึง 30% ดังนั้นในภาพรวม น้ำในลำน้ำและเขื่อนยังมีน้อย ยังรับน้ำได้อีกมาก จึงประเมินได้ว่า ไม่น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในเขตเมืองหาดใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม จะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7774 Thu, 01 Dec 2016 11:39:57 +0700 สหกิจศึกษาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 หัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 กว่า 500 คน จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำความรู้ที่เรียนมาไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณอิสิญา สังข์ศิริ ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด ในวันที่ 12 , 19 พฤศจิกายน 2559 และคุณธีระ เหลืออัก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7773 Thu, 01 Dec 2016 11:31:53 +0700 เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร ม.อ. และบุคคลทั่วไป ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลทั่วไป ดังนี้ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ธ.ค.59-ม.ค.60 (อบรมในเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/982--59-60-.html หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ธ.ค.59 – ม.ค.60 (อบรมนอกเวลาราชการ) อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/981--59-60-.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7772 Thu, 01 Dec 2016 11:14:42 +0700 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย รับโล่อาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ปี 59 ของปอมท. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ในฐานะอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี 2559 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในการประชุมวิชาการประจำปี ปอมท.ณ โรงแรมนงนุช การ์เด้นรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 โดย นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7771 Thu, 01 Dec 2016 10:43:45 +0700 นักวิชาการม.อ.ร่วมงานสัมมนาวิชาการ "ประเทศไทย 4.0 " โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เมือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นักวิชาการม.อ.ร่วมงานสัมมนาวิชาการ "ประเทศไทย 4.0 " จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7770 Wed, 30 Nov 2016 15:30:19 +0700 เชิญชมนิทรรศการรอยพระบาทยาตราปัตตานี วันที่ 1-9 ธันวาคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมงานและชมนิทรรศการรอยพระบาทยาตราปัตตานี ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น ณ TK Park จังหวัดปัตตานี เพื่อเทิดพระเกียรติ และรวบรวมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจังหวัดปัตตานี ในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงนิทรรศการรอยพระบาทยาตราปัตตานี เวทีเสวนาผู้เคยถวายงานรัชกาลที่ 9 การขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ มีกำหนดการดังนี้ 1-9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น การแสดงนิทรรศการรอยพระบาทยาตราปัตตานี ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7768 Wed, 30 Nov 2016 14:25:32 +0700 ขอเชิญร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ที่บริเวณริมอ่างน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีกำหนดการดังนี้ 18.00 น. ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป พร้อมบริเวณริมอ่างน้ำ วงออร์เคสตรา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ บรรเลงและขับร้องเพลง 19.10 น. อธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย อธิการบดี กล่าวถวายราชสดุดี 19.19 น. ผู้ร่วมพิธ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7767 Tue, 29 Nov 2016 11:44:18 +0700 ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา จำนวน 600 ชุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา (Dsktp Campus All Languages Lic/SA Pack MVL) จำนวน 600 ชุด อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/980--600-.html อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7766 Mon, 28 Nov 2016 16:18:52 +0700 “วิ่งถวายความอาลัย จากใจคนด้ามขวาน” 1,000 กิโลเมตร หยดน้ำรวมกันเป็นทางน้ำเล็กๆ แล้วไหลรวมกันเป็นแม่น้ำในที่สุด นักวิ่งเป็นดั่งละอองน้ำ ที่รวมกันเพื่อแสดงความรักความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 นักวิ่งภาคใต้รวมใจวิ่ง “วิ่งถวายความรักความอาลัย จากใจคนด้ามขวาน” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.59 น. ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ พระราชานุสาวรีย์พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานปล่อยตัว ในกิจก... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7765 Mon, 28 Nov 2016 16:12:36 +0700 สอบราคาซื้อกระดาษชนิดต่างๆ และ ราคาจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ )มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อราคาวัสดุ (กระดาษชนิดต่างๆ )และความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 216 ชุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดสอบราคาวัสดุ (กระดาษชนิดต่างๆ ) || n7764_PSUTHDoc1.pdf รายละเอียดสอบราคาจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย || n7764_PSUTHDoc2.pdf อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7764 Mon, 28 Nov 2016 16:01:47 +0700 บุคลากร ม.อ. ยังมั่นใจและผูกพันองค์กร แม้ปรับเปลี่ยนเป็น ม.ในกำกับ สกอ. สอบถามความพึงพอใจบุคลากร ม.อ.ถึงผลกระทบที่มีจากการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงาน พบส่วนใหญ่มั่นใจว่าจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และยังคงรักและผูกพันกับองค์กร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 160 คน ในเรื่องของความพอใจต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ด้านเงินเดือนและค่าครองชีพ สวัสดิการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ผลตอบแทน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ คุณภาพองค์กร และ ความผูกพันต่อองค์กร พบว่า ความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/7763 Mon, 28 Nov 2016 11:11:47 +0700